Univerzita Palackého, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 / 563 32 06    fax: 58 / 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF konaného dne 6.11.2002

 

 

Přítomní senátoři:      viz prezenční listina

 

Program:

 

1.      Zahájení

·        Předseda AS FF drs. Engelbrecht přivítal přítomné.

 

2.      Volba delegátů FF UP do RVŠ

·        Navržení kandidáti – PhDr. Karel Konečný, CSc., Ivo Barteček a Jiří Vaněček, který nesouhlasil s kandidaturou.

·        Ve veřejném hlasování byli jednomyslně schváleni zástupci FF UP do RVŠ – PhDr. Karel Konečný, CSc. a Ivo Barteček.

 

3.      Různé

·        Doc. PhDr. Jiří Štefanides podal informaci o včerejčím jednání ekonomické komise, která odmítla podpořit návrh jiného způsobu dělení navýšení rozpočtové rezervy o 4 mil. Kč. AS FF tento návrh podporuje a pověřuje své zástupce v AS UP, aby jej znovu přednesli na dnešním zasedání AS UP.

 

Akademický senát FF schválil jednomyslně toto usnesení:

Akademický senát FF se obrací s žádostí na pana děkana, aby neprodleně začal připravovat změnu pravidel rozdělení dotace tak, aby bylo možné změnit rozdělení státního příspěvku již pro rok 2003

 

4.      Závěr

·        Drs. Engelbrecht poděkoval všem přítomným za účast na zasedání AS FF.

 

 

 

 

Drs. Wilken Engelbrecht, v.r.

        předseda AS FF UP

 

 

Olomouc 11.11.2002

Zapsala: Soňa Marcinková

 

 

 

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).