Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis z jednání Akademického senátu FF UP

dne 2. listopadu 2005

 

Přítomno: 18 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Omluveni: PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D., Ester Kadlecová, Vladimír Petrůj

Hosté:  Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. – děkan FF UP

Doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. – proděkan FF UP

 

Program:

1. Jednání zahájil pan předseda AS FF UP. Poté senátor Macháček navrhl vypustit 3. bod programu (hlasování - ano 3, proti 14, zdržel se 1). Pro ponechání programu se vyslovilo 14 senátorů, 1 byl proti, 3 se zdrželi hlasování.

2.  Pak bylo přistoupeno ke schválení zápisů ze zasedání z 12. října 2005. Všichni přítomní (18) se vyslovili pro schválení zápisů.

3. Dále vystoupili oba kandidáti na děkana se svými projevy a poté odpovídali senátorům na otázky.

4. Poté bylo přistoupeno k volbě skrutátorů. Skrutátory byly zvoleny senátorka Meislová a Veselovská (17 pro, 1 se zdržela hlasování).

5. Následovala volba děkana FF UP, v níž byl v prvním kole zvolen prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (13 hlasů). Doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. dostal 3 hlasy a 2 senátoři se zdrželi hlasování. Oba kandidáti pak vzápětí byli seznámeni s výsledky voleb.

6. Dále byli zvoleni dva členové Etické komise zastupující v ní AS FF UP. Členy se stali Jiří Lach (pro 16, 2 se zdrželi hlasování) a Monika Meislová (17 pro, 1 se zdržel).

7. Komise pro STAG byla schválena v následujícím složení: Ivo Barteček, Wilken Engelbrecht, Martin Farkaš, Michal Hanousek, Zdeněk Hazdra, Monika Meislová, Lukáš Růžička, Ludmila Veselovská, František Zouhar (16 pro, 2 se zdrželi hlasování). Komise bude informovat o svých jednáních na zasedáních AS FF UP.

8. Pod bodem různé se rozvinula diskuze o dislokaci a opravách FF UP. Tato diskuze vyústila v usnesení č. 1., pro které se vyslovili všichni přítomní senátoři (17). Dále byla sestavena komise senátorů, kteří do příštího zasedání vypracují usnesení k výběrovému řízení a ekonomickému chodu fakulty. Komise bude senát informovat o svých úvahách v dané problematice. Komise ve složení Petr Bilík, Jan Stejskal, Jiří Štefanides, František Zouhar byla všemi přítomnými (17) schválena.

9.  Na závěr bylo stanoveno datum dalšího zasedání. AS FF UP se sejde dne 30. listopadu 2005 ve 13.15 hodin.

                                          

Na jednání bylo přijato následující usnesení:

Usnesení č. 1

AS FF UP vyjadřuje své znepokojení nad postupem vedení FF při rekonstrukci objektů FF a dislokaci fakultních pracovišť, zejména v této souvislosti kritizuje stávající nedostatečnou komunikaci. AS FF UP žádá vedení FF o okamžitou nápravu a podrobné informování AS FF UP v této věci.

 

 

 

 

V Olomouci, dne 5. listopadu 2005

 

Doc. dr. Wilken Engelbrecht, v.r.

předseda AS FF UP

 

Zapsala: Mgr. Eva Burdychová

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).