0

Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu ve středu 9. února 2005 v 11.00 h.

Program zasedání:

1.       Zahájení.

2.       Schválení zápisů ze zasedání z 24. listopadu a 8. prosince 2004.

3.       Sestavení volební komise podle §§ 3-8 VJŘ AS FF UP (viz příloha).

4.       Volba zástupce volební komise AS FF UP v AS UP.

5.       Různé.

6.       Závěr.

 

V Olomouci, 3. února 2005

 

 

Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

předseda AS FF UP


Čl. 3

Lhůta pro konání voleb

Volba nového AS FF se musí konat nejpozději dva měsíce před ukončením volebního období odstupujícího AS FF.

 

Čl. 4

Volební komise

Volby připravuje a organizuje pětičlenná volební komise ustavená odstupujícím AS FF. Členy volební komise jsou vždy alespoň dva akademičtí pracov­níci a dva studenti.

 

Čl. 5

Vyhlášení voleb a navrhování kandidátů

(1)       Předseda odstupujícího AS FF nejpozději jeden měsíc před termínem voleb oznámí členům akademické obce termín voleb a vyzve je k navrhování kandidátů ve stanovené lhůtě. Výzva se uveřejňuje na úřední desce AS FF, na úřední desce děkanátu Filozofické fakulty a v Žurnálu UP.

(2)       Návrhy se podávají písemně členům volební komise. Každý člen akademické obce fakulty je oprávněn navrhovat kandidáty.

(3)       Návrh obsahuje:

a)      jméno a příjmení kandidáta,

b)      název pracoviště (katedry) kandidáta, u studentů studijní blok a studijní obor,

c)      další údaj, je-li to třeba k určení kandidáta,

d)      datum a podpis navrhovatele, případně navrhovatelů.

(4)       Volební komise doloží souhlas navržených kandidátů s kandidaturou.

 

Čl. 6

Kandidátní listina

Kandidátní listina pro volbu členů AS FF se uveřejňuje nejméně patnáct dnů přede dnem voleb způsobem obvyklým pro zveřejňování informací na fakultě. Počet kandidátů z řad akademických pracovníků musí převyšovat stanovený počet členů senátu volených z řad akademických pracovníků (tj. nejméně 15 kandidátů) a počet kandidátů z  řad studentů musí převyšovat stanovený počet členů senátu volených z řad studentů (tj. nejméně 8 kan­didátů).

 

 

Čl. 7

Platnost voleb

Volby členů AS FF jsou platné za podmínky účasti alespoň třiceti procent členů akademické obce. Bude-li účast členů akademické obce nižší, budou se volby do AS FF opakovat. Pokud ani v takovém případě nebude požadovaná účast členů akademické obce splněna, volby do AS FF se budou opakovat a jejich výsledek bude platný bez ohledu na procentuální účast členů akademické obce.

 

 

Čl. 8

Způsob volby

(1)       Volby členů AS FF se provádějí v den stanovený v usnesení o jejich vyhlášení, v určené volební místnosti, formou tajného hlasování na volebních lístcích se jmény kandidátů.

(2)       Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky musí být opatřeny otiskem razítka senátu.

(3)       Volební místnost musí být řádně a viditelně označena, musí být vybavena volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, psacími potřebami a tímto volebním řádem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

(4)       Volební komise zajišťuje přístupnost volební místnosti zdravotně postiženým voličům, je-li nutno zvláštní asistence po předchozí domluvě.

(5)       Po ověření totožnosti na základě občanského průkazu, cestovního pasu nebo identifikační karty UP, a zaregistrování v seznamu voličů obdrží volič hlasovací lístek. Volba se provádí ve zvlášť vyhrazeném prostoru ve volební místnosti, zajišťujícím tajnou volbu.

(6)       Na volebním lístku provede volič volbu zakroužkováním jmen těch kandidátů, s jejichž zvolením souhlasí. Takto upravený lístek vloží do zapečetěné volební schránky. Na volebním lístku nesmí být vybráno více kandidátů, než kolik členů senátu je akademickou obcí voleno. Jinak upravený lístek a lístek nečitelný je neplatný.Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).