Volební a jednací řád

Akademického senátu

Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se usnesl na tomto Volebním a jednacím řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, se kterým vyslovil souhlas Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci dne 9. června 2004:

 

ČÁST I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Předmět úpravy

Volební a jednací řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olo­mouci (dále jen „řád“) upravuje volby členů Akademického senátu Filozofické fakulty Uni­verzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS FF“), ustavování orgánů AS FF, zasedání a jednání AS FF, volbu kandidáta na děkana FF UP a odvolávání děkana FF UP.

 

 

ČÁST II.

VOLEBNÍ ŘÁD

 

Čl. 2

Základní ustanovení

(1)               AS FF volí akademická obec Filozofické fakulty.

(2)       AS FF má 21 členů. Čtrnáct členů AS FF (dvě třetiny) je voleno z řad akademických pracovníků a sedm členů AS FF (jedna třetina) je voleno z řad studentů.

(3)               Délka volebního období AS FF činí tři roky.

(4)       Funkce člena AS FF je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana.

 

 

Čl. 3

Lhůta pro konání voleb

Volba nového AS FF se musí konat nejpozději dva měsíce před ukončením volebního období odstupujícího AS FF.

 

Čl. 4

Volební komise

Volby připravuje a organizuje pětičlenná volební komise ustavená odstupujícím AS FF. Členy volební komise jsou vždy alespoň dva akademičtí pracovníci a dva studenti.

 

Čl. 5

Vyhlášení voleb a navrhování kandidátů

(1)       Předseda odstupujícího AS FF nejpozději jeden měsíc před termínem voleb oznámí členům akademické obce termín voleb a vyzve je k navrhování kandidátů ve stanovené lhůtě. Výzva se zveřejňuje na úřední desce AS FF, na úřední desce děkanátu Filozofické fakulty a v Žurnálu UP.

(2)       Návrhy se podávají písemně členům volební komise. Každý člen akademické obce fakulty je oprávněn navrhovat kandidáty.

(3)       Návrh obsahuje:

a)      jméno a příjmení kandidáta,

b)      název pracoviště (katedry) kandidáta, u studentů studijní blok a studijní obor,

c)      další údaj, je-li to třeba k určení kandidáta,

d)      datum a podpis navrhovatele, případně navrhovatelů.

(4)       Volební komise doloží souhlas navržených kandidátů s kandidaturou.

 

Čl. 6

Kandidátní listina

Kandidátní listina pro volbu členů AS FF se zveřejňuje nejméně patnáct dnů přede dnem voleb způsobem obvyklým pro zveřejňování informací na fakultě. Počet kandidátů z řad akademických pracovníků musí převyšovat stanovený počet členů senátu volených z řad akademických pracovníků (tj. nejméně 15 kandidátů) a počet kandidátů z  řad studentů musí převyšovat stanovený počet členů senátu volených z řad studentů (tj. nejméně 8 kan­didátů).

 

 

Čl. 7

Platnost voleb

Volby členů AS FF jsou platné za podmínky účasti alespoň třiceti procent členů akademické obce. Bude-li účast členů akademické obce nižší, budou se volby do AS FF opakovat. Pokud ani v takovém případě nebude požadovaná účast členů akademické obce splněna, volby do AS FF se budou opakovat a jejich výsledek bude platný bez ohledu na procentuální účast členů akademické obce.

 

 

Čl. 8

Způsob volby

(1)       Volby členů AS FF se provádějí v den stanovený v usnesení o jejich vyhlášení, v určené volební místnosti, formou tajného hlasování na volebních lístcích se jmény kandidátů.

(2)       Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky musí být opatřeny otiskem razítka senátu.

(3)       Volební místnost musí být řádně a viditelně označena, musí být vybavena volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, psacími potřebami a tímto volebním řádem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

(4)       Volební komise zajišťuje přístupnost volební místnosti zdravotně postiženým voličům, je-li nutno zvláštní asistence po předchozí domluvě.

(5)       Po ověření totožnosti na základě občanského průkazu, cestovního pasu nebo identifikační karty UP, a zaregistrování v seznamu voličů obdrží volič hlasovací lístek. Volba se provádí ve zvlášť vyhrazeném prostoru ve volební místnosti, zajišťujícím tajnou volbu.

(6)       Na volebním lístku provede volič volbu zakroužkováním jmen těch kandidátů, s jejichž zvolením souhlasí. Takto upravený lístek vloží do zapečetěné volební schránky. Na volebním lístku nesmí být vybráno více kandidátů, než kolik členů senátu je akademickou obcí voleno. Jinak upravený lístek a lístek nečitelný je neplatný.

 

 

Čl. 9

Vyhodnocení voleb

(1)       Členové volební komise neprodleně po ukončení volebního aktu otevřou volební schránky a sečtou platné hlasy. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří na volebních lístcích obdrželi nejvyšší počet platných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

(2)       Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, se stávají náhradníky (viz dále čl.13).

 

 

Čl. 10

Protokol

(1)       O průběhu a výsledcích voleb vyhotovuje volební komise protokol ve dvou stejnopisech, které podepíší všichni její členové.

(2)       V protokolu se uvede:

a)      počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky,

b)      počet odevzdaných hlasovacích lístků,

c)      počet platných hlasovacích lístků,

d)      pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů z platných hlasovacích lístků uvedené sestupně, zvlášť pro kandidáty z řad akademických pracovníků a zvlášť pro kandidáty z řad studentů,

e)      stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.

(3)       Po podepsaní obou stejnopisů protokolu zašle předseda volební komise nejpozději následující den jeden stejnopis předsedovi AS FF, druhý si ponechá. Za správnost vyho­tovení protokolu odpovídá předseda volební komise.

 

 

Čl. 11

Zveřejnění výsledku voleb

(1)       Volební komise zveřejní výsledky voleb na úřední desce AS FF nejpozději do dne následujícího po provedeném sečtení hlasů.

(2)       Předseda odstupujícího AS FF svolává do sedmi dnů po zvolení všech členů AS FF na nové volební období ustavující zasedání nového AS FF (viz dále čl. 14).

 

 

Čl. 12

Zánik členství

(1)       Před uplynutím volebního období členství v AS FF zanikne, jestliže člen AS FF přestane být členem akademické obce nebo se vzdá svého mandátu.

(2)       Člen AS FF se vzdává svého mandátu vlastnoručně podepsaným písemným prohlá­šením, doručeným do rukou předsedy AS FF.

 

 

Čl. 13

Obsazování uvolněných míst a doplňující volba

(1)       Na místa uvolněná v průběhu volebního období nastupují pro zbytek volebního období náhradníci, a to v pořadí určeném počtem obdržených platných hlasů a při zachování stanoveného poměru počtu členů AS FF dle tohoto řádu.

(2)       Pokud nebude možno obsadit uvolněné místo člena AS FF postupem podle předchozího odstavce, koná se v nejbližším možném termínu doplňující volba nového člena AS FF pro zbytek volebního období. Doplňující volba se řídí ustanoveními tohoto řádu.

(3)       Pokud se uvolní místo předsedy nebo místopředsedy, musí být toto místo obsazeno novou volbou podle článku 14 odst. (7) a (8) tohoto řádu.

 

 

ČÁST III.

JEDNACÍ ŘÁD

 

Čl. 14

Ustavující zasedání AS FF

(1)       Ustavující zasedání AS FF svolává předseda odstupujícího AS FF do sedmi dnů po skončení volebního období odstupujícího AS FF. Ustavujícím zasedáním nového AS FF končí mandát odstupujícího AS FF.

(2)       Na ustavujícím zasedání si nově zvolený AS FF ze svých členů zvolí předsedu a místopředsedy.

(3)       Předseda a druhý místopředseda jsou voleni z řad akademických pracovníků. První místopředseda je volen z řad studentů.

(4)       Volbu a zasedání do zvolení předsedy řídí nejstarší člen AS FF.

(5)       Každý člen AS FF může navrhnout kandidáta na předsedu a místopředsedu AS FF včetně sebe sama.

(6)       Volba je tajná. O každém návrhu se hlasuje samostatně. Každý člen AS FF má v každé volbě jeden hlas.

(7)       Předsedou AS FF se stává senátor, který byl zvolen nadpoloviční většinou hlasů všech členů AS FF. V případě, že žádný z kandidátů na funkci předsedy nezíská potřebný počet hlasů, hlasuje se znovu o uchazečích, kteří se umístili na prvních dvou místech. Pokud ani poté není rozhodnuto, provede se volba losem.

(8)       Volba místopředsedů probíhá stejným způsobem jako volba předsedy.

(9)       O volbách předsedy a místopředsedů se provede zápis. Nově zvolený předseda AS FF informuje o výsledku voleb děkana fakulty.

 

 

Čl. 15

Zasedání AS FF

(1)       Zasedání AS FF svolává a řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopřed­seda nebo předsedající. Předsedajícího si zvolí přítomní členové AS FF v případě nepřítom­nosti předsedy a místopředsedy z řad přítomných členů AS FF. Pro toto zasedání má před­sedající pravomoci předsedy AS FF.

(2)       Senát zasedá nejméně dvakrát za semestr.

(3)       Mimořádné zasedání svolává předseda na žádost

a)      nejméně jedné třetiny členů AS FF,

b)      nejméně jedné dvacetiny studentů,

c)      nejméně jedné desetiny akademických pracovníků,

d)      děkana Filozofické fakulty,

e)      případně podle potřeby, z vlastního rozhodnutí.

Žádost se předkládá písemně a mimořádné zasedání svolá předseda do sedmi dnů po jejím předložení tak, aby se senát sešel do dalších pěti dnů.

(4)       Zasedání AS FF jsou veřejná.

(5)       Předseda AS FF sestavuje program zasedání AS FF. Navrhovat body programu může člen AS FF, děkan, proděkan a tajemník Filozofické fakulty.

(6)       Předseda AS FF doručí senátorům a děkanovi obvyklým způsobem pozvánku na zasedání společně s programem nejpozději dva dny přede dnem jeho konání. S ter­mínem a navrhovaným programem zasedání seznámí předseda senátu i akademickou obec Filozofické fakulty vyvěšením programu na úřední desce AS FF.

(7)       Zasedání AS FF lze zahájit a AS FF je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů AS FF. Není-li AS FF usnášeníschopný, určí předseda se souhlasem přítomných členů nový termín zasedání, který oznámí nepřítomným členům.

(8)       Členové AS FF mohou hlasováním rozhodnout o odročení bodu programu zasedání.

(9)       V závěru zasedání předseda vyhlásí usnesení AS FF, určí způsob jeho oznámení a vydá příslušné pokyny zapisovateli.

(10)     Předseda oznámí předpokládaný termín příštího zasedání senátu a zasedání ukončí.

(11)     Děkan Filozofické fakulty, tajemník Filozofické fakulty a senátoři, zvoleni akademic­kou obcí Filozofické fakulty UP v Akademickém senátu Univerzity Palackého, mají právo účastnit se zasedání AS FF s hlasem poradním.

(12)     Děkan Filozofické fakulty nebo v jeho zastoupení proděkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá.

 

 

Čl. 16

Rozhodnutí AS FF

(1)       AS FF rozhoduje o všech záležitostech usnesením.

(2)       AS FF je schopen usnášení, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina všech senátorů.

(3)       AS FF rozhoduje třípětinovou většinou všech členů v případech:

a)      volby předsedy a místopředsedy AS FF,

b)      schvalování návrhu rozpočtu Filozofické fakulty předkládaného děkanem FF UP,

c)      změny statutu a vnitřních předpisů.

(4)       Volba kandidáta na děkana Filozofické fakulty, návrh na jeho odvolání a souhlas s odvoláním děkana Filozofické fakulty se řídí podle části IV. tohoto řádu.

(5)       V ostatních případech rozhoduje AS FF nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

 

Čl. 17

Hlasování AS FF

(1)       Členové AS FF hlasují tajným hlasováním v případech určených zákonem. V ostatních případech hlasují veřejně zvednutím ruky.

(2)      Před započetím tajného hlasování předseda zajistí hlasovací lístky a AS FF zvolí ze svých řad dva skrutátory, kteří přímo v zasedací místnosti vyhodnotí odevzdané hlasovací lístky a oznámí výsledek.

(3)       Hlasovací lístek je platný, obsahuje-li předmět hlasování a možnosti hlasování, přičemž hlasující senátor jednoznačně označí jednu z možností.

(4)       Předsedající vyhlásí rozhodnutí AS FF, určí způsob oznámení a vydá příslušné pokyny zapisovateli.

 

 

Čl. 18

Zápis ze zasedání

(1)       Průběh zasedání AS FF zapisuje předsedou určený zapisovatel. Jestliže zapisovatel není přítomen, plní jeho funkce předseda nebo místopředseda AS FF.

(2)       Zápis z každého zasedání AS FF rozesílá zapisovatel v písemné podobě nejpozději do týdne od zasedání každému členu AS FF a děkanovi Filozofické fakulty. Po dohodě s uvedenými adresáty jim může být zápis rozeslán pouze elektronickou poštou. Zápis je vyvěšen i na úřední desce AS FF.

(3)       Usnesení AS FF písemně zasílá zapisovatel podle pokynů předsedy těm subjektům, kterých se usnesení týká.

 

 

Čl. 19

Poradní komise

AS FF si pro svou činnost může zřizovat poradní komise. V čele každé komise je předseda komise volený vždy z řad členů senátu. Členové komise mohou být z řad členů akademické obce, případně z dalších odborníků na řešenou problematiku.

 

 

ČÁST IV.

ŘÁD PRO VOLBU KANDIDÁTA NA DĚKANA A ODVOLÁNÍ DĚKANA

 

Čl. 20

Volba kandidáta na funkci děkana FF UP

(1)       Pro přípravu volby kandidáta na funkci děkana FF UP zvolí AS FF ze svých členů volební komisi. Počet členů komise je nejméně tři, z nich nejméně jeden senátor z řad akademických pracovníků a jeden senátor z řad studentů. Členství v komisi je neslučitelné s kandidaturou na funkci děkana.

(2)       Volební komise vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana nejméně tři měsíce před uplynutím funkčního období stávajícího děkana FF UP.

(3)       Každý člen nebo skupina členů akademické obce fakulty má právo podat svůj návrh na kandidáta na funkci děkana FF UP. Návrh se podává písemně předsedovi AS FF do stanoveného termínu. Předseda AS FF postoupí návrhy volební komisi.

(4)       Volební komise ověří, zda navržená osoba na kandidáta na funkci děkana FF UP splňuje zákonné náležitosti, a projedná s ní její osobní souhlas s kandidaturou.

(5)       Volební komise sestaví abecední seznam uchazečů kvalifikovaných podle před­chozího odstavce. Toto je platný seznam uchazečů na kandidáta na funkci děkana FF UP.

(6)       Kandidáta na funkci děkana FF UP volí senát tajným hlasováním. Každý senátor má jeden hlas. Ke zvolení je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů AS FF.

(7)       V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů, hlasuje se znovu o uchazečích, kteří se umístili na prvních dvou místech. Pokud se na prvním místě umístili dva nebo více uchazečů, do druhého kola postupují pouze tito uchazeči.

(8)       Při opakované volbě v druhém kole se postupuje podle odstavce (6).

(9)       Pokud žádný z uchazečů není v druhém kole zvolen, postupuje do třetího kola uchazeč s nejvyšším počtem hlasů. V případě, že nejvyššího počtu hlasů dosáhlo zároveň více uchazečů, postupují všichni, kteří tento počet hlasů obdrželi.

(10)     Při opakované volbě ve třetím kole se postupuje opět podle odstavce (6).

(11)     Pokud ani třetí kolo není úspěšné, vyhlašují se volby nové.

(12)     Po úspěšné volbě sdělí předseda AS FF výsledek zvolenému kandidátu na funkci děkana FF UP, zajistí vyhotovení zápisu o provedené volbě a podá bezprostředně návrh na jmenování děkana Filozofické fakulty rektorovi UP.

 

 

Čl. 21

Volební program

Navržená osoba, která se svojí kandidaturou souhlasila, je povinna předložit akademické obci prostřednictvím AS FF písemně svůj volební program, a to do jednoho týdne od zveřej­nění kandidátní listiny. AS FF volební programy jednotlivých kandidátů předloží akademické obci FF UP.

 

Čl. 22

Způsob návrhu na odvolání děkana FF UP

(1)       Zdůvodněný návrh na odvolání děkana FF UP mohou předložit AS FF jeho senátoři.

(2)       V případě dodatečného zjištění nesplnění zákonných náležitostí (čl. 20 odst. (4) toho­to řádu) či zamlčení této skutečnosti může návrh na odvolání děkana FF UP předložit též akademická obec FF UP, přičemž žádost musí být podepsána nejméně jednou dvacetinou studentů a nejméně jednou desetinou akademických pracovníků Filozofické fakulty.

(3)       AS FF si vyžádá stanovisko děkana FF UP, projedná návrh, a po rozpravě dá před­seda AS FF o návrhu hlasovat tajným hlasováním.

(4)       Návrh na odvolání děkana FF UP je přijat, jestliže se pro něj vysloví nejméně tři pětiny všech členů AS FF.

(5)       Písemný návrh na odvolání děkana FF UP předloží předseda AS FF rektorovi UP.

(6)       V případě, že rektor UP návrh na odvolání děkana FF UP potvrdí, vyhlásí AS FF nejpozději do jednoho měsíce novou volbu kandidáta na funkci děkana FF UP.

(7)       Po dobu, než bude zvolen nový děkan FF UP, vykonává funkci děkana statutární zástupce děkana FF UP.

 

 

ČÁST V.

PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 23

Přechodné ustanovení

Lhůtu pro konání voleb a lhůtu pro vyhlášení voleb je možno rozhodnutím AS FF zkrátit.

 

 

Čl. 24

Zrušovací ustanovení

Ruší se Volební a jednací řád Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, příloha č. 1 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Palackého, ze dne 24. března 1999, ve znění dalších změn a úprav.

 

 

Čl. 25

Závěrečná ustanovení

(1)       Řád byl schválen AS FF dne 19. května 2004.

(2)       Řád nabývá účinnosti schválením Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci.

 

 

 

 

Doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

děkan FF UP v Olomouci

 

 

 

Dr. Wilken Engelbrecht

předseda AS FF UP v OlomouciDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).