Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu FF UP ve středu 10. prosince 2003 ve 13.00 hod.

 

Program zasedání:

  1. Zahájení
  2. Schválení zápisů zasedání z 19.listopadu 2003
  3. Schválení jazykově upraveného Statutu Filozofické fakulty UP včetně příloh (host: proděkan FF UP doc. PhDr. Dušan Šimek, CSc.)
  4. Situace kolem systému STAG (host: proděkan FF UP doc. PhDr. Dušan Šimek, CSc.)
  5. Informace o protestních akcích za lepší financování vysokých škol
  6. Plánování dalších schůzí AS FF UP 

7.       Různé.

8.       Závěr.

V Olomouci, 24. listopadu 2003

 

Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

předseda AS FF UP


Příloha č. 1 – Novelizace volebního a jednacího řádu AS UP

Návrh novelizace Volebního a jednacího řádu AS UP (návrh prorektora doc. RNDr. R. Horáka, CSc.)

 

Článek 33

Projednávání a schvalování návrhu rozpočtu UP

 

(1)   Návrh rozpočtu UP předkládá akademickému senátu UP k projednání a schválení rektor.1)

(2)   Návrh rozpočtu UP musí být před předložením akademickému senátu UP projednán se všemi součástmi UP.

(3)   Lhůtu pro předložení podkladových materiálů2) k návrhu rozpočtu UP akademickému senátu UP není přípustné zkrátit.

(4)   AS UP jedná o návrhu rozpočtu UP ve dvojím čtení; konat první i druhé čtení návrhu rozpočtu UP na tomtéž jednání AS UP je nepřípustné.

_____________________________________________________________

1) § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Čl. 25 odst. 1.

 

Článek 33a

První čtení návrhu rozpočtu UP

 

(1)    V úvodu prvního čtení návrhu rozpočtu UP (dále jen „první čtení“) přednese rektor k návrhu rozpočtu UP úvodní slovo. Součástí úvodního slova rektora může být i vysvětlení ekonomických souvislostí návrhu rozpočtu UP kvestorem.

(2)    Po úvodním slově rektora přednese k návrhu rozpočtu UP stanovisko předseda nebo jím pověřený člen Ekonomické komise AS UP.

(3)    Po vyslechnutí stanoviska podle odstavce 2 koná AS UP k návrhu rozpočtu UP rozpravu; ustanovení čl. 26 odst. 5 se zde neužije.

(4)    Pozměňovací návrhy k návrhu rozpočtu UP lze podávat pouze do ukončení rozpravy; k návrhu rozpočtu UP není přípustné podat pozměňovací návrh, jímž by byla narušena vyrovnanost příjmů a výdajů návrhu rozpočtu UP3).

(5)    Po ukončení rozpravy rozhodne AS UP, které pozměňovací návrhy předložené k návrhu rozpočtu UP v prvním čtení budou AS UP projednány ve druhém čtení návrhu rozpočtu UP (dále jen „druhé čtení“); pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu UP bude AS UP projednán ve druhém čtení, pokud se pro jeho projednání vysloví nadpoloviční většina přítomných senátorů.

­_______________________________________________________

3) § 18 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Článek 33b

 

K pozměňovacím návrhům k návrhu rozpočtu UP, o nichž AS UP rozhodnul, že je projedná ve druhém čtení4), vypracuje rektor po projednání s děkany fakult bez zbytečného odkladu stanovisko.

______________

4) Čl. 33a odst. 5.

 

Článek 33c

Druhé čtení návrhu rozpočtu UP

 

(1)     V úvodu druhého čtení přednese rektor ke každému z pozměňovacích návrhů k návrhu rozpočtu UP stanovisko5). Součástí stanoviska rektora může být i vysvětlení jeho ekonomických souvislostí kvestorem.

(2)     Po vyslechnutí stanoviska rektora přednese ke každému z pozměňovacích návrhů k návrhu rozpočtu UP stanovisko předseda nebo jím pověřený člen Ekonomické komise AS UP.

(3)     Po vyslechnutí stanoviska podle odstavce 2 koná AS UP k pozměňovacím návrhům k návrhu rozpočtu UP rozpravu; ustanovení čl. 26 odst. 4, 5 se zde neužijí.

(4)     Po ukončení rozpravy rozhodne AS UP hlasováním6) o každém z pozměňovacích návrhů projednaném ve druhém čtení, zda jej přijímá či nikoliv.

(5)     Po ukončení hlasování podle odstavce 4 hlasuje AS UP o návrhu rozpočtu UP předloženém rektorem v prvním čtení ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, zda jej jako celek přijímá7) či nikoliv.

_____________

5) Čl. 33b.

6) Čl. 28 odst. 6.

7) Čl. 28 odst. 2.


Příloha č. 2 – Výzva AS UP ze dne 1. října 2003

Prohlášení akademických senátů veřejných vysokých škol České republiky

 

Akademické senáty veřejných vysokých škol se znepokojením konstatují, že vláda České republiky nepodpořila návrh na reformu veřejných vysokých škol, která měla být realizována v roce 2004, kdy Česká republika vstoupí do Evropské unie. Vyjadřují podporu Prohlášení Rady vysokých škol ze dne 18. září 2003 a přesvědčení, že všechny racionální argumenty už byly řečeny. Nevidí proto jinou možnost, než v nastávajícím zimním semestru zahájit protestní akce.

 

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).