Zápis

ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 20. 11. 2002

 

 

Přítomni: 20 členů AS FF (viz prezenční listina)

Omluven: Prof. Petrů – nemoc

 

 

Program:

 

Volba děkana Filozofické fakulty UP v Olomouci

 

Děkanem Filozofické fakulty UP v Olomouci

na funkční období od 1. 2. 2002 do 31. 1. 2005 byl zvolen

 

Doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

 

 

 

 

Protokol o volbě děkana je přílohou tohoto zápisu.

 

 

 

 

                                                                                  Drs. Wilken Engelbrecht, v.r.

                                                                                          předseda AS FF UP

 

 

 

V Olomouci dne 20. 11. 2002

Zapsala: Soňa Marcinková

 

 

 

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).