Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis ze mimořádného zasedání Akademického senátu FF UP

 

dne 8. prosince 2004

 

 

Přítomno: 15 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Hosté: prof. PhDr.Ivo Barteček, CSc., Ing. František Pěruška

 

 

 

Program:

 

Zasedání zahájil předseda AS FF UP dr. Wilken Engelbrecht. Poté pan děkan a pan tajemník přednesli rozpravu o rozpočtu.

Dále byli zodpovězeny otázky týkající se rozpočtu a rozpočet byl všemi přítomnými schválen.

 

Datum dalšího zasedání bylo všemi odhlasováno na 9. února 2005 ve 13.15 h..

 

 

V Olomouci dne 12. ledna 2005

 

 

dr. Wilken Engelbrecht, v.r.

předseda AS FF UP

 

 

 

 

 

Zapsala:Mgr. Eva Burdychová

 

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).