Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É                fax: 58 522 91 62   e-mail:

 

Zápis z jednání Akademického senátu FF UP

dne 25.ledna 2006

 

Přítomno: 11 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Omluveni: Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D., Mgr. Petra Knápková, Mgr. Jiří Lach, M.A. Ph.D., Mgr. Jan Stejskal, Ph.D., Ivo Barteček, Zdeněk Hazdra, Ester Kadlecová, Vladimír Petrůj, Jiří Stříbrný, František Zouhar

Hosté: Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. – děkan FF UP

Doc. PhDr. Dušan Šimek – proděkan FF UP

Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

Mgr. Ondřej Kučera

Program:

1. Zasedání zahájil pan předseda AS FF UP a oznámil odstoupení paní senátorky Bronislavy Grygové. Poté představil nového pana senátora Erika Gilka.

2. Dále bylo přistoupeno ke schválení zápisů ze zasedání z 30. listopadu 2005. Všichni přítomní (11) se vyslovili pro schválení zápisů.

3. Dále vystoupil pan proděkan k dlouhodobému záměru FF UP. Dlouhodobý záměr byl schválen ve znění pozměňovacích návrhů všemi přítomnými (11) senátory. Poté pan děkan informoval o provedení usnesení č.1. z minulého zasedání AS FF UP. Také informoval o závěrečném slyšení za své předchozí funkční období, které se bude konat 15.2.2006 v 16.00. Nakonec představil nové proděkany. Senát vzal na vědomí zprávu o nových proděkanech. Změnu statutu týkající se rozložení jednotlivých funkcí proděkanů musel přesunout na další zasedání, protože nebylo přítomno potřebné kvórum.

4. Kontrola usnesení č.2 z 30.11.2005 (STAG) byla přesunuta na další zasedání.   

5. Poté rezignoval stávající předseda AS FF UP a 2. místopředseda AS FF UP z důvodu převzetí nových funkcí, které se neslučují s mandátem senátorů. Oba poděkovali za výbornou spolupráci všech senátorů. Funkci předsedy prozatímně převzala 1. místopředsedkyně AS FF UP. Volba nového předsedy proběhne na dalším zasedání AS FF UP. Senátu poté byli představeni dva noví senátoři – paní Jaroslava Kubátová a pan Ondřej Kučera.

6. Pod bodem různé byla připomenuta změna názvu Kabinetu aplikované ekonomie a také schválení formy promočního slibu. Bohužel nebylo přítomno dostatečné kvórum senátorů ke změně statutu, proto se tyto body přesunuly na další zasedání.

7. Další zasedání proběhne 15. února 2006 v 13.30.

 

V Olomouci, dne 31.ledna 2006                                                                        Monika Meislová

                                                                                                          1. místopředsedkyně AS FF UP

 

 

Zapsala: Mgr. Eva Burdychová

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).