Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

 

dne 11. února 2004

 

Přítomno 15 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

 

Omluveni:  prof. Dr. Eduard Petrů, PhDr. Karel Podolský, doc. PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr., Lenka Červeňáková, doc. PhDr. Dušan Šimek

Host: Ing. František Pěruška

 

Program:

 

Zasedání zahájil předseda AS FF UP dr. Wilken Engelbrecht. Poté bylo přistoupeno ke schválení zápisů ze zasedání z 10. prosince 2003. Všichni přítomní se vyslovili pro schválení zápisů.

 

Dalším bodem programu bylo schválení opraveného Statutu. Statut byl všemi přítomnými schválen.

 

Dále pan ing. František Pěruška informoval o finanční situaci fakulty za rok 2003 a o finančních změnách na rok 2004 (např. o navýšení normativu na studenta o 9,5%, variantách navrhovaných rozpočtů atd.).

 

Poté pan doc. PhDr. Jiří Štefanides informoval o připravované protestní akci „Týden neklidu“, který se bude konat v týdnu od 29. 3. do 2.4. 2004 vždy od 13.00 h. Odpolední program bude obsahovat setkání s ministry, divadelní představení aj. Tato akce má celostátní podporu (od FF UK, FF Ostrava, České konference rektorů atd.). Také v Olomouci proběhne dne 22.3. 2004 natáčení pořadu Na hraně, který bude vysílán dne 29.3. 2004.

 

Také  se diskutovalo o průměrných platech, Glóbusu, školném a vnitřních grantech.

 

Datum dalšího zasedání bylo odhlasováno 7 kladnými hlasy (2 se zdrželi, 6 bylo proti). Příští zasedání bude veřejné a proběhne dne 17. března 2004 ve 13.00 h v aule.

 

V Olomouci dne 12. února 2004

dr. Wilken Engelbrecht, v.r.

předseda AS FF

 

zapsala: Mgr. Eva BurdychováDokument byl exportován programem Microsoft® Office Word 2003 (11.5604.5606).