STATUT

FILOZOFICKÉ FAKULTY

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

 

 

 

ČÁST I

 

článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.       Filozofická fakulta  Univerzity Palackého (dále jen FF) je součástí Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen UP). Její poslání jako součásti UP je dáno zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ze dne 22. dubna 1998 v platném znění (dále jen zákon).

2.       Ve své činnosti se FF řídí vnitřními předpisy UP a vlastními vnitřními předpisy.

3.       Filozofická fakulta nemá právní subjektivitu. Ve vymezených kompetencích jedná jménem UP.

 

článek 2

Poslání Filozofické fakulty

 

1.       Svou činností je FF zaměřena k výukové a vědeckobadatelské práci v humanitních disciplínách.

2.       Fakulta uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy.

3.       Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů, které jsou předmětem výuky a vědeckobadatelské práce, je uveden v příloze 2 Statutu UP.

4.       Seznam oborů, ve kterých je FF UP oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, je uveden v příloze 3 Statutu UP.

 

 

 

ČÁST II

Orgány Filozofické fakulty

 

článek 3

Akademický senát Filozofické fakulty

 

1.       Právní postavení Akademického senátu Filozofické fakulty (dále jen AS fakulty) a jeho působnost  jsou dány § 26 a 27 zákona.

2.       AS fakulty má 21 členů (dále jen senátorů) zvolených z řad členů akademické obce fakulty, z toho  1/3 jsou studenti.

3.       V čele AS fakulty je předseda, který je volen z akademických pracovníků fakulty, a místopředseda z řad studentů fakulty.

4.       AS fakulty si pro svou činnost může zřizovat poradní komise. V čele každé komise je předseda komise, volený vždy z řad senátorů. Členové komise mohou být z řad členů akademické obce a popřípadě další odborníci na řešenou problematiku.

5.       Členství v AS fakulty a výkon mandátu senátora jsou nezastupitelné.

6.       Způsob volby senátorů, předsedy, ustavování orgánů AS fakulty, pravidla zasedání a jednání AS fakulty a další náležitosti určuje  Volební a jednací řád Akademického senátu Filozofické fakulty UP.

 

článek 4

Děkan

 

1.       Děkan je za svou činnost zodpovědný rektorovi a jeho kompetence jsou dány zákonem a vnitřními předpisy UP a FF.

2.       Děkanovi jsou přímo zodpovědni za svoji činnost proděkani, tajemník, vedoucí kateder a vedoucí účelových zařízení fakulty.

3.       Kandidáta na děkana volí AS fakulty podle § 5 tohoto statutu.

4.       Návrh na odvolání děkana probíhá podle § 6 tohoto statutu.

5.       Děkan si zřizuje kolegium děkana a podle potřeby další poradní orgány.

 

 

článek 5

Volba kandidáta na funkci děkana FF UP

 

1.       Pro přípravu volby kandidáta na funkci děkana zvolí AS fakulty ze svých členů volební komisi. Počet členů komise je nejméně tři. Členství v komisi je neslučitelné s kandidaturou na funkci děkana.

2.       Volební komise vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana nejméně tři měsíce před uplynutím funkčního období současného děkana.

3.       Každý člen nebo skupina členů akademické obce fakulty má právo podat svůj návrh na kandidáta na funkci děkana. Návrh se podává písemně AS fakulty do stanoveného termínu. AS fakulty postoupí návrhy volební komisi.

4.       Volební komise ověří, zda uchazeč na kandidáta na děkana splňuje zákonné náležitosti, a projedná s ním jeho osobní souhlas s kandidaturou.

5.       Volební komise sestaví abecední seznam uchazečů přípustných podle předchozího odstavce. Toto je platný seznam uchazečů na kandidáta na funkci děkana.

6.       Kandidáta na funkci děkana volí AS fakulty tajným hlasováním. Každý senátor má jeden hlas. Ke zvolení je nutná nadpoloviční většina kladných hlasů všech členů AS fakulty.

7.       V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů, hlasuje se znovu o uchazečích, kteří se umístili na prvních dvou místech. Pokud se na prvním místě umístili dva nebo více uchazečů, do druhého kola postupují pouze tito uchazeči.

8.       Při opakované volbě v druhém kole se postupuje podle odstavce (6).

9.       Pokud žádný z uchazečů není v druhém kole zvolen, postupuje do třetího kola uchazeč s nejvyšším počtem hlasů. V případě, že nejvyššího počtu hlasů dosáhlo zároveň více uchazečů, postupují všichni, kteří tento počet hlasů obdrželi.

10.   Při opakované volbě ve třetím kole se postupuje opět podle odstavce (6).

11.   Pokud ani třetí kolo není úspěšné, vyhlašují se volby nové.

12.   Po úspěšné volbě sdělí předseda AS fakulty výsledek zvolenému kandidátu na funkci děkana, zajistí vyhotovení zápisu o provedené volbě a podá návrh na jmenování děkana fakulty rektorovi UP.

 

článek 6

Způsob návrhu na odvolání děkana

 

1.       Zdůvodněný návrh na odvolání děkana mohou předložit AS fakulty jeho senátoři.

2.       Akademický senát fakulty návrh projedná, seznámí se se stanoviskem děkana a  po rozpravě dá předseda AS fakulty o návrhu hlasovat podle § 27 odst. 3 zákona.

3.       Písemný návrh na odvolání děkana  z funkce předloží předseda AS fakulty rektorovi.

4.       V případě, že rektor návrh na odvolání děkana potvrdí, vyhlásí AS fakulty nejpozději do jednoho měsíce novou volbu kandidáta na funkci děkana.

5.       Po dobu, než bude zvolen nový děkan, vykonává funkci děkana určený proděkan.

 

článek 7

Proděkani fakulty

 

1.       Na fakultě jsou proděkani pro záležitosti

a)       studijní a pedagogické,

b)       vědeckobadatelské,

c)       zahraniční,

d)       organizační a celoživotního vzdělávání.

 

2.       Proděkani jednají jménem fakulty zejména v administrativně právních věcech a organizují činnosti na úseku jim svěřeném. Konkrétní vymezení činnosti jednotlivých proděkanů určuje děkan.

3.       Proděkan je řízen děkanem a je mu za svou činnost odpovědný.

4.       Určený proděkan je zástupcem děkana po dobu jeho nepřítomnosti a zastupuje jej ve vymezeném rozsahu jeho oprávnění a povinností. Vzájemné zastupování proděkanů určí děkan.

5.       Rozhodnutím děkana po vyjádření AS fakulty může funkce některého proděkana zůstat neobsazena nebo se některé funkce mohou sdružit.

6.       Děkan může jmenovat proděkana pro nové záležitosti, vyžádá-li si to zájem fakulty. Toto jmenování podléhá předchozímu vyjádření AS fakulty.

 

článek 8

Vědecká rada Filozofické fakulty UP

 

1.       Působnost Vědecké rady Filozofické fakulty UP v Olomouci (dále jen VR fakulty) je dána § 30 Zákona o VŠ.

2.       Zasedání a jednání VR fakulty se řídí  Jednacím řádem Vědecké rady FF UP.

3.       Členství ve VR fakulty UP je čestné a nezastupitelné.

 

článek 9

Disciplinární komise fakulty

 

1.       Disciplinární komise fakulty (dále jen DK fakulty)  je zřizována podle § 31 zákona a členství v této komisi je nezastupitelné.

2.       Složení komise stanovuje děkan.

3.       Zasedání DK fakulty se uskuteční, pokud to situace vyžaduje. Zasedání svolává předseda na základě podnětu k jednání této komise.

4.       Při jednání se DK fakulty řídí  Disciplinárním řádem pro studenty UP v  Olomouci.

 

článek 10

Tajemník fakulty

 

1.       Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném děkanem fakulty. Zejména

a)       zpracovává návrh finančního zabezpečení činnosti a rozvoje fakulty,

b)       připravuje podklady pro rozdělování těchto prostředků a sleduje jejich využívání,

c)       odpovídá za údržbu a rozvoj majetku svěřeného fakultě  a zajišťuje provozní činnosti,

d)       odpovídá za vedení evidence, rozborů a výkaznictví hospodaření fakulty.

2.       Tajemník vystupuje jménem fakulty ve věcech hospodářskoprávních, občanskoprávních a administrativních v rozsahu, který mu určí děkan.

3.       Tajemník  je podřízen přímo děkanovi a je mu za svou činnost odpovědný.

4.       Tajemník v oblasti své působnosti metodicky řídí pracoviště a součásti fakulty.

5.       Tajemník je v rámci svých pravomocí oprávněn kontrolovat hospodářskou a správní činnost všech součástí fakulty a navrhovat děkanovi opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 

 

článek 11

Kolegium děkana

 

1.       Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Jeho členy jsou proděkani, tajemník, před­seda AS fakulty a zástupci studentů. Děkan může pro jednotlivá zasedání podle potřeby počet členů rozšířit.

2.       Jednání kolegia děkana řídí děkan nebo jím určený proděkan.

3.       Kolegium řeší operativní záležitosti, projednává hospodářskou činnost, řízení fakulty, kooperaci jednotlivých součástí fakulty a materiály předkládané akademickému senátu a dalším orgánům.

4.       Kolegium svolává děkan podle potřeby.

5.       Podkladové materiály pro jednání kolegia připravuje sekretariát děkana.

 

 

 


ČÁST III

Studium na FF UP

 

článek 12

Přijímání ke studiu

 

1.       Obecné podmínky pro přijetí ke studiu na fakultu a náležitosti přijímacího řízení jsou dány §§ 48 až 50 zákona, čl. 19 Statutu UP a Řádem přijímacího řízení UP.

2.       Podrobnosti pro přijetí ke studiu na fakultu a aktuální náležitosti přijímacího řízení stanovuje směrnice děkana FF UP.

3.       Obecné podmínky pro přijetí cizinců určuje čl. 21 Statutu UP.

 

článek 13

Průběh studia

 

Náležitosti průběhu studia od přijímacího řízení až do ukončení studia určují obecně §§ 50 až 57 zákona a Studijní a zkušební řád UP. Podrobnosti určují samostatné směrnice děkana.

 

článek 14

Poplatky spojené se studiem

 

Základní pravidla o poplatcích spojených se studiem určuje § 58 zákona a čl. 22 - 24 Statutu UP.

 

článek 15

Celoživotní vzdělávání

 

V rámci vzdělávacích aktivit realizuje Filozofická fakulta i programy celoživotního vzdělávání. Pravidla realizace kurzů celoživotního vzdělávání jsou stanovena § 60 Zákona, Řádem celoživotního vzdělávání UP a směrnicí děkana FF.

 

 

 

ČÁST IV

 

článek 16

Organizační struktura fakulty

 

1.       Fakulta se skládá z kateder,  zařízení na úrovni kateder a fakultních účelových zařízení.

2.       Fakulta má tyto katedry:

·         Katedra anglistiky a amerikanistiky

·         Katedra aplikované lingvistiky

·         Katedra asijských studií

·         Katedra bohemistiky

·         Katedra dějin umění

·         Katedra filozofie

·         Katedra germanistiky

·         Katedra historie

·         Katedra nederlandistiky

·         Katedra politologie a evropských studií

·         Katedra klasické filologie

·         Katedra muzikologie

·         Katedra psychologie

·         Katedra romanistiky

·         Katedra slavistiky

·         Katedra sociologie a andragogiky

·         Katedra divadelních, filmových a mediálních studií

·         Katedra žurnalistiky

·         Kabinet aplikované ekonomie

·         Kabinet judaistiky

·         Institut pro technologii a podnikání ve společnosti (INSTEP)

 

3.       Fakultní účelová zařízení jsou:

·         Děkanát FF UP

·         Kabinet vyučovací techniky

·         Středisko distančního vzdělávání FF UP

 

4.       Organizační vazby a řídící vztahy mezi součástmi fakulty určuje Organizační řád Filozofické fakulty UP.

 

článek 17

Postavení a působnost kateder a zařízení na úrovni kateder

 

1.       Základními jednotkami fakulty, které plní vědecký, studijní a výzkumný tvůrčí proces, jsou katedry.

2.       Na úrovni kateder stojí Institut pro technologii a podnikání ve společnosti (dále jen INSTEP) a Kabinet aplikované ekonomie.

3.       Katedru a zařízení na úrovni katedry řídí její vedoucí.

4.       Vztahy mezi vedoucími kateder a zařízení na úrovni katedry jsou založeny na principu rovno­právnosti. Pokud mezi vedoucími ve věcech práv katedry a zařízení na úrovni katedry dojde ke sporu, rozhodne o tomto děkan.

5.       Vedoucího katedry a zařízení na úrovni katedry jmenuje děkan s přihlédnutím k návrhu výběrového řízení.

6.       Vedoucí katedry a zařízení na úrovni katedry zodpovídá za svou činnost děkanovi.

7.       Právní postavení a působnost vedoucího katedry a zařízení na úrovni katedry určuje organizační řád fakulty.

8.       Vnitřní strukturu INSTEP stanovuje jeho Vnitřní řád, který je přílohou Organizačního řádu Filozofické fakulty.

9.       Dalšími členy vedení katedry jsou zástupce vedoucího katedry, tajemník katedry, popřípadě vedoucí sekcí katedry. Tyto členy jmenuje a odvolává vedoucí katedry po projednání s děkanem fakulty.

10.   V odůvodněných případech může děkan při katedrách zřizovat kabinety, jejichž působnost přesahuje rámec katedry. Vedoucího kabinetu jmenuje a odvolává děkan na návrh vedoucího příslušné katedry, při níž byl kabinet zřízen.

 

článek 18

Postavení a působnost fakultních účelových zařízení

 

1.       Fakultní účelová zařízení jsou zřizována k zajištění činností, které nelze zajistit v rámci činnosti kateder či zařízení na úrovni kateder, mimo fakultu, nebo u nichž by takovýto postup byl nevýhodný.

2.       Vnitřní organizaci fakultních účelových zařízení stanoví jejich organizační řád.

3.       Vedoucího fakultního účelového zařízení jmenuje děkan s přihlédnutím k návrhu výběrového řízení.

4.       Přímým nadřízeným vedoucího fakultního účelového zařízení je děkan. Děkan může přímé řízení delegovat na  některého z proděkanů nebo na tajemníka.

5.       Za činnost fakultního účelového zařízení je jeho vedoucí pracovník odpovědný děkanovi.

 

 

 

 


ČÁST V

Hospodaření fakulty

 

článek 19

Pravidla hospodaření fakulty

 

1.       Pravidla hospodaření FF UP jsou dány §§18 až 20 zákona, Přílohou č. 4 Statutu UP, ostatními obecně závaznými právními předpisy a hospodářsko-ekonomickými předpisy UP a FF UP.

2.       Rozdělení finančních prostředků fakulty na kalendářní rok schvaluje, v souladu s § 27 odst. 1, písm. c) zákona, Akademický senát FF UP na návrh děkana.

3.       Kontrolu využívání finančních prostředků provádí Akademický senát FF UP.

 

 

ČÁST VI

Dlouhodobý záměr a hodnocení činnosti fakulty

 

článek 20

Dlouhodobý záměr fakulty

 

1.       Základním programovým dokumentem fakulty, z něhož se vychází zejména při stanovování priorit realizace zaměření vědeckobadatelských aktivit, priorit rozvoje studijních a pedagogických aktivit a priorit vnitřních organizačních změn fakulty, je její Dlouhodobý záměr.

2.       Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty vychází z Dlouhodobého záměru UP podle § 27 zákona a ze Statutu UP.

3.       Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty se provádí každoročně.

 

 

článek 21

Hodnocení činnosti

 

1.       Hodnocení činnosti Filozofické fakulty UP probíhá v souladu s ustanoveními § 27 zákona a články 49 a 50 Statutu UP.

2.       Hodnocení činnosti Filozofické fakulty je základem Výroční zprávy o činnosti FF UP a výroční zprávy o hospodaření fakulty, kterou předkládá děkan Akademickému senátu FF UP ke schválení.

3.       Nezbytné údaje potřebné ke zpracování výročních zpráv předkládají děkanovi jednotlivé katedry a účelová pracoviště fakulty ve stanoveném termínu.

 

 

ČÁST VII

Akademické obřady a symboly

 

článek 22

Akademické obřady

 

1.       Akademickými obřady konanými na fakultě jsou podle čl. 53 Statutu UP imatrikulace a promoce.

2.       Imatrikulace je veřejným výrazem přijetí studenta do akademické obce UP. Součástí imatrikulace je imatrikulační slib studenta, jehož znění je přílohou tohoto statutu.

3.       Promoce jsou slavnostními akty, při nichž je absolventům všech typů studijních programů předán diplomy resp. vysvědčení o absolvování studia. Součástí slavnostního aktu je slib. Znění bakalářského slibu a magisterského slibu je přílohou tohoto statutu.

4.       Znění doktorského slibu (sponze) je uvedeno v příloze 6 Statutu UP v české i latinské verzi.

5.       Formu, náležitosti a organizaci průběhu imatrikulačního či promočního aktu stanoví směrnice děkana FF.

 

 

článek 23

Insignie fakulty

 

1.       Vnějším výrazem důstojnosti, pravomoci a odpovědnosti děkana, proděkanů a předsedy Akademického senátu FF UP při slavnostních příležitostech jsou insignie Filozofické fakulty.

2.       Insigniemi Filozofické fakulty jsou akademické žezlo a řetězy.

3.       Předseda Akademického senátu Filozofické fakulty nepoužívá řetěz.

 

článek 24

Taláry FF UP

 

Podmínky pro používání talárů Filozofické fakulty UP při slavnostních příležitostech jsou dány článkem 52 Statutu UP.

 

 

 

ČÁST VIII

Závěrečná ustanovení

 

článek 25

Zrušovací ustanovení

 

Dnem schválení tohoto statutu pozbývá platnost Statut Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci včetně všech příloh, schválený dne 24. března 1999.

 

článek 26

Schválení Statutu FF UP

 

1.       Statut Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byl schválen Akademickým senátem Filozofické fakulty UP v Olomouci, dne 11. února 2004.

2.       Statut Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem UP v Olomouci.

 

článek 27

Součásti Statutu FF UP

 

Nedílnou součástí statutu jsou následující přílohy:

·         Imatrikulační slib

·         Bakalářský slib

·         Magisterský slib

 

 

 

 

Doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc.,

děkan FF UP v Olomouci

 

 

 

Dr. Wilken Engelbrecht, Ph.D.

předseda AS FF UP v Olomouci


Příloha č. 1

 

 

Imatrikulační slib

Filozofické fakulty

Univerzity Palackého v Olomouci

 

 

Slavnostně slibuji, že budu svědomitě plnit všechny povinnosti a závazky, které vyplývají z mého přijetí ke studiu na vysoké škole. Prohlašuji, že vysokoškolské studium chápu jako odpovědné a čestné poslání. Zavazuji se, že vynaložím veškeré své schopnosti k dosažení vysokého stupně odborných znalostí i dovedností.

 

Slibuji, že jako studující Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci budu svým jednáním i svou prací dělat čest olomoucké alma matri.

 

 


Příloha č. 2

 

 

bakalářský slib

Filozofické fakulty

Univerzity Palackého v olomouci

 

 

 

 

Slibuji, že ve své odborné a praktické činnosti budu uplatňovat, rozvíjet a dále šířit poznatky vědy, duchovní kultury a humanistické principy demokratické společnosti.

 

Slibuji, že budu přispívat k dobrému jménu naší almae matris Univerzity Palackého v Olomouci a ku prospěchu své vlasti.

 

 

 


PŘÍLOHA Č. 3

 

 

Magisterský slib

Filozofické fakulty

Univerzity palackého v olomouci

 

 

Slibuji, že ve své vědecké a odborné činnosti budu uplatňovat, rozvíjet a dále šířit poznatky vědy, duchovní kultury a humanistické principy demokratické společnosti.

 

Slibuji, že budu přispívat k dobrému jménu naší almae matris Univerzity Palackého v Olomouci a ku prospěchu své vlasti.