Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

 

dne 5. května 2004

 

Přítomno 15 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

 

Omluveni:  PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D., prof. Dr. Eduard Petrů, Marek Kosáček, Ivana Procházková, Jiří Vaněček  

 

Program:

 

Zasedání zahájil předseda AS FF UP dr. Wilken Engelbrecht. Pak bylo přistoupeno ke schválení zápisů ze zasedání z 5. května 2004. Všichni přítomní se vyslovili pro schválení zápisů.

 

Poté doc. PhDr. Jiří Štefanides informoval o jednáních o rozpočtu UP. Rozpočet nebyl na posledním zasedání AS UP přijat z důvodu nedostatečného zpracování návrhu rozpočtu.

 

Iniciativa Týdne neklidu uspořádala setkání se zástupci 9 univerzit, kde zhodnotili průběh protestů. Také se chtějí konkrétními body podílet na reformě vysokého školství.

 

Dále bylo oznámeno neschválení volebního a jednacího řádu AS FF UP. Připomínky budou řádu zapracovány do příštího zasedání AS FF UP.

 

Také  byla přečtena odpověď tajemníka FF UP, ve které odpovídá na dotazy vznesené na zasedání dne 17.3.2004 k možnosti dostávat stravenky, pokud zaměstnanec nevyužívá nabídku menzy, a  k třídění odpadů na FF UP. Vyjádření následuje v přiloženém dopise.

 

Datum dalšího zasedání bylo všemi odhlasováno na 19. května 2004 ve 13.15 h..

 

V Olomouci dne 11. května 2004

dr. Wilken Engelbrecht, v.r.

předseda AS FF UP

Příloha: Dopis tajemníka FF UP ze dne 5.5.2004

zapsala: Mgr. Eva Burdychová



Dokument byl exportován programem Microsoft® Office Word 2003 (11.5604.5606).