Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Univerzitní 3, 771 80  OLOMOUC

                                           É 777 827207 É 585 633434   e-mail: petr.bilik@email.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 15. února 2006

 

Přítomno 18 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Omluveni: Mgr. Martin Elbel, M.A.,Ph.D., Mgr. Jan Stejskal, M.A., PhD., PhDr. Jan Schneider, Ph.D.

 

Program:

 1. Zasedání zahájila místopředsedkyně AS FF UP Monika Meislová. Dále představila nového senátora doc. PhDr. Josefa Jodase.
 2. Místopředsedkyně Meislová navrhla změny programu zasedání: jako bod č. 5 schválení kandidátů Vědecké rady FF UP a bod č. 7 schválení změn Statutu UP.
  Pro návrh se vyslovili všichni přítomní senátoři (18).
  Poté se přistoupilo ke schválení zápisu ze zasedání AS FF UP ze 25. ledna 2006. Pro schválení zápisu se vyjádřilo všech 18 přítomných senátorů.
 3. Dalším bodem byla volba předsedy a 2. místopředsedy AS FF UP.
  Navrženi byli Mgr. Petr Bilík, doc. PhDr. Jiří Štefanides a Prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc. Kandidaturu odmítli doc. PhDr. Jiří Štefanides a Prof. PhDr. Jaroslav Macháček, Mgr. Petr Bilík s kandidaturou souhlasil.
  Poté senát zvolil skrutátory doc. Ludmilu Veselovskou a Mgr. Petru Knápkovou (17 pro, jeden se zdržel hlasování).
  Mgr. Petr Bilík byl zvolen předsedou AS FF UP (poměrem 16 hlasů pro, 0 proti, 2 senátoři se zdrželi hlasování) a převzal vedení zasedání.
  Následovala volba 2. místopředsedy AS FF UP. Navržena byla doc. PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr. a Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Skrutátory byly jednohlasně zvoleny Mgr. Petra Knápková a Mgr. Ondřej Kučera. Proběhla dvě kola volby, přičemž ani jedna z kandidátek nezískala potřebný počet hlasů pro zvolení (viz protokol). Následovala volba losem, ve které byla určena jako 2. místopředsedkyně AS FF UP doc. PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr.
 4. Dále se volil zástupce FF v legislativní komisi UP. Navržena byla Ing. Jaroslava Kubátová, která byla zvolena hlasy všech přítomných senátorů (18)
 5. Senát AS FF UP schválil kandidáty do vědecké rady FF UP navržené děkanem FF UP (viz protokol).
 6. Poté byla na pořadu jednání změna Statutu FF UP. Proběhla diskuse, ve které byly navrženy 2 změny navrhovaného textu Statutu FF UP. Navržené změny předkládaného textu Statutu FF UP: 1) Změna střediska distančního vzdělávání na Institut celoživotního vzdělávání. Bod č. 1, druhá věta: „Činnost Střediska distančního vzdělávání“ změnit na „Činnost Institutu celoživotního vzdělávání“.
  2) Návrh na změnu promočního slibu. Druhý odstavec: „Slíbíte tedy, že: Trvale uchováte v paměti tuto univerzitu, na níž jste získali hodnost magistra (bakaláře, doktora) a budete…“ změnit na „Slíbíte tedy, že trvale uchováte v paměti tuto univerzitu, na níž jste získali hodnost magistra (bakaláře, doktora), a budete…“

Schválený text Statutu FF UP mění Středisko distančního vzdělávání na Institut celoživotního vzdělávání a řeší změnu Kabinetu aplikované ekonomie na Katedru aplikované ekonomie. Redefinuje rovněž funkci proděkana pro studijní a pedagogické záležitosti na proděkana pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti. Dále pak rozděluje dosavadní proděkanství pro organizační záležitosti a celoživotní vzdělávání ve prospěch zřízení proděkana pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání a proděkana pro organizační záležitosti a rozvoj. (Viz sdělení a žádost děkana FF UP z 24. ledna 2006, č. j. 045/2005-D)

 

Statut FF UP byl se změnami schválen hlasy sedmnácti přítomných senátorů.

(usnesení č. 1)

 1. Dalším bodem byla změna statutu UP navržená na základě nového VŠ zákona, kterou AS FF UP prodiskutoval bez připomínek (jednotlivé změny se týkají čl. 22, 23 a 24 Statutu UP) (usnesení č. 2). Bez připomínek byl rovněž diskutován nový stipendijní řád UP (usnesení č. 3). Předložený návrh úpravy tabulky mzdových tarifů pro rok 2006 ve Vnitřním mzdovém předpisu UP byl rovněž akceptován bez dalšího připomínkování (usnesení č. 4). AS FF UP akceptoval také předložené návrhy poplatků spojených se studiem na UP v akademickém roce 2006/2007. (usnesení č. 5) (Viz materiály zaslané AS FF UP ve zprávě s označením 1667 s vyznačenými jednotlivými změnami.)
 2. Následovala kontrola usnesení AS FF UP č. 2 z 30. 11. 2005 ohledně STAGu. Místopředsedkyně Meislová podala zprávu a konstatovala, že se od minulé kontroly usnesení nic nezměnilo. Poté přijal AS FF UP usnesení č. 6, které bylo odsouhlaseno všemi přítomnými senátory (18).
 3. Různé:
  Proběhla diskuse o stavebních pracích na FF UP a redislokaci kateder. Dr. Šaradín informoval AS FF UP o ukončení činnosti dislokační komise. Jako výsledek diskuse bylo přijato usnesení č. 7.
  Následovala diskuse o podmínkách pro splnění studijních povinností absolventských ročníků FF UP. Na návrh studentské komory bylo přijato usnesení č. 8.
  Dále senát konstatoval, že nedisponuje potřebným materiálním a personálním zázemím pro vykonávání své činnosti a přijal usnesení č. 9.
 4. Příští zasedání AS FF UP se uskuteční 15. března 2006 od 13:30.

 

Na jednání byla přijata následující usnesení:

 

Usnesení č. 1

AS FF UP schválil změnu Statutu FF UP ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. (Schválený text Statutu FF UP mění Středisko distančního vzdělávání na Institut celoživotního vzdělávání a řeší změnu Kabinetu aplikované ekonomie na Katedru aplikované ekonomie. Redefinuje rovněž funkci proděkana pro studijní a pedagogické záležitosti na proděkana pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti. Dále pak rozděluje dosavadní proděkanství pro organizační záležitosti a celoživotní vzdělávání ve prospěch zřízení proděkana pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání a proděkana pro organizační záležitosti a rozvoj.)

 

Usnesení č. 2

AS FF UP projednal bez připomínek návrh změn Statutu UP navržených na základě nového VŠ zákona (jednotlivé změny se týká čl. 22, 23 a 24 Statutu UP).

 

Usnesení č. 3

AS FF UP projednal bez připomínek návrh nového stipendijního řádu UP.

 

Usnesení č. 4

AS FF UP projednal bez připomínek návrh úpravy tabulky mzdových tarifů pro rok 2006 ve Vnitřním mzdovém předpisu UP.

 

Usnesení č. 5

AS FF UP projednal bez připomínek návrh poplatků spojených se studiem na UP v akademickém roce 2006/2007.

 

Usnesení č. 6

AS FF UP opakovaně žádá děkana FF UP, aby zajistil naplnění usnesení č. 2 týkající se informačního systému STAG ze zasedání AS FF UP 30. 11. 2005.

 

Usnesení č. 7

AS FF UP pověřuje dr. Šaradína k jednáním vedoucím k zjištění aktuálního stavu stavebních prací na FF UP a dislokace kateder FF UP (do příštího zasedání).

 

Usnesení č. 8

AS FF UP žádá děkana FF UP, aby zajistil okamžitou informovanost studentů absolventských ročníků FF UP ve věci podmínek nutných ke splnění studijních požadavků.

 

Usnesení č. 9

AS FF UP žádá děkana o potřebné technické, finanční a personální zázemí pro fungování AS FF UP.

 

 

V Olomouci, dne 16.února 2006

 

Mgr. Petr Bilík, v.r.

předseda AS FF UP

 

 

Zapsal: František Zouhar

 

 

 

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).