Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

                                           É 777 827207 É 585 633434   e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 15. března 2006

 

Přítomno: 18 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Omluveni: Monika Meislová – místopředsedkyně AS FF UP

Hosté: Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. - děkan FF UP

           Doc. PhDr. Dušan Šimek

           PhDr. Jaroslava Honová - proděkanka pro studijní a pedagogické záležitosti

           Ing. František Pěruška - tajemník FF UP

            RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková

            Mgr. Bronislavu Macháčkovou

 

 

Program:

 1. Zasedání zahájil předseda AS FF UP Mgr. Per Bilík.    
 2. Následovalo schválení programu zasedání. Program byl schválen 17-ti senátory, 1 byl proti.
 3. Dalším bodem programu byla kontrola usnesení z předchozích jednání. Bylo konstatováno, že většina usnesení byla či je naplňována. Tam, kde existují nedostatky, jsou nebo budou jednotlivé body předmětem nejbližšího jednání.
 4. Proděkanka pro studijní a pedagogické záležitosti PhDr. Jaroslava Honová představila novou metodičku STAGU Mgr. Bronislavu Macháčkovou, seznámila AS s programem pracovní porady (STAG, ukončení letošního akademického roku a příprava roku příštího, doplnění údajů pro Dodatek k diplomu „Diploma supplement“, zadávání předmětů pro ak. rok 2006/2007, sestavení studijních plánů pro ak. rok 2006/2007, příprava rozvrhových akcí, specifikace jednotlivých uživatelských rolí v systému STAG na FF UP), která proběhla týž den 15.3.2006 od 13.30.  Proběhla diskuse.
 5. Dalším bodem byl stav dislokace pracovišť FF UP, k tomuto bodu referoval Doc. PhDr. Dušan Šimek a Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. Oprava budovy na Hradě bude dokončena nejdříve v září 2008. Je třeba prověřit aktuální stav - počet zaměstnanců, doktorandů a studentů – současný a výhledový, většině pracovišť nevyhovují dosavadní prostory. Je nutné hledat nové prostory mimo prostor na Hradě. Nabízí se odkoupení budovy na Wurmova 7. Proběhla diskuse.
 6. STAG (opětovná kontrola usnesení č. 2 z 30. 11. 2005)
 7. Z důvodu absence pověřených osob bude tento bod projednán na příštím zasedání.
 8. Dále bylo přistoupeno ke schválení zápisu ze zasedání z 15. února 2006. Pro schválení zápisu se vyjádřilo všech 18 přítomných senátorů. 
 9. Poté byla na pořadu jednání změna Statutu FF UP. Bylo přijato usnesení č. 1.
 10. Následovalo vyjádření k anonymnímu dopisu z 8. března 2006. Proběhlo hlasování, zda vyzvat pana děkana Prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc. k vyjádření k tomuto dopisu. Padly tyto návrhy:

a)      dát prostor děkanovi FF UP přímo na zasedání – nikdo nebyl pro, 16 bylo proti, 1 se     zdržel hlasování

b)      vyzvat děkana FF UP k vyjádření písemnou formou do příštího zasedání – 1 byl pro, 14 bylo proti, 2 se zdrželi hlasování

c)      AS FF UP se odmítá zabývat jakýmikoliv anonymními dopisy a sděleními – schváleno jako usnesení č. 2 15-ti senátory, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování.

 1. Dalším bodem programu bylo seznámení se stanoviskem Doc. B. Grygové k diskuzi s premiérem ČR Jiřím Paroubkem na FF UP. Proběhla diskuse o vhodnosti či nevhodnosti akce pořádané Katedrou politologie a evropských studií s premiérem ČR Jiřím Paroubkem. Zazněly připomínky z úst Doc. PhDr. Jiřího Štefanidese a Doc. Josefa Jodase, podle nichž je nevhodné zvát politiky a to zvláště v době předvolební kampaně. Pozvání na akademickou půdu tak může být zneužito nejen k přímé agitaci, ale rovněž jako argument, jenž využijí politické strany k vlastní propagaci. Mgr. Jiří Lach, Ph.D. objasnil stanovisko Katedry politologie a evropských studií, která uznává nevhodnou formulaci na plakátě akce, trvá ovšem na možnosti zpřístupnit studentům touto formou dialog s politiky. K tomuto trendu, jenž je běžný ve vyspělých demokraciích, se v diskuzi přihlásili jak zástupci studentské komory, tak i někteří další senátoři. Návrh na usnesení nebyl vznesen. 
 2.  Poté bylo projednáno odměňování externistů. Ing. Jaroslava Kubátová předložila návrh usnesení týkající se změny odměňování externistů na FF UP. Návrh byl projednán a po nabídce ze strany tajemníka FF UP, jenž se zavázal připravit analýzu současných možností odměňování externistů bylo 14-ti, t. j. všemi přítomnými senátory, přijato usnesení č. 3.
 3. Zhodnocení informační strategie AS FF UP - UC UP
 4. Mgr. Ondřej Kučera a Ivo Barteček jsou pověřeni, aby do tiskových materiálů fakulty („modrá kniha“) za podpory předsedy a místopředsedy AS FF UP zpracovali informaci o funkci AS FF UP. Předseda AS poděkoval Ivo Bartečkovi za práci na webových stránkách AS FF UP a navrhl některé změny (odstranění odkazu na „Pohřeb vysokých škol“ a aktualizaci jmen a adres senátorů).
 5. Předseda AS FF UP spolu s děkanem FF UP v co nejbližším termínu požádají AS UP o schválení novelizace Statutu FF UP. 
 6. Předseda AS FF UP informoval o potřebě přizpůsobit Volební a jednací řád AS FF UP novému znění Zákona o vysokých školách. Pro tuto potřebu byly rozdány připravené  kopie náležitých pasáží zákona a předseda AS FF se zavázal k přípravě implementace (do příštího zasedání).   
 7. Různé: Dle vyjádření děkana FF UP Prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc. bylo právě na Kolegiu rektora UP rozhodnuto o změně organizačního týmu Academia filmu Olomouc. Následující 3 roky bude Academia film vést tým zastoupený Mgr. Petrem Bilíkem a Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií spolu s pořadateli Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu Jihlava. 
 8. Závěr: Příští zasedání AS FF UP se uskuteční 19.4.2006 ve 13.30 hod.

 

Na jednání byla přijata následující usnesení:

 

Usnesení č. 1

AS FF UP schvaluje novelizaci Statutu FF UP v článcích 7, 16, 18, 22 a v příloze č. 2 v plném znění, viz Návrh změn ve Statutu FF UP (dodatek).

Usnesení č. 2

AS FF UP se odmítá zabývat jakýmikoliv anonymními dopisy a sděleními.

Usnesení č. 3

AS FF UP žádá děkana FF UP o předložení aktualizovaných informací týkajících se možností odměňování externích pracovníků FF UP. 

 

 

V Olomouci, dne 15. března 2006                                                                 

                                                                                                             Mgr. Petr Bilík, v.r.

                                                                                                             předseda AS FF UP

 

Zapsala: Petra Dlouhá

 

                                                                          

 

 

 

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).