Dne 26. října 2005 od 13.00 se v aule Filozofické fakulty UP uskuteční prezentace

kandidátů na funkci děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

pro období 2006-2009.

 

Teze volebního programu

 

Ivo Barteček

 

 

 

            V souladu s článkem 21 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Navržená osoba, která se svojí kandidaturou souhlasila, je povinna předložit akademické obci prostřednictvím AS FF písemně svůj volební program, a to do jednoho týdne od zveřejnění kandidátní listiny. AS FF volební programy jednotlivých kandidátů předloží akademické obci.) předkládám akademické obci FF UP v písemné podobě svůj volební program.

 

 

Vážení členové Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vážená akademická obci, dovoluji si Vám předložit volební program, se kterým se ucházím o funkci děkana Filozofické fakulty UP pro období 2006-2009.

 

            Můj volební program vychází z dosavadních zkušeností úřadu děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (počínaje únorem 2003) a předkládá akademické veřejnosti vizi pro léta 2006-2009. Volební program se nutně opírá o každoroční Výroční zprávy o činnosti Univerzity Palackého a Výroční zprávy o hospodaření Univerzity Palackého, jakož i o příslušnou legislativu a Dlouhodobý záměr Univerzity Palackého a Dlouhodobý záměr FF UP pro období 2006-2010 atd.

 

Charakteristika

            Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pokládá pro léta 2006-2009 za nejvýznamnější uchování prestiže, kterou si vydobyla v rámci středoevropských filozofických fakult při současném vědomí si kontinuity druhého nejstaršího univerzitního učení v českých zemích. Filozofická fakulta vnímá Univerzitu Palackého jako konkurenceschopné univerzitní pracoviště evropského rozměru a významu, které je ukotveno v prostoru Moravy.

            Katedry a pracoviště Filozofické fakulty UP jsou pozitivně přijímány jak v rámci republikové, tak v rámci evropské a mimoevropské komparace. Počtem studentů patří Filozofická fakulta UP mezi nejpočetnější ze sedmi fakult UP a volně kombinovatelnou nabídkou studijních možností je výjimečnou v českém kontextu.

            Bakalářské, magisterské a doktorské studium je samozřejmostí. Dosavadní výsledky a budoucí směrování naznačují, že Filozofická fakulta UP bude o další posilování prestiže usilovat přednostně prostřednictvím specializovaných magisterských studijních programů, a to při zachování principu bakalářského studia pro nejširší obec zájemců. Doktorské studium je přednostně nabízeno vynikajícím absolventům magisterského studia. Této filozofii odpovídá kvantitativní i kvalitativní podoba učitelského sboru, ta se však v budoucnu o to více soustředí k naplňování a posilování vědeckobadatelských kapacit.

            Výrazný nárůst studentů prezenční formy studia byl v posledních letech charakteristikou Filozofické fakulty UP. Je zřejmé, že počty studentů budou u většiny z oborů na filozofické fakultě pěstovaných uchovány v současné výši v bakalářských studijních programech, v magisterských studijních programech pak bude jednoznačným kriteriem studijní zdatnost studentů. Totéž platí ve zvýšené míře pro doktorské studijní programy, které jsou/budou jednoznačně provázány s výzkumnými záměry, grantovými projekty atd., s prioritami dlouhodobé badatelské orientace jednotlivých kateder a odborných pracovišť FF UP.

            Možný kvantitativní nárůst počtu studentů FF UP se bude dít rozvojem kombinovaných forem studia, distančního vzdělávání a e-learningu. V té souvislosti vedle klasického studijního oddělení nabývá v případě FF UP na významu Středisko distančního vzdělávání FF. To je povoláno vyhledávat a vycházet vstříc poptávce po neinterních formách studia a vyrovnávat tak případný úbytek studentů prezenčně studujících. Současně Středisko garantuje nabídku studia prostřednictvím institutu celoživotního vzdělávání. S přihlédnutím k praxi financování vysokého školství České republiky pokládá Filozofická fakulta Univerzity Palackého i do budoucna za stabilizující prvek své vnitrofakultní finanční bilance aktivity Střediska distančního vzdělávání, a to bez ohledu na případnou proměnu přístupu politické reprezentace v zemi – rozumí se tím zavedení některé z možných forem školného.

            Paralelně bude Filozofická fakulta Univerzity Palackého usilovat o další nárůst financování z nestátních zdrojů a bude iniciovat u vedení UP vytvoření příslušného legislativního prostředí za filozofie hledání možností, aby tento přístup byl umožněn a optimalizován. Znamená to, že požadavek na zvyšování pedagogického a vědeckého výkonu univerzity a fakult musí být doprovázen ze strany managementu univerzity vypracováním strategie posilování možností vícezdrojového financování. V případě Filozofické fakulty UP bude kladen zvýšený důraz na kontrolu nákladů a výnosů za využití efektivní administrativy.

            Filozofická fakulta pokládá za samozřejmou myšlenku otevřené výzkumné fakulty, jakož i „podnikatelské univerzity“ a podnikatelsky uvažujících fakult. Tato myšlenka by měla být samozřejmostí při zachování akademických svobod a univerzitní autonomie, které jsou předpokladem svobodné pedagogické práce a svobodného tvůrčího výzkumu. Opačný přístup popírá obecně přijímané poslání univerzity jako myšlenkově otevřeného prostoru.

 

Počty všech studentů (30. 9. 2005)

Prezenční studium Bc.              1623    + 24 přerušené studium

Prezenční studium Mgr.                       1074    + 68 přerušené studium

Prezenční studium navazující Mgr.       92

Prezenční studium Ph.D.                        144    (378 kombinované studium)

Kombinované studium                 75   

 

Kombinované studium SDV                1076

Celoživotní vzdělávání                307    (ve všech formách garantovaných SDV FF UP,

  z toho na katedrách FF UP – 51)

 

Počty všech zaměstnanců (30. 9. 2005)

profesoři                                    34

docenti                                      45

odborní asistenti                       142

asistenti                                     17

lektoři                                        12

vědečtí  pracovníci                    11

THP                                          47

Dělníci                                        4

Pracovníci celkem                    312

(Učitelé celkem 250, neučitelé celkem 62)

 

Finance

Teze volebního programu, které předložil úřadující děkan akademické veřejnosti FF UP k datu 20. 11. 2002 pokládaly za prioritní stabilizaci hospodaření Filozofické fakulty UP. Přes škody, které jsou Filozofické fakultě UP připisovány v rámci šetření interních auditů a přes doložené škody zjištěné v rámci mimořádné kontroly 19. 8. 2005 (v celkové sumě 313 902,80 Kč za léta 2000-červen 2005), bylo dosaženo stabilizování hospodaření FF UP v příslušných finančních letech. Filozofická fakulta vstupovala do roku 2003 s nezajištěnými náklady na provoz ve výši cca 3,5 milionů Kč. Hospodaření roku 2004 bylo ukončeno jako vyrovnané. Nutno připomenout, že v roce 2003 filozofická fakulta převzala závazky spjaté s provozem Uměleckého centra UP, a to bez dotačního navýšení.

Současně bylo ve volebním programu roku 2002 zdůrazněno, že bude ukončena do té doby neblahá praxe – rozvazování pracovního poměru s nejzkušenějšími zaměstnanci akademické obce Filozofické fakulty UP v letních měsících. Toto jsem pokládal za neúnosné. Vedení FF, počínaje únorem 2003, nalezlo prostředky jak vrátit stav věci k normálu. Jako již před třemi lety chci vyjádřit poděkování těm z nejzkušenějších, kteří zůstávají fakultě věrni a šíří její dobré jméno.

Pokud byl finanční rok 2003 vnímán a koncipován jako „přechodný“ a stabilizující, bylo možno připravit finanční rok 2004 a 2005 tak, aby bylo umožněno (při vyrovnanosti hospodaření) zavést vstupní změny týkající se osobních hodnocení pracovníků, příplatky za vedení (kateder) a současně navrátit se po letech k vyplácení odměn. Odměny byly vyplaceny za první půli roku 2005 a hospodaření FF UP znovu dovolí vyplatit odměny i s koncem finančního roku 2005. Znamená to, že – při všech výše zmíněných problémech – byla metodika financování FF UP zvolena správně.

Racionální dělení peněz na univerzitě je obtížné již proto, že každá fakulta má své odlišnosti, které nelze ekonomicky srovnatelným způsobem jednotně hodnotit. V případě FF je to početnost oborů, které jsou zabezpečovány; „neměnnou skutečností“ zůstávají centrálně stanovené koeficienty studijních programů, které i v budoucnu budou filozofickým fakultám vymezovat koeficient 1,0 nebo či 1,2 (filologické obory). To vše nehledě na skutečnost, že „produktivita práce“ na FF UP  (srovnáme-li nárůst studentů a počet pracovníků FF) vzrostla patrně nejvíce ze všech fakult Univerzity Palackého.

Návrh rozpočtu MŠMT ČR na rok 2006 sděluje, že podle usnesení vlády ČR (ze dne 14. září 2005 č. 1175 k aktualizaci koncepce reformy vysokého školství) se zvýši rozpočet vysokých škol pro rok 2006 celkem o 2,8 miliard Kč. Připomínám, že v tom je zahrnut i odhad na výzkumné záměry a na centra výzkumu. Průměrný základní normativ je (dle podkladů pro poradu reprezentativní komise, která byla svolána na 20. 10. 2005) zatím vyčíslen: 36 007 Kč. Týká se tudíž filozofické fakulty.

Dosavadní zkušenosti, jakož i proměna metodiky dělení dotace na úrovni Univerzity Palackého, která je – počínaje rokem 2005 – k zájmům FF UP ohleduplnější, dovoluji vyslovit předpoklad vyrovnanosti hospodaření pro léta 2006 a dále a

-         navýšení osobního hodnocení pracovníků na příslušný finanční rok

-         zvýšení příplatků za vedení

-         vyplácení pololetních odměn.

V souvislosti s interními audity a v souvislosti s mimořádnou kontrolou ze srpna 2005 probíhá na Filozofické fakultě UP rekonstrukce ekonomického oddělení. Vedle dvou nových účetních, s nimiž již byla uzavřena pracovní smlouva, nastoupí na základě výběrového řízení k 1. 12. 2005 nová vedoucí ekonomického oddělení. Rekonstrukce ekonomického oddělení FF UP bude ukončena s koncem kalendářního roku 2005. 

 

 

Studentská obec/studium

            Univerzita a fakulta je univerzitou a fakultou studentské obce. Studium a studijní prostor je podmiňován boloňskou deklarací a navazujícím berlínským procesem. V následujících letech půjde přednostně o kvalitativní doladění jednotlivých studijních programů již na filozofické fakultě zavedených a rozvoj nových studijních programů překračujících tradiční institucionální a oborové hranice. Cílem je prohloubení integrace fakulty a integrace univerzity. Filozofická fakulta předpokládá využití své nabídky ostatními fakultami Univerzity Palackého (například aplikovaná ekonomická studia) a současně Filozofická fakulta  předpokládá využití nabídky dalších fakult UP. Universitas jako věc obecně prospěšná, veřejná a sjednocující.

            Přijímací řízení jak v bakalářské, tak v magisterském stupni nutno zásadním způsobem zjednodušit.

            V souladu s představami jednotlivých kateder nutno posílit samostatnost a současně odpovědnost studentů s jednoznačným důrazem na kvalitu jejich práce – studium. Jsou našimi mladšími kolegy, partnery a nástupci. Stávající forma studia vychází spíše z tradiční praxe, která klade důraz na teoreticko-akademický charakter. Chraňme tyto hodnoty a posilujme je o výraznější samostatnost a seberealizaci. Magisterský stupeň studia by měl být automaticky seberealizační. Buduje-li Filozofická fakulta UP svou prestiž prostřednictvím magisterských a doktorských studijních programů, je jednoznačně žádoucí podporovat a rozvíjet koexistenci individuálních přístupů a týmové spolupráce.

            Interdisciplinární přístup nabízí možnosti vytváření nových studijních programů. Jde o trend obecně přítomný na zahraničních univerzitách. Zvyšuje se nabídka, aniž nutno budovat nová pracoviště. Obdobně vytváří prostor do budoucna akreditování cizojazyčných studijních programů, které navíc podporují mezinárodní studentskou spolupráci. 

Vedle maximální podpory již zavedených studií bude Filozofická fakulta UP při utváření nových studijních oborů preferovat zavádění magisterského specializačního studia konkurenceschopného ve středoevropském kontextu (judaistika). Kombinované formy studia budou představovat výraznou inovaci v rámci studijní nabídky Filozofické fakulty UP. Přirozeným je v případě magisterských studijních programů jejich doplnění o doktorské studijní programy.

Výsledky hospodaření FF UP dovolují počítat s dílčími prioritami – zdůraznit položku mimořádných stipendií k ocenění zvláště příkladných studentů a výsledků jejich práce.  Týká se studentů všech forem prezenčního studia včetně doktorského. Posílen bude na základě dosavadních zkušeností fond určený pro (grantovou) podporu projektů prezenčních doktorandů FF UP. V roce 2005 bylo pro tuto podporu z rozpočtu FF UP vyčleněno 430 000 Kč, pro rok 2006 předpokládám navýšení nejméně o 20 %.

 Jak magisterské, tak doktorské studijní programy předpokládají internacionalizaci své organizační a studijní náplně s cílem vytváření akreditovaných programů v cizích jazycích a vytváření společných studijních programů mířících k joint degrees, a to ve spolupráci s partnerskými zahraničními univerzitami a fakultami. Rozvoj kurzů češtiny pro cizince podpoří nárůst počtu zahraničních studentů (organizační garance Středisko distančního vzdělávání FF UP, odborná garance Katedra bohemistiky). Mimořádné postavení v podmínkách Filozofické fakulty UP získává mezinárodní studijní program Euroculture, který si ze strany FF UP zaslouží další podpory.

            Filozofická fakulta podporuje rozvoj systému vysokoškolského poradenství. K existujícímu poradenství psychologickému a profesně poradenskému je předpokládáno zavedení právního poradenství, a to v součinnosti dalšími fakultami UP a se studentskými spolky a sdruženími. Právě od studentských spolků a sdružení FF UP očekává děkan FF iniciativy, které budou podpořeny (studentská periodika apod.).

 

            Ve vztahu ke studentům je zapotřebí učinit analýzu práce studijního oddělení FF UP, uvést v soulad, zjednodušit a jednoznačně definovat povinnosti a zodpovědnost studijního oddělení za studijní agendu jako celek. V zájmu systémového přístupu převést agendu STAG do kompetence proděkana pro studijní záležitosti a na studijní oddělení FF soustředit studijní agendu jako službu studentům. Po analýze a jejím vyhodnocení možno přistoupit k definování nové podoby studijního oddělení FF UP (proděkan pro studijní záležitosti). 

 

            Těm, kteří ukončili zdárně svá vysokoškolská studia, je určeno Profesně-poradenské centrum s posláním pomoci vyhledávat absolventům uplatnění na trhu práce. Profesně-poradenské centrum ve spolupráci s Katedrou sociologie a andragogiky FF UP nabízí své služby univerzitní veřejnosti jako celku. Tytéž cíle sleduje nově ustavený Veletrh vzdělávání dospělých AEDUCA 2005 zabezpečovaný Střediskem distančního vzdělávání FF UP. 

 

Katedry

            Ve vztahu k jednotlivým katedrám Filozofické fakulty UP pokládám za nutné sdělit, že jsem se seznámil s jejich návrhy dlouhodobých záměrů počínaje rokem 2006 a uchovávám si obdobný přístup jako v předchozích letech, tj. posilování samostatnosti jednotlivých kateder a souběžného posilování zodpovědnosti jejich vedení. Kladu důraz na upevňování postavení FF v rámci Univerzity Palackého cestou „silných kateder“. Katedry Filozofické fakulty UP samostatně či ve vzájemné spolupráci rozhodují o svých pedagogických prioritách, o podobě svých vědeckých specializovaných pracovišť, o své účasti v grantových soutěžích apod. 

 

Věda a výzkum

            Cílem Filozofické fakulty UP je prestiž výzkumné fakulty. Magisterské a doktorské studijní programy nacházejí své přirozené vyústění v posilování výzkumu. Posilování výzkumné fakulty vyžaduje:

- stanovení prioritních témat sjednocujících výrazné skupiny badatelů (proděkan pro     vědeckobadatelské záležitosti),

- srovnání s republikovým a evropským rozměrem,

- intenzivní využívání (celo)univerzitních kapacit při respektování akademických   svobod, ochrany duševního vlastnictví a podpory „akademického podnikání“.

            V té souvislosti bude připravena legislativa pro Cenu děkana Filozofické fakulty UP, jež je určena jednotlivcům za dosažené výsledky výzkumu.

            Vypracování jednoznačných kritérií umožňujících pravidelné vnitřní a vnější hodnocení výsledků tvůrčí činnosti (proděkan pro vědu a výzkum). U výzkumné univerzity a výzkumné fakulty je jednou ze základních charakteristik kvalifikační růst. Znamená to revizi pracovního zařazení a pracovně-právních smluv podle dosaženého vzdělání a obsazování míst pracovníků na základě dosažených odborných kompetencí (personální audit). Dodržování zásady uzavírání smluv s akademickými pracovníky na dobu určitou včetně možnosti přeřazení. Národní a mezinárodní mobilita akademických pracovníků je provázána s kariérním růstem, taktéž udělování tvůrčího volna spolupodmiňuje kariérní růst.

            Výsledky studentské vědecké práce by měly zpětně směřovat k podpoře otevřené výzkumné fakulty/univerzity. Jen tak lze udržet standard, být jedním z center evropského výzkumu, hodnověrným partnerem na domácí a mezinárodní úrovni. Předpokladem pedagogické a vědeckého růstu z vlastních zdrojů je v odpovídajícím čase naplněné doktorské studium.

Deklarovaný cíl z roku 2003 zvýraznit podíl profesorů a docentů na FF UP z původní čtvrtiny všech pedagogických pracovníků byl k září 2005 „povýšen“ na cca jednu třetinu (celkem 79 z 250 učitelských míst).

            Z důvodu nástupu na děkanát FF UP asistentky pro zahraniční záležitosti, jakož i z důvodu rozdělení agendy, která byla doposud jednotně spravována referentkou pro vědeckobadatelské a zahraniční záležitosti, bude vypsáno výběrové řízení k obsazení místa referenta/referentky pro vědeckobadatelské záležitosti s nástupem od 1. 2. 2006. 

 

Vědecká a odborná pracoviště Filozofické fakulty Univerzity Palackého

(kurzivou jsou vyznačena pracoviště ustavená 2003-2005)

 

Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur (Katedra germanistiky)

Centrum pro československá exilová studia (Katedra historie), při Centru pro československá exilová studia působí samostatně Komise pro dějiny Čechů v cizině (2005)

Dokumentační centrum dramatických umění (Katedra divadelních, filmových a mediálních studií)

Erasmianum – Centrum pro jazyk a kultura Nizozemí a Vlámska (Katedra nederlandistiky, 2004)

Kabinet interkulturních studií (Katedra sociologie a andragogiky, 2005)

Kabinet judaistiky (Katedra germanistiky, 2004)

Kabinet pro výzkum uměleckohistorických památek (Katedra dějin umění)

Kabinet regionálních dějin (Katedra historie)

Kabinet pro studium dějin filozofie středověku a renesance (Katedra filozofie)

Psychologické poradenské centrum (Katedra psychologie)

Profesně poradenské centrum (Katedra sociologie a andragogiky, 2005)

Virtuální interaktivní muzeum (Katedra dějin umění, 2003)   

Scientia Humana Olomucensis et Prostannensis (Katedra filozofie, 2003)

            Vznik specializovaných vědeckých a odborných pracovišť náleží a bude náležet k prioritám FF UP.

   

Zahraniční styky

            Agenda zahraničních styků prodělala na Filozofické fakultě UP výraznou proměnu ve prospěch mobility studentů, a to ve všech programech, jichž je FF účastna. Z minulého volebního programu byl naplněn jeden z cílů – posílit úsek zahraničních styků samostatným referentským místem. Zahraniční styky vytvářejí obraz o Filozofické fakultě UP a Univerzitě Palackého u našich zahraničních partnerů. Jejich dopad je tak dvojnásobný.

Studentskou mobilitu je zapotřebí do budoucna doplnit a podpořit zvýšenou mobilitou pedagogického sboru, propojenou s kritériem vědecké přínosnosti. Tomu odpovídají a budou odpovídat vedením FF UP podporované krátko a dlouhodobé zahraniční studijní pobyty.

        

Doplňková činnost, Středisko distančního vzdělávání/Kombinované studium a celoživotní vzdělávání

Je zřejmé, že Filozofická fakulta UP se na základě kladných zkušeností z minulého období bude opírat v rámci vícezdrojového financování o doplňkovou činnost, která je mimo jiné na FF UP zabezpečována Střediskem distančního vzdělávání FF, a to jak ve spolupráci s katedrami FF (využívání institutu celoživotního vzdělávání), tak vlastními programy.

            Kombinované studium zaznamenalo za uplynulá léta nejdynamičtější rozvoj, přestože se na jeho realizaci podílí stabilní počet kateder – psychologie, žurnalistiky a sociologie a andragogiky. Oproti 180 studentům v akademickém roce 1999/2000 studovalo v akademickém roce 2004/2005 v šesti oborech celkem 960 studentů. Středisko distančního vzdělávání s oborovými katedrami tak pro Filozofickou fakultu UP získalo z mimodotačních činností oproti necelým třem miliónům v akademickém roce 1999/2000 celkem 13 mil. Kč v akademickém roce 2004/2005.

            V podmínkách FF UP je Středisko distančního vzdělávání FF výrazným organizačním a z hlediska financí stabilizačním prvkem. SDV vedle řízení konzultačních středisek v Mojmírovcích a Bratislavě, ve Znojmě a v Jihlavě se spolupodílí/řeší několik programů, z nichž nejvýznamnější je transformace vybraných oborů prezenčního studia do kombinované formy a mezifakultní projekt kombinovaného studia školský management.

V roce 2003 nově zpracovaná směrnice děkana FF UP k realizaci celoživotního vzdělávání na FF UP dovolila rozvinout tuto formu studia na Filozofické fakultě UP. V akademickém roce 2004/2005 využívalo této formy studia na FF UP 51 účastníků. Mimoto je realizován kurz celoživotního vzdělávání na konzultačním pracovišti v Bratislavě. V současnosti vytváří Středisko distančního vzdělávání podmínky pro výuku v nových detašovaných pracovištích FF UP – ve Valašském Meziříčí a v Uherském Hradišti.

V souladu s dlouhodobým záměrem Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP je předpokládáno uchování pracoviště INSTEP, a to ve vztahu k programu English for Europe. Uchování programu English for Europe bude vyžadovat vstřícný přístup kateder FF UP, jakož i finanční vklad filozofické fakulty ve prospěch zahájení nové etapy činnosti (aktualizace učebních textů a cizojazyčných materiálů). INSTEP funguje jako pracoviště FF UP, při němž je akreditován projekt English for Europe.

            Transformací prochází Letní škola slovanských studií FF UP. Dne 24. 10. 2005 bylo vyhlášeno interní výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky LŠSS s nástupem k 1. 12. 2005.

 

Rekonstrukce Křížkovského 10

            V průběhu let 2003-2005 byla vyhotovena dokumentace vážící se k  rekonstrukci budov Křížkovského 10 (včetně úprav Křížkovského 12 a 14 a školy Na Hradě), a to jak v souvislosti s příslušným dlouhodobým záměrem, tak se zakoupením školy Na Hradě. Projektová příprava ve své ideální podobě předpokládá soustředění filologických kateder a děkanátu v budovách Křížkovského 10, 12 a 14 a umístění nefilologických kateder mimo jiné v prostorách školy Na Hradě. Dle dostupné dokumentace a harmonogramu prací, garantovaného Univerzitou Palackého, bude započato s rekonstrukcí opravou střešního pláště a podkroví Křížkovského 10 v průběhu zimního semestru 2005/2006. Rekonstrukce bude probíhat po dobu následujících let.

 

Umělecké centrum UP

            Ve věci Uměleckého centra UP, které je spravováno Pedagogickou a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého, zatím nedošlo ke sjednocení náhledu na jeho roli. Umělecké centrum UP si vydobylo prestižní postavení v rámci univerzity, města, kraje. Jeho právní status však doposud naplněn nebyl. Nutno pokračovat v diskuzi o provozu UC UP za účasti rektorátu UP a nájemce/Ceasar. Byla to Filozofická fakulta UP a její děkan, kdo v tomto směru v minulém období iniciovali několik setkání - avšak s minimálními výsledky.

Ve vztahu ke katedrám, které jsou umístěny v UC UP se Filozofická fakulta UP soustředí k dobudování divadelních sálů (Katedra divadelních, filmových a mediálních studií) a ve spolupráci s Katedrou dějiny umění bude hledat možnosti vybudování technologického a restaurátorského pracoviště. Ve spolupráci s Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií bude Filozofická fakulta UP vytvářet podmínky, aby v případě souhlasu s garancí Academia filmu Olomouc ze strany rektorátu UP bylo možno převzít filmový festival oborovou katedrou.

 

 

 

 

A dále

  1. Počínaje rokem 2006 je žádoucí, aby vnitřní přerozdělení financí v rámci Filozofické fakulty UP (zejména z normativů) na studenty respektovalo ve vymezené percentuální míře „výkon“ kateder. Je nezbytné provést odklon od plošného rozdělování prostředků, byť jistým poměrem bude pro Filozofickou fakultu UP platit, že si cení a pečuje o obory, které tradičně náleží do studijní nabídky filozofických fakult a Filozofické fakulty UP v Olomouci. (Garanti: děkan, tajemník, proděkan pro organizační záležitosti)
  2. V rámci stavebních úprav, jakož i v prostorách, které úpravami nebudou dotčeny, je zapotřebí plánovaně a adresně (ve vztahu ke katedrám) vyčlenit z rozpočtu prostředky na vybavení mobiliářem a technikou včetně koncepce periodické obměny, a to v koordinaci s prostředky získanými z grantových aktivit atd. (Garanti: proděkan pro organizační záležitosti, tajemník, vedoucí kateder)
  3. Je žádoucí koordinovat „racionálnější využití“ přednášejících v blízkých oborech (např. historie, politologie, žurnalistika, sociologie), aby nedocházelo k „překrývání“ výuky a příslušný odborník našel pedagogické a vědecké uplatnění v rámci několika kateder; eliminovat autarkii kateder v personální i výukové oblasti. (Garant: proděkan pro studijní záležitosti)
  4. Doktorandské studium (prezenční, kombinované) projde za spolupráce s příslušnými oborovými radami novým hodnocením. Současně nutno vyřešit otázku zapojování doktorandů do výuky včetně odměn. (Garant: proděkan pro  vědeckobadatelskou činnost)
  5. Ve všech podkladech opouštějících fakultu a univerzitu směrem vůči státním orgánům, městu, kraji bude permanentně přítomen apel a požadavek na doceňování vzdělání a vzdělávání pro budoucnost národa, státu včetně odpovídajícího hodnocení. (Garant: děkan, proděkani)
  6. Spolupráce se statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem. Univerzita Palackého je dominantní institucí Olomouce s pevných zakotvením mezi univerzitami České republiky a Evropy. Toto je zapotřebí neustále připomínat.           
  7. Decentralizovat dosavadní praxi rozdělování rozvojových projektů na UP.
  8. Podpora studentských odborných a zájmových spolků, klubů, periodik.
  9. Ustavení Asociace filozofických fakult České republiky, jejímž prostřednictvím by mohly filozofické fakulty účinněji projevovat svůj zájem a bránit se nekompetentním zásahům. V tomto směru inicioval děkan FF UP několik setkání v předchozím volebním období. Schůzka ve věci ustavení asociace se uskuteční v Olomouci v nejkratším termínu. (Garant: děkan)

 

Volební program nedovoluje ve vymezeném prostoru hovořit o všech přednostech a všech nedostatcích, o kladech a záporech fakulty či univerzity. Postavení děkana vnímám v jeho integrující poloze za vědomí si skutečnosti, že děkan je děkanem všech, avšak všechny z názorů a přání uspokojit nelze. Budu se i nadále setkávat s vedoucími kateder, vědeckých a účelových pracovišť. Právě tato setkání jsou předpokladem pro další jednání na úrovni vedení FF, rektorátu UP, Magistrátu města Olomouce, Olomouckého kraje, centrálních institucí České republiky a zahraničních pracovišť. Získaná orientace zpětně dovoluje posílit postavení kateder jako základních stavebních prvků fakulty.

Závěrem ještě jedno sdělení. Děkan nese zodpovědnost za plánování a naplňování koncepce rozvoje fakulty. Představuje spojnici mezi posláním univerzity vzdělávat a vědecky pracovat a ekonomickou částí fakulty (univerzity) zabezpečující vlastní chod. Za zásadní předpoklad pokládám vzájemnou úctu a ohleduplnost. Cílem je posílit sounáležitost s Filozofickou fakultou UP, cílem je posílit sounáležitost s Univerzitou Palackého.  

 

            Ve volebním období 2003-2005 mi bylo ctí spolupracovat s akademickou obcí Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a s Akademickým senátem FF UP.

 

 

 

 

 

Ivo Barteček

Olomouc 25. 10. 2005

 

 

 

 

 

Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.


Katedra historie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

 

Ivo Barteček (18. 9. 1953)

 

 

Studoval historii a německou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Humboldtově univerzitě v Berlíně (1972-1978). Od roku 1978 do roku 1990 zaměstnán jako vědecký asistent v Orientálním ústavu ČSAV (Praha), v roce 1990 v Historickém ústavu Akademie věd ČR  (Praha-Brno). Od počátku devadesátých let působí jako vysokoškolský učitel, nejdříve 1991-1995 na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde současně v letech 1993-1995 vykonával  funkci proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční styky. Od roku 1995 působí na mateřské univerzitě  v Olomouci na Katedře historie Filozofické fakulty, od roku 1998 do roku 2003 ve funkci vedoucího katedry. Od roku 2003 ve funkci děkana Filozofické fakulty UP v Olomouci. 

V roce 1980 obhájil na FF UP publikovanou rigorózní práci (PhDr.), v roce 1985 obhájil v Ústavu československých a světových dějin ČSAV disertační práci (CSc.), v roce 1997 se habilitoval (obecné dějiny) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, v roce 2004 byl jmenován profesorem. Ve všech případech je jeho badatelská orientace směřována k obecným dějinám novověku, k začleňování českých dějin do dějin obecných.

Je členem oborových rad a komisí pro historii a pomocné vědy historické pro státní doktorské zkoušky na FF UP, vědeckých rad, oborových rad studijního programu obecné dějiny a studijního programu iberoamerikanistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je členem redakčních rad Časopisu Matice moravské (Brno), Folia Historica Bohemica (AV Praha), Historický obzor (Praha), Estudios Hispánicos (Wroclaw, Polsko), Vlastivědného sborníku okresu Nový Jičín. Je spolupracovníkem Střediska ibero-amerických studií FF UK Praha, členem Komise pro dějiny Čechů v zahraničí (Praha-Olomouc), členem Historického klubu (Praha/Olomouc), členem Venezuelsko-české asociace (Caracas) a členem Československé společnosti pro vědy a umění (Sekce Olomouc/USA). V současnosti zastává funkci místopředsedy Českého komitétu historiků (Praha).

            Absolvoval více než deset zahraničních studijních pobytů ve střední, východní a západní Evropě, v Severní a Jižní Americe. V 90. letech organizoval a zúčastnil se několika studentských expedičních výjezdů do Středomoří, přednostně za odkazem antického světa a španělského impéria. V letech 1997-1998 garant projektu Lidé a země na konci druhého tisíciletí – Jižní Amerika.

            Nositel několika projektů Fondu rozvoje vysokých škol a účastník řešení grantových a výzkumných záměrů (např. Historie a kultura Moravy). V rámci výzkumného záměru Novověký exil absolvoval výzkumné pobyty mezi Čechy v Jižní Americe (Brazílie, Venezuela).  Věnuje se historické topografii na příkladu civilizací obývajících kotlinu jezera Titicaca (Peru/Bolívie, 2004, 2005).

            Z publikovaných historických monografií: Československý antifašistický exil německého jazyka v Mexiku (Olomouc 1999), Dějiny Iberského poloostrova (ve spolupráci s J. Polišenským, Olomouc 2002). V tisku Dějiny Latinské Ameriky do konce osvobozeneckých válek (ve spolupráci s J. Kuncem). Pravidelně publikuje v českých a zahraničních historických časopisech, zúčastňuje se domácích i zahraničních konferencí. Redigoval sborníky věnované dějinám a současnosti Latinské Ameriky, česko-španělských vztahů či výstupům z celorepublikových studentských konferencí (historie), jakož i sborníky věnované osobnostem české historiografie (František Palacký, Vlastimil Kybal, Josef Polišenský). Výkonný redaktor knižnice VERBUM. Editor tří desítek samostatných knižních/sborníkových titulů.

            Informace o autorovi: Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté (Praha 1999, s. 65-66), Lexikon současných českých historiků (Praha 1999, s. 22-23), Who is who, jakož i pravidelné oborové bibliografie české historie, české a mezinárodní iberoamerikanistiky.  Bližší informace na www.ff.upol.cz/dekanat.

 

 

Ivo Barteček

Olomouc 25. 10. 2005