Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

 

dne 17. března 2004

 

Přítomno 15 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

 

Omluveni:  Mgr. Radmila Pavlíčková, prof. Dr. Eduard Petrů, Ivana Procházková

 

Program:

 

Zasedání zahájil předseda AS FF UP dr. Wilken Engelbrecht. Poté bylo přistoupeno ke schválení zápisů ze zasedání z 11. února 2004. Všichni přítomní se vyslovili pro schválení zápisů.

 

Dalším bodem programu bylo schválení volebního a jednacího řádu Akademického senátu. Volební a jednací řád byl všemi přítomnými schválen.

 

Pod bodem různé vystoupil zástupce studentské komory Mgr. Jiří Kopica a rezignoval na svoji funkci v AS FF UP z důvodu odchodu do nového zaměstnání a ukončení studia. Dále informoval pan doc. PhDr. Jiří Štefanides o natáčení pořadu Na Hraně dne 22.3.2004 v Praze, o demonstraci v Praze 1.4. 2004 a také o výsledcích jednání AS UP o dělení rozpočtu UP. Poté byl vznesen dotaz ohledně přistavení kontejneru na tříděný odpad (především na papír). Také se bude AS FF UP do příštího zasedání informovat, zda je možné dostat stravenky, pokud zaměstnanec nevyužije služeb menzy.

 

Datum dalšího zasedání bylo všemi odhlasováno na 5. května 2004 ve 13.15 h..

 

V Olomouci dne 18. března 2004

 

 

dr. Wilken Engelbrecht, v.r.

předseda AS FF UP

 

 

zapsala: Mgr. Eva BurdychováDokument byl exportován programem Microsoft® Office Word 2003 (11.5604.5606).