Zápis z řádného zasedání AS FF UP konaného dne 2. 10. 2002

 

 

Přítomní senátoři:      viz prezenční listina

 

Hosté:                        doc. PhDr. Dušan Šimek, proděkan pro organizaci a rozvoj FF UP, ing. František Pěruška, tajemník FF UP.

 

Program:

 

1.      Zahájení

·         Předseda AS FF drs. Engelbrecht přivítal přítomné. Omluvil nepřítomnost pana děkana z důvodu jednání.

 

2.      Schválení zápisu z minulé schůze (19.6.2002)

·         Zápis z jednání AS 19. 6. schválen bez připomínek.

 

3.      Zástupce studentů do Kolegia děkana FF

·         Studentská komora AS FF zvolila svého zástupce do Kolegia děkana FF- Marka Kosáčka.

 

4.      Zřízení Katedry asijských studií

·         Proděkan pro organizaci a rozvoj doc. Šimek přednesl návrh pana děkana na zřízení Katedry asijských studií. Akademický senát FF tento návrh jednomyslně schválil.

 

5.      Informace tajemníka ke mzdám

·         Ing. Pěruška informoval AS o mzdách na FF, které jsou ve srovnání se mzdami na ostatních fakultách (LF, PřF) nižší. Je to způsobeno nízkým normativem, který je naprosto nedostačující. Poznamenal, že děkan fakulty mnohokrát požadoval na kolegiu rektorky přerozdělení finančních prostředků v rámci UP. Vždy marně.

·         Drs. Engelbrecht seznámil AS s návrhem dopisu, který je adresován ministryni školství JUDr. Buzkové. Po rozpravě se AS shodl na tomto usnesení:

 

AS FF pověřuje své zástupce v AS UP, aby na nejbližším zasedání vyjádřili nesouhlas s návrhem zvýšit normativ na studenta v roce 2003 pouze o inflaci (viz zpráva z 66. zasedání ČKR). Navrhnou AS UP usnesení vyzývající ČKR, aby usilovala o dodržení předvolebního příslibu MŠMT z jara 2002 o zvýšení rozpočtu vysokých škol v roce 2003 o cca 3,5 miliardy.

 

6.      Informace o zasedání AS UP dne 18. 9. 2002

·         Drs. Engelbrecht informoval o zasedání AS UP.

 

7.      Volba zástupce delegátů FF UP do Rady vysokých škol

·         Volba zástupce delegátů FF do RVŠ se přesunuje na příští zasedání AS FF.

 

8.      Ustanovení harmonogramu voleb kandidáta na místo děkana FF

·         Akademický senát Filozofické fakulty UP v Olomouci, v souladu s paragrafem 4 Statutu FF UP a s článkem 1 Volebního a jednacího řádu AS FF UP, vyhlašuje řízení o návrhu na jmenování děkanem FF UP.

·         Volební komise: prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc.

                                  PhDr. Bronislava Grygová, PhD.

                                  PhDr. Petr Hora, PhD.

                                  Mgr. Antonín Kalous

                                   Lenka Červeňáková

·         Podat návrh na kandidáta na funkci děkana FF UP má právo každý člen nebo skupina členů akademické obce FF UP, tj. pedagogové a studenti prezenčního studia všech programů na FF UP. Návrh se podává písemně do 30. října 2002 AS FF UP (členům volební komise nebo předsedovi AS FF UP).

·         Kandidáti se představují dne 13. listopadu 2002 v 13.00 hod. v aule Filozofické fakulty UP a volba kandidáta se uskuteční dne 20. listopadu 2002 v 13.00 hod. na zasedání AS FF UP.

(termíny jsou dodatečně upraveny na základě upozornění děkana)

 

9.      Ustanovení harmonogramu zasedání AS FF UP v zimním semestru

Další zasedání AS FF UP bude ve středu 30. října 2002 v 13:00 hod. v zasedací místnosti FF UP

 

10.  Povodně v Čechách a pomoc Jihočeské univerzitě

Drs. Engelbrecht se bude informovat na řešení pomoci PdF Jihočeské univerzitě na PdF UP a předloží návrh na příštím zasedání.

 

11.  Různé

·         Nový člen AS FF – student Jiří Vaněček (Edita Dunglová již ukončila studium na FF).

·         Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. vznesl dotaz na tajemníka fakulty, zda by nemohl být v prostorách fakulty umístěn kontejner na použitý papír.

·         Dále požadoval nové prostory pro Knihkupectví paní Foretové.

·         Dr. Konečný požaduje umístění bankomatu v areálu fakulty.

·         Doc. Štefanides na dotaz Mgr. Pavla Šaradíně vysvětlil kauzu Globus a v širším kontextu současnou situaci v konviktu. Protože v této chvíli bylo shromáždění neusnášeníschopné, nebylo přijato žádné usnesení. Členům AS UP bylo v diskusi doporučeno požadovat na nejbližším zasedání AS UP vysvětlení po paní rektorce.

 

12.  ZávěrDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).