Materiál pro jednání AS UP dne 27.2.2008

 

 

VOLEBNÍ  A  JEDNACÍ  ŘÁD

AKADEMICKÉHO SENÁTU  FF UP

 

 

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen AS FF) se usnesl na tomto Volebním a jednacím řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, se kterým vyslovil souhlas Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen AS UP) dne…………..

 

 

Volební a jednací řád AS FF (dále jen „řád“) upravuje volby členů[1]  AS FF, ustavování orgánů AS FF, zasedání a jednání AS FF, volbu kandidáta na děkana FF UP a odvolávání děkana FF UP.

 

 

 

ČÁST  I

 

§ 1 Základní ustanovení

1)      AS FF má dvacet jedna členů.  Čtrnáct členů AS FF (dvě třetiny) je voleno z řad     akademických pracovníků a sedm členů AS FF (jedna třetina) je voleno z řad studentů.

2)      Délka funkčního období AS FF činí tři roky.

3)      Funkce člena AS FF je neslučitelná s funkcí rektora a prorektora, děkana a  proděkana.

4)      Členství v AS FF zanikne, jestliže člen AS FF přestane být členem akademické obce FF UP nebo se vzdá mandátu.

5)      Členství studenta v AS FF nezaniká, pokud je přijat do bezprostředně navazujícího studia na FF UP ve stejném kalendářním roce, ve kterém absolvoval předchozí studijní program, a do tohoto studia se řádně zapíše.

6)      Člen AS FF se vzdává svého mandátu vlastnoručně podepsaným písemným prohlášením, doručeným do rukou předsedy AS FF. Předseda AS FF se vzdává svého mandátu vlastnoručně podepsaným písemným prohlášením, doručeným do rukou místopředsedy AS FF.

 

 

ČÁST  II

VOLEBNÍ  ŘÁD  AS FF UP

 

 

§ 1

Příprava voleb do AS FF UP

 

1)       Přípravu voleb a jejich organizaci zajišťuje odstupující AS FF. K tomu účelu sestaví pětičlennou volební komisi a jmenuje jejího předsedu. Členy volební komise jsou vždy alespoň dva akademičtí pracovníci a dva studenti.

2)       AS FF ve formě svého usnesení oznámí datum konání voleb nejpozději dva měsíce předem a vyzve všechny členy akademické obce FF, aby v daném termínu navrhli ze svých řad kandidáty do nového AS FF.

3)       Návrhy na kandidáty se podávají písemně předsedovi volební komise. Každý člen nebo skupina členů akademické obce fakulty je oprávněn navrhovat kandidáty. Návrh obsahuje:

a)      jméno a příjmení kandidáta,

b)      název pracoviště (katedry) kandidáta, u studentů studijní blok a studijní obor,

c)      další údaj, je-li to třeba k určení kandidáta,

d)      datum a podpis navrhovatele, případně navrhovatelů.

4)   Volební komise doloží souhlas navržených kandidátů s kandidaturou.

5)      AS FF z návrhů sestaví kandidátní listinu, která musí obsahovat příjmení a jména kandidátů seřazená abecedně, data narození a pracoviště. Počet kandidátů z řad akademických pracovníků musí převyšovat stanovený počet členů senátu volených z řad akademických pracovníků (tj. nejméně 15 kandidátů) a počet kandidátů z řad studentů musí převyšovat stanovený počet členů senátu volených z řad studentů (tj. nejméně 8 kandidátů). Nejméně 15 dnů před datem konání voleb zveřejní předseda volební komise kandidátní listinu na úřední desce fakulty.

6)      Na základě kandidátní listiny AS FF zajistí tisk hlasovacích lístků, které musí být zřetelně rozděleny do dvou částí. V první části budou uvedena jména navrhovaných kandidátů
z řad akademických pracovníků, v druhé části jména kandidátů z řad studentů. Hlasovací lístky musí být opatřeny razítkem AS FF.

7)      Volby do AS FF se konají nejméně jeden měsíc před ukončením funkčního období odstupujícího AS FF.

 

 

 § 2

Průběh voleb do AS FF UP

 

1)       Volby se konají ve stanoveném dni v určené volební místnosti. Hodinu počátku
a ukončení voleb stanoví AS FF ve svém usnesení.

2)       Volební místnost musí být řádně a viditelně označena, musí být vybavena volební schránkou a prostorem pro zajištění tajného hlasování, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, psacími potřebami a tímto VJŘ AS FF UP, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

3)       Volič obdrží, po ověření totožnosti na základě občanského průkazu, cestovního pasu nebo identifikační karty UP, od volební komise hlasovací lístek. V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků provede volbu zakroužkováním kandidátů z řad akademických pracovníků a kandidátů z řad studentů. Na hlasovacím lístku nesmí být vybráno více kandidátů, než kolik je voleno členů senátu akademickou obcí (tj. 14 z řad akademických pracovníků a 7 z řad studentů).. Jinak upravený hlasovací lístek je neplatný. Takto upravený hlasovací lístek vhodí volič do zapečetěné volební schránky.

4)       Po ukončení voleb vyhotoví volební komise ve dvojím stejnopise zápis o výsledku voleb, který podepíší všichni členové volební komise. Jeden stejnopis zápisu zašle předseda AS FF předsedovi AS UP. Druhý stejnopis archivuje předseda AS FF.

5)       V zápise volební komise se uvede:

            a) počet voličů, kterým byly lístky vydány,

            b) počet platných hlasovacích lístků,

            c) pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů,

      e) stručný obsah stížností, pokud byly podány volební komisi.

 

6)       Volební komise zveřejní výsledky voleb na úřední desce fakulty a na internetové stránce AS FF bez zbytečného odkladu.

7)       Prvních čtrnáct seřazených kandidátů z řad akademických pracovníků a prvních sedm seřazených kandidátů z řad studentů jsou nově zvolení senátoři AS FF. Další kandidáti, kteří získali více než jeden hlas, se stávají náhradníky.

 

 

§  3

Volba předsedy a místopředsedů AS FF UP

 

1)       Nově zvolený AS FF volí ze svých senátorů předsedu z řad akademických pracovníků a dva místopředsedy, jednoho z řad akademických pracovníků a jednoho z řad studentů. Tato volba se uskuteční na prvním zasedání AS FF, které svolává předseda odstupujícího AS FF nejpozději do sedmi dnů po zvolení členů AS FF na nové volební období.

2)       Každý senátor nového AS FF může navrhnout kandidáta na předsedu a místopředsedu včetně sama sebe.

3)       Volbu organizuje a řídí věkem nejstarší z přítomných senátorů.

4)       Volby se musí zúčastnit nejméně tři  pětiny senátorů nově zvoleného AS FF.

5)       Volba předsedy a místopředsedů je tajná. O každém z nich se hlasuje samostatně. Každý člen AS FF má v každé volbě jeden hlas.

6)       Předsedající nechá zvolit dva senátory za skrutátory hlasů.

7)       Předsedou AS FF se stává ten senátor z řad akademických pracovníků, který byl zvolen nadpoloviční většinou všech senátorů. V případě, že žádný z kandidátů na funkci předsedy AS FF nezíská potřebný počet hlasů, hlasuje se znovu o uchazečích, kteří se umístili na prvních dvou místech. Pokud ani poté není rozhodnuto, provede se ve třetím kole volba prostou většinou přítomných senátorů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los. O způsobu losování rozhodne senátor, který organizuje a řídí volbu.

8)       Volba obou místopředsedů probíhá stejným způsobem jako volba předsedy.

9)       O provedené volbě se vyhotoví zápis.

10)   Nově zvolený předseda AS FF informuje o výsledku voleb děkana FF UP a předsedu AS UP.

 

§  4

Doplňovací volby do AS FF UP

 

1)       Na místa uvolněná v AS FF v průběhu volebního období nastupují noví senátoři z řad náhradníků, a to podle počtu získaných hlasů.

 

2)       Doplňovací volby do AS FF musí být vyhlášeny, když počet senátorů klesne o jednu pětinu nebo když poměr zastoupení akademických pracovníků a studentů nesplňuje podmínky zákona.

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  III

JEDNACÍ ŘÁD AS FF UP

 

 

§  5

Obecná ustanovení

 

Funkční období AS FF je tříleté. Toto období může být zkráceno, pokud AS FF po dobu šesti měsíců nejedná podle § 27 zákona o vysokých školách 111/1998 Sb. V tom případě děkan FF nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.

 

§  6

Zasedání a jednání AS FF UP

 

1)       AS FF zasedá nejméně dvakrát za semestr v určených termínech. K řešení naléhavých záležitostí může AS FF zasedat mimo předem stanovené termíny. Předseda AS FF svolává mimořádné zasedání na základě vlastního uvážení nebo na základě žádosti děkana FF, rektora UP nebo nejméně tří senátorů.

 

2)       Zasedání AS FF jsou veřejně přístupná. Nečlenové AS FF při zasedání nemají právo do jednání zasahovat. Předseda má právo udělit slovo nečlenům AS FF. S udělením slova vyslovuje AS FF souhlas většinou přítomných členů.

3)       Děkan, nebo v jeho zastoupení proděkan, a tajemník fakulty mají právo vystoupit na zasedání, kdykoli o to požádají.

4)       Den následujícího zasedání AS FF je stanoven na předcházejícím zasedání a je uveden v zápise. Jednání AS FF svolává předseda. Senátorům, děkanovi, tajemníkovi a osloveným osobám zašle pozvánku na zasedání společně s programem nejpozději týden před jeho konáním.

5)       Jednání AS FF řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda z řad akademických pracovníků. Pokud ani ten není přítomen, řídí jednání místopředseda z řad studentů. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedů zvolí přítomní členové senátu předsedajícího z řad přítomných členů AS FF, který má pro toto zasedání pravomoci předsedy AS FF. Tuto volbu organizuje a řídí věkem nejstarší přítomný senátor.

6)       Jednáním AS FF je přítomen zapisovatel. Zapisovatele z řad zaměstnanců FF UP stanoví děkan po dohodě s předsedou AS FF.

7)       AS FF je schopen usnášení, je-li přítomno nejméně jedenáct senátorů. Není-li AS FF schopen usnášení, předsedající určí se souhlasem přítomných členů nový termín zasedání.

8)       Podklady pro následující jednání je senátorům nutno doručit nejpozději dva týdny před termínem zasedání. Návrh dělení finančních prostředků na FF UP musí být senátorům doručen ve verzi, která byla projednána se členy Ekonomické komise AS FF, pokud je tato komise ustavena.

9)        Členové AS FF mohou hlasováním rozhodnout o odročení jednání z těchto důvodů:

                        a) nutnost prostudovat nově předložené podklady,

                        b)  návrh na předložení dalších podkladů,

                        c)  návrh na vyslechnutí názoru znalců.

10)   Je-li na pořádku jednání věc, o níž je třeba rozhodnout tajným hlasováním, předseda předem informuje zapisovatele a ten zajistí hlasovací lístky, které obsahují předmět hlasování a způsob hlasování (souhlas, nesouhlas, zdržel se). Hlasující senátor označí jednu z možností. Jinak upravené hlasovací lístky jsou neplatné.

11)   Předsedající AS FF nechá zvolit dva skrutátory, kteří v zasedací místnosti vyhodnotí odevzdané hlasovací lístky a ohlásí výsledky.

12)   Zápis z každého jednání AS FF rozesílá zapisovatel podle stanoveného rozdělovníku nejpozději do týdne od konání zasedání. Zajistí jeho zveřejnění na internetové stránce AS FF ve stejném termínu.

13)   Předsedající stanoví termín příštího zasedání AS FF a zasedání ukončí.

 

14) AS FF si pro svou činnost může zřizovat poradní komise. V čele každé komise je předseda komise volený z  členů senátu. Členové komise jsou senátem schvalováni na návrh předsedy komise. Příslušnost členů komise k akademické obci FF UP není podmínkou.

 

§  7

Hlasování v AS FF UP

1)       Usnesení podle § 27 odst. 1 písm. d), e), f), h) zákona č. 111/1998 Sb. jsou platná, pokud se pro ně hlasováním vyslovila nadpoloviční většina všech senátorů AS FF.

2)       Usnesení podle § 27 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 111/1998 Sb. jsou platná, pokud se pro ně hlasováním vyslovily nejméně tři pětiny všech senátorů AS FF.

3)       Všechna ostatní usnesení AS FF jsou platná, pokud se pro ně při hlasování vysloví nadpoloviční většina přítomných senátorů.

4)       AS FF hlasuje o usnesení způsobem předepsaným pro řešenou věc. Není-li způsob hlasování výslovně upraven, má se za to, že je hlasování veřejné, pokud AS FF nerozhodne jinak. Při hlasování o způsobu hlasování, které je veřejné, se musí kladně vyslovit nadpoloviční většina přítomných senátorů.

5)       V záležitostech, které nesnesou odkladu, může předseda AS FF na základě vlastního uvážení nebo na žádost děkana fakulty rozhodnout o hlasování per rollam. Senátoři se k zaslaným návrhům vyjádří v termínu a způsobem určeným předsedou AS FF neprodleně. Pokud tak senátor neučiní, má se za to, že se zdržel hlasování. O výsledku hlasování vyhotoví předseda AS FF zápis a zveřejní ho obvyklým způsobem.

 

 

 

 

 

 

ČÁST  IV

 

ŘÍZENÍ  O  NÁVRHU  NA  JMENOVÁNÍ  DĚKANEM

ŘÍZENÍ  O  NÁVRHU  NA   ODVOLÁNÍ   DĚKANA

 

§  8

Řízení o návrhu na jmenování děkanem

1)  AS FF vyhlašuje skutečnost, že se bude konat řízení o návrhu na jmenování děkanem nejméně tři měsíce před uplynutím funkčního období úřadujícího děkana.

 

2)    Pro účely řízení o návrhu na jmenování děkanem zvolí AS FF ze svých členů zvláštní komisi.

 

3)    Právo podat návrh na kandidáta na funkci děkana má každý člen nebo skupina členů akademické obce fakulty. Návrh musí být podán AS FF písemně do termínu vyhlášeného podle odstavce 1. AS FF postoupí všechny písemné a ve stanoveném termínu obdržené návrhy zvláštní komisi podle odstavce 2.

 

4)    Zvláštní komise ověří, zda příslušný kandidát na funkci děkana splňuje zákonné náležitosti. Zvláštní komise je povinna v přímém a nezprostředkovaném styku s kandidátem na funkci děkana zjistit jeho osobní souhlas s kandidaturou.

 

5)    Z písemných a ve stanoveném termínu obdržených návrhů kandidátů na funkci děkana, jejichž souhlas s kandidaturou byl zjištěn v souladu s odstavcem 4, sestaví zvláštní komise abecední seznam kandidátů na funkci děkana.

 

6)    O kandidátovi, jehož navrhne rektorovi UP ke jmenování děkanem, se AS FF usnáší
v tajném hlasování. Každý senátor má jeden hlas. K usnesení o návrhu na jmenování kandidáta děkanem je nutná nadpoloviční většina platných kladných hlasů všech senátorů.

 

7)    V případě, že žádný z kandidátů na funkci děkana neobdrží nadpoloviční většinu  platných kladných hlasů všech senátorů, usnáší se AS FF znovu o těch kandidátech, kteří se v prvním kole podle odstavce  6 umístili na prvních dvou místech s nejvyšším počtem odevzdaných platných kladných hlasů. Pokud se na prvním místě s nejvyšším počtem odevzdaných platných kladných hlasů umístili dva nebo více kandidátů, postupují do druhého kola  pouze tito kandidáti.

 

8)    Při usnášení o návrhu na jmenování kandidáta děkanem ve druhém kole se použije ustanovení odstavce 6.

 

9)    V průběhu řízení o návrhu na jmenování děkanem může každý kandidát od své kandidatury odstoupit, a to vždy nejpozději před zahájením příslušného kola.

 

10) Pokud se AS FF ani ve druhém kole neusnesl, kterého kandidáta navrhne rektorovi ke jmenování děkanem, postupuje do třetího kola kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných platných kladných hlasů. V případě, že stejný nejvyšší počet odevzdaných platných kladných hlasů získalo ve druhém  kole více kandidátů, postupují do třetího  kola všichni ti kandidáti, kteří takový nejvyšší počet hlasů ve druhém kole obdrželi.

 

11) Při usnášení o návrhu na jmenování kandidáta děkanem ve třetím kole se použije ustanovení odstavce 6.

 

12) Pokud se AS FF ani ve třetím kole neusnesl, kterého kandidáta navrhne rektorovi ke jmenování děkanem, vyhlásí zvláštní komise AS FF  nový termín konání řízení o návrhu na jmenování děkanem. V takovém případě se toto řízení uskuteční do jednoho měsíce; zúčastní se jej nově navržení kandidáti na funkci děkana. Nové návrhy na kandidáty na funkci děkana musí být podány AS FF písemně a nejpozději do 14 dnů od vyhlášení nového termínu konání řízení o návrhu na jmenování děkanem. Řízení o návrhu na jmenování děkanem se během nového termínu svého konání řídí odstavci 3 až 11.

 

13) Kandidát, který získal nadpoloviční většinu odevzdaných platných kladných hlasů všech senátorů, bude AS FF navržen rektorovi ke jmenování děkanem. Návrh na jmenování kandidáta děkanem sdělí předseda AS FF bez odkladu výsledek příslušnému kandidátovi, zajistí vyhotovení zápisu o provedeném řízení a podá návrh na jmenování příslušného kandidáta děkanem rektorovi UP.

 

 

§  9

Řízení o návrhu na odvolání děkana

1)      Řízení o návrhu na odvolání děkana se zahajuje na základě zdůvodněného písemného návrhu na odvolání děkana podaného členy akademické obce FF předsedovi AS FF, přičemž žádost musí být podepsána nejméně jednou dvacetinou studentů nebo nejméně jednou desetinou akademických pracovníků. Návrh na odvolání děkana může AS FF také podat skupina nejméně tří senátorů.

 

2)      AS FF posuzuje předložený návrh na odvolání děkana. Pro posouzení návrhu na odvolání děkana jako přípustného je zapotřebí souhlasu většiny hlasů přítomných senátorů, nejméně však jedné třetiny hlasů všech senátorů. Není-li návrh na odvolání děkana shledán jako přípustný, AS FF o něm již dále nejedná.

 

3)      Je-li návrh na odvolání děkana shledán přípustným, uskuteční se na bezprostředně následujícím zasedání AS FF vlastní projednání návrhu na odvolání děkana. Děkanovi je zaručena příprava na takovéto zasedání AS FF, a to nejméně v délce 21 dnů.

 

4)      Po ukončení rozpravy nechá předseda AS FF hlasovat o návrhu na odvolání děkana. Takový návrh je v souladu s § 27 odst. 3 zákona přijat, pokud se pro jeho přijetí vyslovily v tajném hlasování nejméně tři pětiny všech členů AS FF.

 

5)      Usnesení o návrhu AS FF na odvolání děkana z funkce předloží předseda AS FF rektorovi UP.

 

6)      Jestliže rektor UP  děkana odvolá, AS FF vyhlásí nejpozději do jednoho měsíce od data odvolání konání řízení o návrhu na jmenování děkanem.

 

 

 

 

ČÁST  V

PŘECHODNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

 

 

Závěrečná ustanovení

 

1)      Ruší se Volební a jednací řád AS FF schválený v AS UP dne 19. května 2004

 

2)      Tento řád byl schválen AS FF 29. listopadu 2006

 

3)      Tento Volební a jednací řád AS FF nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem UP -  tj. dne ………….

 

V Olomouci                                        Děkan FF

                                                           Předseda AS FF

 

 [1] V případě dikce Volebního a jednacího řádu AS FF je mužský a ženský rod zastoupen toliko rodem mužským, aniž by toto mělo diskriminační charakter.Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).