Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

 

dne13. května 2003

 

Přítomno 13 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Hosté: děkan FF UP doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc., tajemní FF UP Ing. František Pěruška

 

Program:

 

Zasedání zahájil předseda AS FF UP drs. Wilken Engelbrecht, který uvedl jediný bod jednání, hlasování o rozpočtu  FF UP na finanční rok 2003.

 

Úvodní komentář k předloženému návrhu rozpočtu přednesl děkan FF UP doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc., který upozornil na skutečnost, že na základě předchozích jednání s vede­ním univerzity a dohody v rámci AS UP je tento návrh koncipován jako vyrovnaný.

Tajemník FF UP Ing. František Pěruška poté vysvětlil  přítomným senátorům  dílčí nejasnosti a stručně komentoval jednotlivé položky příjmů a nákladů. Upozornil rovněž na případné důsledky neschválení rozpočtu fakulty, zvláště pak na možnost sníženého čerpání finančních prostředků (ve výši 80%).

Stručnou zprávu o průběhu hlasování o rozpočtu  v AS UP podal doc. PhDr. Jiří Štefanides.

Hlasování o rozpočtu, uskutečněné pod vedením předsedy AS FF UP drs. Wilkena Engelbrechta, bylo z důvodu procesní chyby  po diskuzi opakováno. Rozpočet  FF UP na finanční rok 2003 byl  schválen v původním znění počtem 13 hlasů  pro,  nikdo z přítomných senátorů nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování. Současně se senát FF UP usnesl na textu doplňujícího usnesení:

„ Akademický senát FF UP upozorňuje na skutečnost, že reálný deficit rozpočtu je způsoben mj. neúměrně velkými odvody do centrálních jednotek UP a nízkými koeficienty studijních programů filozofických fakult.“

 

V Olomouci dne 21. května 2003

 

 

zapsal:   PhDr. Karel Podolský        

 

                                                                                       drs. Wilken Engelbrecht

                                                                                  předseda AS FF UP v OlomouciDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).