Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É068 / 563 32 06    fax: 068 / 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

 

Zápis z 1. schůze AS FF UP v roce 2003, dne 29. ledna 2003

 

Přítomni: dle prezenčního listu.

Omluveni: doc.PhDr. Jana Burešová, CSc., PhDr. Bronislava Grygová, PhDr. Petr Hora, Dr., PhD, Mgr. Antonín Kalousek, prof.PhDr. Eduard Petrů, DrSc., PhDr. Karel Podolský, Mgr. Jan Stejskal

Hosté:       prof. MUDr, et PhDr. Jana Mačáková, CSc., rektorka UP

                 doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc., nastupující děkan FF UP

                 doc. PhDr. Vladimír Řehan, odstupující děkan FF UP

                 ing. František Pěruška, tajemník FF UP

 

1.       Zahájení.

2.       Drs. Engelbrecht přivítal hosty. Přítomni schválili zápisy ze schůzi dne 6., 13. a 22. 11. 2002.

3.       Odstupující děkan FF UP, doc. PhDr. Vladimír Řehan zhodnotil šestileté období svého působení ve funkci. Předává přes veškeré finanční nesnaží fakultu nezadluženou se zůstatkem 6 Kč. Financování se v průběhu těchto let dostalo do kritického stavu, uplynulý rok byl dosud tím nejhorším. Přesto se fakulta rozvíjela.

Na to reagovali rektorka prof. Jana Mačáková a tajemník FF ing. František Pěruška. Rektorka poděkovala doc. Řehanovi za spolupráci a ocenila jeho vyjednávací schopnosti. Zároveň se těší na spolupráci v jeho prorektorování. Ing. Pěruška zdůraznil pozitivy: díky grantům se podařilo vybudovat nové učebny apod.

4.       Nastupující děkan FF UP, doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc., představil krátce svůj tým:

doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. – proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti, zároveň statutární zástupce děkana

doc. PhDr. Inge Fialová – proděkanka pro vědu a výzkum

Mgr. Radmila Slabáková, PhD. – proděkanka pro zahraniční záležitosti

doc. PhDr. Dušan Šimek – proděkan pro organizační a rozvojové záležitosti

Doc. Barteček zdůraznil pokus o rovnováhu mezi filologickými, historickými a společenskými vědami, které jsou celkem tři důležité pilíře FF UP a rovnováhu mezi ženami a muži v novém týmu. Oznámil drobné personální změny na sekretariátu. Další změny oznámí v průběhu 1-3 měsíců. Dále zdůraznil, že vidí AS FF UP jako rovnocenný partner.

Za AS FF UP reagoval doc. PhDr. Jiří Štěfanides. Zdůraznil špatnou platovou situaci a připomněl vliv na úspěšnost akreditací aktuálně s ohledem na problémy Právnické fakulty UP).

5.       Rektorka UP, prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc. poděkovala za pozvání. Mluvila bodově k věcem, které považuje za nejdůležitějsí:

Problematika financování vysokých škol. Současná strategie České konference rektorů (zejména usnešení vůči vládě) přináší jen minimální úspěchy. Informovala o zasedání ČKR v Brně dne 28. ledna 2003. MŠMT ČR získalo 1,5 miliardy Kč pro vysoké školy navíc, to přinese 3% zvýšení normativu a další cca. 3% na financování vědy a výzkumu.

Vyjádřila se k grantům, vyslovila nutnost připravovat široce pojaté granty několika kateder a posílení koordinace. Přiznala, že UP by mohla trochu více studentů v I. a II. bloku (má pozitivní vliv na finance z normativu), ale řekla, že to je zřejmě problémem všech univerzit.

6.       Následovala debata s paní rektorkou.

Drs. Wilken Engelbrecht se ptal na vizi RUP ve věcech spolupráce mezi FF UP a RUP. Rektorka vyjádřila vůli o zlepšení ze své strany, častější konzultaci. Ukázala na to, že vzala dva osobnosti z FF UP do svého týmu prorektorů.

Mgr. Pavel Šaradín, PhD připomněl málo úspěšnou komunikaci rektorátu s médii a navrhl vznik tiskového mluvčího, vytvoření PR strategie. Dále se ptal na problematiku doktorand­ských stipendií a na nízké platy, které leckdy ani nedosahují výše platů nastupujících učitelů ve středním školství. Rektorka považuje tiskového mluvčího zatím za zbytečné, komunikace s médii bude v kompetenci nové prorektorky vnějších styků doc. PhDr. Milady Hirschové, CSc. S platy zatím nelze nic dělat, ale zmínila se o návrh doc. Řehana, aby univerzita využila zvýšení financí pokud možno pro diferenciaci platů (osobní hodnocení) a nezvýšila plošně všem učitelům plat.

Prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc. zmínil zisk grantů ve Fondu rozvoje vysokých škol. Problém grantů je také, že UP má malé zastoupení v komisech, které o přidělování grantů rozhodují (lobbing).

Drs. Wilken Engelbrecht se ptal na dlouhodobě plánovanou rekonstrukci budovy FF UP. Rektorka odpověděla, že se s ní počítá. Možno bude to rychlejší, protože se nyní počítá se společnou aulou univerzity v nové budově Přírodovědecké fakulty. Nezná možnosti získání prostředků na rekonstrukci z grantů EU.

PhDr. Karel Konečný, CSc, zmínil granty města Olomouc.Ptal se na celouniverzitní strategii získávání prostředků od města a kraje a divil se, že výběr partnerských měst Olomouce často nebere na zřetel, že Olomouc je univerzitní město. Jako příklad uváděl Brno-Utrecht. Na jeho poznámky reagovali doc. Barteček a drs. Engelbrecht.

Mgr. Radmila Pavlíčková, PhD. upozornila, že dosavadní strategie vyjednávání rektorů nevedla ke zlepšení politiky státu a vlády vůči financování vysokých škol. Ptala se, zda neuzrál čas na změnu strategie. Paní rektorka odpověděla, že jinou cestu zatím nevidí a že dosavadní cesta přece přinesla malé úspěchy, takže je nutno v ni pokračovat.

Student Jiří Kopica se ptal na nový vysokoškolský zákon.

7.       Další jednání AS FF UP.

Přítomni členové schválili(13 pro. 1 zdržel se, žádný proti) zastupování prof. Petrů v době jeho nemoci Drs. Engelbrechtem v legislativní komisi AS UP.

Diskuse o dalším vyjednávání ohledně rozdělení peněz uvnitř UP, zejména financování Informačního Centru UP. Děkan dostane mandát od AS FF UP k projednávání spravedlivěj­šího dělení s děkany jiných fakult a rektorkou.

Zástupci FF UP v AS UP budou vyjednávat třípětinovou podporu těchto návrhů na půdě AS UP se zástupci jiných fakult.

Na návrh doc. Štěfanidese se 2. dubna uskuteční setkání akademické obce FF UP v Aule Ff UP, na němž bude projednána výroční zpráva AS FF UP. Ve zprávě bude seznámení peda­gogů a studentů se stavem FF a bilance za uplynulé období. Akce bude oznámena s předstihem v Žurnále UP.

8.       Další zasedání AS FF UP:

Středa 12. února 2003 v 13.00 h. – představení týmu děkana FF UP a úkoly AS FF UP v roce 2003.

Středa 2. dubna 2003 v 14.00 h. – veřejné zasedání AS FF UP v Aule FF UP. Výroční zpráva.

 

Vypracovali: Drs. Wilken Engelbrecht a Mgr. Radmila Pavlíčková, PhD.

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).