Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 24. května 2005

 

Přítomno 14 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Nepřítomen: Mgr. Jan Stejskal, Ph.D.

Omluveni: Mgr. Jakub Dürr, PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D., doc. PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr., Ivo Barteček, Zdeněk Hazdra, František Zouhar

Hosté: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., děkan FF UP

Ing. Zbyněk Křížka, zpracovatel interního auditu na FF UP

doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc., proděkan FF UP

Ing. František Pěruška, tajemník FF UP

 

Program:

1. Zasedání zahájil předseda AS FF UP dr. Wilken Engelbrecht.

2.  Pak bylo přistoupeno ke schválení zápisů z ustanovujícího zasedání z 10. května 2005. Všichni přítomní (14) se vyslovili pro schválení zápisů.

3. Dále byly děkanem a tajemníkem doplněny a shrnuty údaje o rozpočtu FF UP, který byl představen na minulém zasedání AS FF UP. Následovaly odpovědi děkana a tajemníka na otázky senátora Lacha (viz dopis tajemníkovi z 12.5.05) a Šaradína. Z následné diskuze o možnostech snížení výdajů z rozpočtu fakulty bylo všemi přítomnými (14) přijato usnesení navržené senátorem Šaradínem (usnesení č. 1):

Poté děkan informoval AS FF UP o možnosti prostudovat si podklady k rekonstrukci budovy Křížkovského 10 a o složení dislokační komise (Šimek, Pěruška, Axman, Grygová, Šaradín).

Rozpočet byl všemi přítomnými (14) schválen.

4. Proděkan představil senátorům Studijní a zkušební řád. Senátoři se vyslovili pro doplnění řádu v bodu týkajícího se odevzdání diplomových prací a to o odevzdání v elektronické verzi na CD. Dále doporučili jazykovou korekturu řádu a poté všichni přítomní (13) schválili Studijní a zkušební řád.

5. Děkan informoval o tom, kdy, za jakých podmínek a proč byl proveden interní audit na FF UP a také o tom, co vyplynulo ze závěrů tohoto auditu. Poté ho doplnil zpracovatel interního auditu Ing. Křížka. Vzhledem k tomu, že některá ze zjištění byly předána k dalšímu šetření, nebylo možné informovat o konkrétních výsledcích auditu. Senátor Lach poté navrhl usnesení č. 2. Pro toto usnesení se vyslovilo 12 senátorů,1 senátor byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

6. Pod bodem „různé“ informoval děkan o vývoji situace týkající se instituce INSTEP. Dále senátorka Meislová upozornila na porušení předpisů při volbě do AS UP, kdy se volba uskutečnila v jednom dni a ne ve dvou dnech, jak se předepsáno. Volební komise hodnotila své počínání, zda tento krok ovlivnil výsledky voleb a došla k závěru, že toto počínání neovlivnilo výsledky voleb. Dále tato senátorka podala návrh na zřízení oficiálního e-mailu AS FF UP a na pozvání osob zodpovědných za STAG na jedno z příštích zasedáních, aby mohly být zodpovězeny dotazy týkající se nedostatků tohoto systému.

 

Na zasedání byla přijata následující usnesení:

Usnesení č.1.

Pověřujeme vedení fakulty, aby zjistilo kalkulaci AUPO (200 ks, B5; A5 200 stran) u několika soukromých nakladatelství.

Usnesení č.2

AS FF UP žádá o zpřístupnění právně dostupných výsledků obou auditů.

 

V Olomouci, dne 6.června 2005

 

dr. Wilken Engelbrecht, v.r.

předseda AS FF UP

 

 

Zapsala: Mgr. Eva Burdychová

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).