Univerzita Palackého, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 / 563 32 06    fax: 58 / 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF konaného dne 30.10.2002

 

 

Přítomní senátoři:      viz prezenční listina

 

Hosté:                        Doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

 

 

Program:

 

1.      Zahájení

·        Předseda AS FF drs. Engelbrecht přivítal přítomné.

 

2.      Schválení zápisu z minulého zasedání (2.10.2002)

·        Zápis ze zasedání AS dne 2.10.2002 byl schválen bez připomínek.

 

3.      Volba zástupců delegátů FF UP do RVŠ

·        Navržení kandidáti – PhDr. Karel Konečný, CSc., Ivo Barteček, Jiří Vaněček. Volba proběhne na mimořádném zasedání AS FF 6.11.2002 v 8.00 hod.

 

4.      Nahrazení prof. Petrů ve volební komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana FF UP

·        Jednomyslně zvolen prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.

 

5.      Požadavky na kandidáta na děkana FF UP

·        Požadavky volební komise AS FF UP pro prezentaci kandidátů na děkana jsou v příloze tohoto zápisu.

 

6.      Různé

·        Senátoři prodebatovali přehled financování fakulty, způsob hlasování při volbě děkana a moderování představení kandidátů na funkci děkana FF UP.

 

7.      Závěr

·        Drs. Engelbrecht poděkoval všem přítomným za účast na zasedání AS FF.

 

 

 

                                                                                              Drs. Wilken Engelbrecht

                                                                                                   předseda AS FF UP

 

Olomouc 4.11.2002

Zapsala: Soňa MarcinkováDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).