Univerzita Palackého, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É068 / 563 32 06    fax: 068 / 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis z řádného zasedání AS FF UP konaného dne 19. 6. 2002

 

 

Přítomní senátoři:      viz prezenční listina

 

Hosté:                         doc. PhDr. Vladimír Řehan, děkan FF UP, doc. PhDr. Zdeněk Pechal, Csc., proděkan FF UP, Ing. František Pěruška, tajemník FF UP, PhDr. Luboš Ptáček, Ph.D., Předseda ZO VOS na FF UP, doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc., člen AS UP.

 

Program:

 

 

1.      Zpráva děkana FF UP o stavu fakulty a výhledu na následující období:

-          děkan FF UP doc. Řehan přednesl stručnou bilanční zprávu o vývoji fakulty za poslední období a posoudil její současný stav. Soustředil se především na otázky stabilizace studijních oborů, technického rozvoje jednotlivých pracovišť a finanční situace FF UP. Ve výhledu na nadcházející  funkční období děkana FF UP věnoval pozornost plánované rekonstrukci budovy Křížkovského 10 (termín zahájení 2003) a finančního postavení fakulty v rámci UP i ostatních VŠ v ČR.  Současně naznačil možnosti řešení stávajících problémů.

-          Doc. Řehan přislíbil vypracování podrobnější bilanční zprávy, týkající se dvou minulých funkčních období děkana FF UP.

-          PhDr. Konečný  položil v souvislosti s neuspokojivou finanční situací  fakulty otázku ve věci nabídky studia v cizích jazycích na FF UP ( v diskuzi reagovali doc. Štefanides a Ing. Pěruška). Nastíněny  a diskutovány byly i další možnosti řešení - program celoživotního vzdělávání,  podíl grantů na financování fakulty).

 

2.      Seznámení se stanoviskem odborů k finanční a platové situaci na FF UP:

-          předseda ZO VOS na FF UP PhDr. Ptáček seznámil členy AS FF s prohlášením odborové organizace při FF UP, upozorňujícím na nutnost urychleného řešení neuspokojivé finanční situace fakulty. Členové AS FF vyjádřili zmíněné iniciativě podporu a souhlasili s návrhem drs. Engelbrechta oslovit ve věci navýšení stávajících finančních koeficientů AS FF jiných univerzit.

 

3.      Proděkan FF UP doc. Pechal  podal AS FF informaci o vzniku jednooborového studijního programu polského jazyka.

 

4.       Tajemník FF UP Ing. Pěruška informoval o stavu rekonstrukce budovy Konviktu:

-          přestěhování  tří kateder FF UP proběhne v termínu od 15. 8. do 10. 9. 2002

-          odhad nákladů na  provoz budovy činní cca 2 milióny ročně

-          v diskuzi ohledně kapacity a budoucího využití budovy vystoupil doc. Štefanides, který přítomné seznámil s představami příštích uživatelů objektu o zkušebním provozu v příštím akademickém roce

 

5.      Zviditelnění práce a poslání AS FF UP:

-          akademický senát FF UP schválil návrh svého předsedy drs. Engelbrechta na zřízení webových stránek  AS FF UP (realizací pověřen Ivo Barteček)

-     kontakt akademické obce se členy AS FF UP bude dále možný mj. pomocí listové schránky, umístěné u vývěsky AS FF UP, současně bude veřejně přístupný seznam s kontakty na členy AS FF

 

6.      Volba zástupce studentů do Kolegia děkana FF UP na funkční  období 2002 – 2005:

-     návrh bude předložen do konce června 2002 na sekretariát děkana FF UP a předsedovi AS FF UP

 

7.      AS FF UP vyslovil souhlas s doporučením Vědecké radě FF UP k opravě statutu FF UP v následujících bodech:

-          v § 15 (2) -  přejmenování Katedry umění

-          v § 15 (3) -  chybí KDV, KAE a Psychologické poradenské centrum

 

8.       Volba  komise pro zvolení kandidáta na funkci děkana FF UP pro funkční období od 1. února  2003 do 31. ledna 2006:

-          komise byla zvolena ve složení prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc. PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D., PhDr. Petr Hora, Ph.D., Mgr. Antonín Kalous a Lenka Červeňáková

 

9.       Harmonogram zasedání AS FF UP v zimním semestru 2002 bude navržen a projednán na  příštím řádném zasedání  AS FF UP dne 2. 10. 2002

 

10.  Předseda AS FF UP drs. Engelbrecht seznámil přítomné členy AS s návrhem

dlouhodobého záměru AS FF UP:

-          zvýšení koeficientu studijních programů FF UP

-          zviditelnění práce AS FF UP a kolegiální spolupráce s děkanátem FF UP a rovněž s katedrami, které v současném funkčním období nemají senátory v AS FF

-          upevnění pozice FF v rámci Univerzity Palackého

-          povzbuzení akademické obce FF UP k získání většího množství grantů

-          vypracování plánu strategické spolupráce se zahraničními univerzitami ve středo-evropském regionu a EU

-          získání klíčové pozice pro FF UP v rámci vzdělávání českých kandidátů na funkce v evropských institucích

 

11.   AS FF UP vzal na vědomí návrh drs. Engelbrechta, aby se v zájmu co možná nejlepší koordinace práce AS FF s AS UP stal doc. Barteček, člen AS UP, stálým hostem na zasedání AS FF.

 

12.   Doc. Ivo Barteček podal zprávu o průběhu zasedání AS UP ze dne 22. května 2002

-          volba předsedy a místopředsedů AS UP

-          za člena legislativní komise AS UP byl navržen prof. Eduard Petrů

-          za člena ekonomické komise AS UP byl navržen doc. Jiří Štefanides

 

Příští řádné zasedání AS FF UP se uskuteční dne 2. 10. 2002 v 13.00 hod.

 

 

 

Za AS FF UP:

 

 

 

 

PhDr. Karel Podolský                          drs. Wilken Engelbrecht

                                            místopředseda                                                               předsedaDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).