Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis z jednání Akademického senátu FF UP

dne 30. června 2005

 

Přítomno: 17 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Nepřítomni: Ester Kadlecová, Jiří Stříbrný

Omluveni: Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc., Ivo Barteček, Vladimír Petrůj

Hosté: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc, děkan FF UP

            Ing. Eliška Humplíková, ekonom. oddělení FF UP

            Jana Koulová, manažerka UC UP

Ing. Zbyněk Křížka, zpracovatel interního auditu na FF UP

Doc. PhDr. Vladimír Řehan, bývalý děkan FF UP

Ing. František Pěruška, tajemník FF UP

Prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc., bývalý děkan FF UP

 

Program:

1. Jednání zahájil pan předseda AS FF UP doc. dr. Wilken Engelbrecht a seznámil ostatní s programem. Vzhledem k tomu, že podklady pro toto jednání byly důvěrné, přistoupil předseda AS FF UP na formu přípravného sezení AS FF UP. V rámci něho se senátoři seznamovali s předloženými dokumenty a učinili slyšení pozvaných hostů. Pan předseda AS FF UP seznámil senátory s tím, co předcházelo tomuto jednání. Následně senátoři kladli otázky přizvaným hostům, kteří v pořadí prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc., Ing. František Pěruška, Ing. Eliška Humplíková, doc. PhDr. Vladimír Řehan, Ing. Zbyněk Křížka zodpověděli jejich dotazy.

2.  Poté předseda zahájil zasedání AS FF UP. Dále přečetl dopis od paní redaktorky Hronové a o tom, že z minulého zasedání byl pořízen záznam. Pan předseda požádal o souhlas s nahráváním tohoto zasedání. Ten mu byl udělen. Pak bylo přistoupeno ke schválení zápisů ze zasedání z 24. května 2005. Všichni přítomní (17) se vyslovili pro schválení zápisů.

3. Diskuze o rozpočtu z časových důvodů neproběhla.

4. Paní manažerka UC UP seznámila s finanční situací UC UP a informovala o velkém nárůstu nákladů na provoz UC UP. Požádala AS FF UP o pomoc při hledání příčin a řešení této situace. Senátoři  kolektivně navrhli usnesení týkající se UC UP. Pro usnesení č. 1 se vyslovili všichni přítomní senátoři (15).

5. Na závěr bylo přijato usnesení shrnující celé mimořádné jednání AS FF UP. Pro usnesení č. 2  se vyslovili všichni přítomní senátoři (13). Dále všichni senátoři odsouhlasili, že zápis z tohoto jednání bude veřejný s vyhotovením zápisu z tohoto jednání do 15.7.2005. AS FF UP předběžně souhlasil s datem dalšího zasedání dne 12.10.2005 v 13.15.

 

Na jednání byla přijata následující usnesení:

Usnesení č. 1

AS FF UP ukládá děkanovi FF UP do 15.9.2005 předložit návrh ekonomického řešení  provozu UC UP (zjištění nákladů na jednotlivé prostory, vytvoření nového ceníku pro komerční a nekomerční akce, upravení nájemních podmínek), jenž by v součinnosti s manažerkou UC UP a na podkladě dostupných výkazů měsíční činnosti UC UP reflektoval zlepšení ekonomické pozice FF UP. Současně vyzývá děkana, aby znovu požádal rektorku UP o změnu provozního řádu UC UP ve smyslu úpravy nájemních podmínek v UC UP ve prospěch PdF a FF UP.

 

Usnesení č. 2

AS FF UP se seznámil s materiálem Podklad pro jednání AS FF UP v Olomouci, určeným členům AS FF UP k výkonu kontrolní činnosti (zpracováno interním auditorem ing. Z. Křížkou a Simonou Sigmundovou). Vzal na vědomí informace ze slyšení prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc., Ing. Elišky Humplíkové, Ing. Zbyňka Křížky, Ing. Františka Pěrušky, Doc. PhDr. Vladimíra Řehana, Prof. PhDr. Ludvíka Václavka, CSc.

Konkrétní opatření vyvodí AS FF UP po ukončení trestních řízení z auditů vyplývajících a v současnosti probíhajících.

AS FF UP dává najevo vůli se zabývat problematikou výsledků vnitřního auditu FF UP na svých dalších zasedáních, aby tak průběžně prováděl svoji kontrolní činnost.

 

 

V Olomouci, dne 14.července 2005

 

Doc. dr. Wilken Engelbrecht, v.r.

předseda AS FF UP

 

 

Zapsala: Mgr. Eva Burdychová

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).