Univerzita Palackého, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É068 / 563 32 06    fax: 068 / 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis ze zasedání AS FF UP v Olomouci , konaného dne 12. února 2003

 

 

1.    Změna ve složení AS FF UP: na místo Mgr. Radmily Slabákové, PhD., která nastoupila do funkce proděkana pro zahraniční záležitosti, byla kooptována doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D. (Kat. anglistiky a amerikanistiky FF UP)

 

2.    Vystoupení děkana FF UP doc. PhDr. Ivo Bartečka, CSc.:

 

-   představil akademickému senátu nový pracovní tým a s odkazem na dříve zveřejněné teze volebního programu informoval přítomné o prvních krocích, které k jejich naplnění podnikl (doplňková činnost a Institut celoživotního vzdělávání - možnost placeného studia pro cca 100 zájemců o studium na FF UP, zhodnocení stávajících grantových možností, konkretizace dlouhodobého záměru FF)

-   pozitivně se vyjádřil k výzvě „Počítejte s námi!“

-   informoval o právě probíhajících diskuzích o revizi přerozdělení státní dotace v rámci UP

-   proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti doc. Z. Pechal v této souvislosti informoval o jednání ohledně financování Informačního centra UP

 

3.    Jednotliví proděkani informovali o stavu svých resortů a představách jejich dalšího rozvoje:

 

Doc. PhDr. I. Fialová, Dr. (Věda a výzkum)

- snaha o posílení grantů

- informace o prodloužení Výzkumného záměru FF do roku 2004 a nutnosti začít při-  

  ­pravovat nový záměr pro další období,

-  idea vzniku fakultního časopisu

 

Mgr. R. Slabáková, Ph.D. (Zahraniční styky)

- v zájmu lepší  informovanosti studentů o možnostech studijních cest do zahraničí vznik­nou speciální webové stránky s odkazy

 

Doc. PhDr. Z. Pechal, CSc.  (Studijní záležitosti)

- informace o přechodu na dvoustupňový systém studia, upozornění na problémové oblasti:

- otázka akreditací končících v mnoha případech kolem roku 2006,

- místo oboru aplikovaná ekonomie v nabídce studijních oborů na FF UP

- přestupy studentů

- upozornění na potřebu budoucí aktualizace zkušebního a studijního řádu v souvislostí s otázkou platících studentů

- problémy spojené s informačním systémem STAG, (v rámci nové organizační struktury fakulty přechází pod referát doc. D. Šimka, proděkana pro Organizaci a celoživotní vzdělávání): kapacita systému, pomalé řešení nedostatků, předložen návrh na vypracování stručného manuálu umožňujícího řešení nejčastěji se vyskytujících potíží, členové studentské komory AS FF UP byli požádáni o zjištění problémů vyplývajících z používání systému STAG mezi studenty,

 

4. Hlasování o návrhu na složení Vědecké rady FF UP:

 

děkan FF UP doc.PhDr. I. Barteček, CSc.  představil přítomným senátorům nově navržené kandidáty, AS FF UP návrh na složení Vědecké rady FF UP po diskusi schválil

 

5. AS FF UP schválil usnesení ve znění:

 

„AS FF UP plně podporuje petici „Počítejte s námi“.

 

6. AS FF UP schválil zastoupení pana prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc. v legislativní komisi AS UP po dobu jeho nemoci panem Drs. Wilkenem Engelbrechtem.

 

7. Různé:   Dr. Šaradín upozornil na složitou situaci interních doktorandů, kteří dosáhli během studia věku 26 let, návrh - požádat o pomoc při řešení tohoto problému paní rektorku

 

 

Příští zasedání se bude konat dne 2. dubna 2003 v Aule FF UP v 14.00 hod. jako setkání akademické obce FF UP v Olomouci.

 

 

V Olomouci, 3. března 2003

 

 

 

Drs. Wilken Engelbrecht

předseda AS FF UPDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).