Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

 

dne 17. června 2004

 

Přítomno 12 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Hosté: doc.PhDr. Ivo Barteček,CSc., Ing. František Pěruška

 

Omluveni: PhDr. Petr Hora, Dr., Mgr. Radmila Pavlíčková, Ph.D., prof. Dr. Eduard Petrů, Mgr. Jan Stejskal, Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., Mgr. Antonín Kalous, Marek Kosáček, Ivana Procházková, Jiří Vaněček  

 

Program:

 

Zasedání zahájil předseda AS FF UP dr. Wilken Engelbrecht. Pak bylo přistoupeno ke schválení zápisů ze zasedání z 19. května 2004. Všichni přítomní se vyslovili pro schválení zápisů.

 

Jelikož na posledním zasedání AS UP nebyl schválen rozpočet, nemohlo být přistoupeno k hlasování o rozpočtu FF UP, o zprávě na rok 2003 a o plánu na rok 2004. Přesto pan děkan a pan tajemník informovali o finanční situaci fakulty, akreditaci nových oborů a dlouhodobém záměru FF UP. Na tuto rozpravu navázal dotazem pan prof. PhDr. L. Václavek,CSc., proč bylo znovuobnoveno studium pedagogiky na FF UP. Odpověděl pan děkan, že se jedná pouze o studium pedagogiky v rámci andragogiky (název bakalářského stud. oboru je pedagogika se studijním oborem andragogika).

 

Změna proděkana (nástup pana prof. PhDr. RNDr. J. Štěpána, CSc. místo paní prof. PhDr. I. Fialové, Dr.) byla vzata na vědomí.

 

Pod bodem různé byla projednána a všemi přítomnými schválena změna názvu Katedry dějin a teorie dramatických umění na Katedru divadelních, filmových a mediálních studií. 

Dále rezignoval na funkci senátora student Jiří Vaněček z důvodu ukončení studia.

 

 

Datum dalšího zasedání bylo všemi odhlasováno na 29. září 2004 ve 13.15 h..

 

V Olomouci dne 21. června 2004

dr. Wilken Engelbrecht, v.r.

předseda AS FF UP

 

 

Zapsala:Mgr. Eva Burdychová

 

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Office Word 2003 (11.5604.5606).