Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken.engelbrecht@seznam.cz

 

Zápis z ustavující schůze AS FF UP v roce 2005, dne 10. května 2005

 

Přítomni: dle prezenčního listu.

Omluveni: Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D., Ivo Barteček ml.

Hosté:       Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., děkan FF UP

                 ing. František Pěruška, tajemník FF UP

 

1.       Dr. Engelbrecht poděkoval jako odstupující předseda AS FF UP všem za spolupráci. Poté převzal dojen senátu, prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc., předsednictví AS FF UP. V taj­ném hlasování bylo zvoleno předsednictvo AS FF UP (viz i protokol):

Předseda:                     Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt.

1. místopředseda:          Monika Meislová

2. místopředseda:          Mgr. Jakub Dürr

2.       Přítomni senátoři (16 pro, 0 proti, zdržel se 1) schválili předběžný program zasedání. Předseda přivítal hosty – děkan FF UP prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. a tajemník FF UP Ing. František Pěruška.

3.       Děkan představoval rozpočet na rok 2005, sestaven podle nových pravidel rektorátu UP. Poté se rozvíjela diskuse mezi zejména tajemníkem FF UP a senátory, v které vystupovali Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Štefanides, Dr. Wilken Engelbrecht, Mgr. Jiří Lach, M.A., Ph.D., Mgr. Jakub Dürr a PhDr. Jan Schneider, Ph.D.

Senátoři se shodli na to, že je potřebné:

-          více času na přečtení a prostudování rozpočtu

-          jasné vysvětlení jednotlivých položek v rozpočtu a komentář k rozpočtu.

Projednání rozpočtu bylo proto odsunuto na další zasedání AS FF UP

4.       Vzhledem k nepřítomnosti proděkana doc. PhDr. Zdeňka Pechala, CSc. se rovněž přesunulo projednání Studijního a zkušebního řadu FF UP na další zasedání.

5.       Přítomní senátoři zvolil jako zástupce filozofické fakulty do ekonomické a legislativní komise AS UP:

Doc. PhDr. Jiří Štefanides – zástupce FF v EK AS UP

Mgr. Jakub Dürr – zástupce FF v LK AS UP

6.       AS FF UP vyžaduje po děkanovi vysvětlení situace kolem podaného oznámení z důvodu podezření trestního činu, které podala rektorka UP prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc. Děkan slíbil podat podrobnější vysvětlení na dalším zasedání AS FF UP.

7.       Další zasedání bude v úterý 24. května 2005 v 13.15 hod. v zasedací místnosti děkanátu FF UP.

Olomouc, 11. května 2005

 

Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

Předseda AS FF UPDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).