Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis z jednání Akademického senátu FF UP

dne 13. září 2005

 

Přítomno: 14 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Nepřítomni: PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D., prof. PhDr. Jaroslav Macháček,CSc., doc. PhDr. Ludmila Veselovská, M.A.,Dr., Ester Kadlecová, Vladimír Petrůj, Jiří Stříbrný

Omluveni:, Ivo Barteček

Hosté: JUDr. Ludvík Antonů

            Jana Koulová

Ing. Zbyněk Křížka

JUDr. Antonín Lobo

Prof.MUDr.PhDr. Jana Mačáková, CSc.

Ing. František Pěruška

Doc.PhDr. Dušan Šimek

Program:

1. Jednání zahájil pan předseda AS FF UP a seznámil ostatní se změnou programu. Všichni přítomní (14) se vyjádřili pro změnu programu.

2.  Pak bylo přistoupeno ke schválení zápisů ze zasedání z 30. června 2005. Všichni přítomní (14) se vyslovili pro schválení zápisů.

3. Dále vystoupila paní rektorka, pan proděkan FF UP, pan právník UP a pan auditor k bodu programu č.4 – Situace kolem kontroly z léta 2005. Poté se senátoři ptali na další informace k tomuto tématu. Toto vyústilo přijetím usnesení č.1. Všichni přítomní senátoři (12) se vyjádřili pro přijetí usnesení.

4. Paní manažerka UC UP se opakovaně vyjádřila k finanční situaci UC UP. Dále vystoupil pan tajemník FF UP a informoval o jednání děkanů FF UP a PdF o UC UP. AS FF UP konstatoval, že nebylo naplněno usnesení č.1 z 30.6.2005, a proto navrhl další usnesení týkající se UC UP. Pro usnesení č. 2 se vyslovilo 11 přítomných senátorů, 1 se zdržel hlasování.

5. Pan tajemník také podal informace o hospodaření fakulty v první polovině roku 2005. Poté pan předseda AS FF UP podal návrh, jak detailněji rozpracovat příští rozpočet FF UP.

6. Na závěr byla zvolena volební komise ve složení Petr Bilík, Wilken Engelbrecht a František Zouhar. Pro tuto komisi se vyjádřilo 11 senátorů, 1 se zdržel hlasování. Dále AS FF UP stanovil následující termíny pro volby děkana:

do 14.10. 2005 -  podání návrhů na kandidáty

do 21.10.2005 – získání souhlasu kandidátů, prověření údajů

dne 26.10.2005 v 13.00 – veřejná prezentace kandidátů

začátkem listopadu – volby (termín se upřesní na dalším zasedání AS FF UP)

                                          

AS FF UP souhlasil s datem dalšího zasedání dne 12.10.2005 v 16.00.

 

Na jednání byla přijata následující usnesení:

Usnesení č. 1

 

 AS FF UP dává opakovaně najevo vůli zabývat se problematikou výsledků vnitřního auditu a mimořádné kontroly na FF UP. Žádá děkana FF UP, aby AS FF UP předložil do 30.9.2005 své řešení restrukturalizace ekonomického úseku FF UP dle platných právních norem a informoval AS FF UP o provedených opatřeních, jež by do budoucna zamezila nalezeným nedostatkům v hospodaření Filozofické fakulty.

 

Usnesení č. 2

AS FF UP opakovaně žádá děkana FF UP, aby do 30.9.2005 předložil návrh ekonomického řešení provozu UC UP, informoval AS FF UP o provedených opatřeních a naplnil tak usnesení č.1 ze zasedání AS FF UP ze dne 30.6.2005. Kontrolu tohoto usnesení provede AS FF UP na svém příštím zasedání.

 

V Olomouci, dne 14.září 2005

 

Doc. dr. Wilken Engelbrecht, v.r.

předseda AS FF UP

 

 

Zapsala: Mgr. Eva Burdychová

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).