Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis z jednání Akademického senátu FF UP

dne 30.listopadu 2005

 

Přítomno: 15 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Nepřítomna: Mgr. Petra Knápková

Omluveni: PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D., Mgr. Jiří Lach, M.A. Ph.D., Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., Ester Kadlecová, Vladimír Petrůj,

Hosté: Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. – děkan FF UP

Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc. – rektorka FF UP

Doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. – proděkan FF UP

Ing. František Pěruška – tajemník FF UP

Doc. PhDr. Dušan Šimek – proděkan FF UP

Prof. PhDr. Jan Štěpán, CSc. – proděkan FF UP

 

Program:

1. Jednání zahájil pan předseda AS FF UP.

2.  Pak bylo přistoupeno ke schválení zápisů ze zasedání z 2. listopadu 2005. Všichni přítomní (13) se vyslovili pro schválení zápisů.

3. Dále vystoupil pan děkan k závěrečné zprávě o restrukturalizaci EO a podal vysvětlení k bodům uvedeným v reakci auditora na tuto zprávu. Poté proběhla diskuze, ve které vystoupila i paní rektorka jako host zasedání AS FF UP.

4. Poté Ekonomická komise AS FF UP předložila usnesení č.1, které bylo odsouhlaseno všemi přítomnými senátory (13). Schůzka dle sedmého bodu navrhovaného usnesení “Senát bude iniciovat schůzku svých zástupců a děkana FF, která blíže upřesní představy senátu o výše navržených reformách směrem k průhlednému hospodaření FF jakožto veřejné instituce“ byla ihned domluvena na 17.1. v 9.00 h, tímto byl tento bod vypuštěn z usnesení.

5. Komise pro STAG předložila zápis z jejich jednání, ve kterém navrhla usnesení č.2, které bylo přijato všemi přítomnými senátory (11) v nezměněném znění. Další jednání o STAGu bylo přeloženo na jedno z dalších zasedání.

6. Návrh dlouhodobého záměru byl připomínkován a vrácen k dalšímu přepracování.

7. Další zasedání AS FF UP proběhne dne 16. prosince 2005 v 09.00 hodin.

                                          

Na jednání bylo přijato následující usnesení:

Usnesení č.1

1.    Změna rozpočtu FF

AS FF se nebude zabývat návrhem rozpočtu fakulty na rok 2006, bude-li předložen ve formální podobě z roku 2005. Senát žádá děkana FF, aby byl návrh rozpočtu předložen senátu v podobě jasně identifikovatelných příjmů a výdajů.

 

2.    Schválený rozpočet bude zveřejněn na www AS FF UP.

 

3.    AS FF vyžaduje maximální transparentnost ve věci výdajů (nákup materiálu, zakázky etc.) tak, aby byla co nejvíce eliminována nehospodárnost a současně umožněna kontrolovatelnost ze strany AS FF. Senát žádá o pravidelné informace o výdajích nad 20 000 Kč.

 

4.    AS FF žádá děkana  FF o navržení transparentního způsobu odměňování tzv. TH pracovníků a administrativních pracovníků děkanátu – nejlépe prostřednictvím samostatné kapitoly rozpočtu a závěrečného účtu FF.

 

5.    AS FF žádá děkana o návrh způsobu zveřejňování průběhu a výsledku všech výběrových řízení a veřejných soutěží týkajících se FF UP.

 

6.    AS FF žádá děkana o návrh opatření vylučujících případné personální propojení soukromého a veřejného sektoru v souvislosti s hospodařením FF UP.

 

 

Usnesení č. 2

AS FF UP žádá děkana FF UP, aby vznesl požadavek u prorektora:

1.    o zpřístupnění smlouvy, která byla uzavřena pro zakoupení STAGu od Západočeské univerzity v Plzni

 

2.    o provedení analýzy finančních nákladů na zakoupení STAGu, na jeho provoz a údržbu (v souvislosti s jeho efektivitou)

 

3.    o provedení analýzy, která porovná finanční náklady na zakoupení nového systému (např. obdoby Informačního systému Masarykovy univerzity v Brně) a náklady na reformu stávajícího systému, přičemž ona reforma by měla obsahovat následující body:

 

A.  posílit kapacitu sítě tak, aby se na do STAGu mohl najednou přihlásit dostatečný počet uživatelů

B.  přepracovat webové rozhrání

C.  zajistit řádné odhlášení uživatele ze systému

D.  zabezpečit jiné přihlašování do systému než přes rodné číslo uživatele (odkaz „změna hesla“ trvale nefunguje)

E.   na viditelné místo umístit srozumitelnou nápovědu pro užívání systému

F.   nastavit systém tak, aby byl uživatelsky přívětivější

G.  umožnit hromadné zapisování předmětů kategorie A

H.  zajistit funkčnost vyhledávání předmětů podle jejich názvu

I.     lépe ošetřit vyhledávání volných místností

J.    zajistit škálovatelnost kreditního ohodnocení seminářů

K.  (zprovoznit možnost vložení elektronické adresy do systému uživatelem)

L.   zajistit komunikaci STAGu s uživateli pomocí elektronické pošty

 

 

V Olomouci, dne 5.prosince 2005

 

Doc. dr. Wilken Engelbrecht, v.r.

předseda AS FF UP

 

Zapsala: Mgr. Eva Burdychová

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).