Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Univerzitní 3, 771 80  OLOMOUC

                                           É 777 827207 É 585 633434   e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 19. dubna 2006

 

Přítomno: 20 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Omluven: Zdeněk Hazdra

Neomluveni:

Hosté: Doc. Dušan Šimek

PhDr. Jaroslava Honová - proděkanka pro studijní a pedagogické záležitosti

Ing. František Pěruška – tajemník FF UP

RNDR. Lenka Cimbálníková

Mgr. Petr Pořízka, Ph.D.                                      

 

           

Program:

 

1) Předseda AS FF UP, Mgr. Petr Bilík, zahájil zasedání AS FF UP. 

2) Následovalo schválení zápisu ze zasedání z 15. března 2006. Zápis byl schválen 17-ti senátory, 1 senátor se zdržel hlasování.

3) Třetím bodem programu byla kontrola usnesení z předchozích jednání. Bylo konstatováno, že usnesení byla či jsou naplňována. Předseda AS FF UP informoval o zajištění technické  podpory pro potřeby senátu.  

4) Následujícím bodem byl STAG, resp. opětovná kontrola usnesení č. 2. z 30. listopadu 2005. Předseda AS FF UP podal souhrnné informace o dosavadních jednáních a doporučil projednávání této problematiky na celouniverzitní úrovni. Proděkanka pro studijní a pedagogické záležitosti, PhDr. Jaroslava Honová, osvětlila nejnovější vývoj situace ohledně STAGU a referovala k usnesení AS FF UP z 30. listopadu 2005. Proběhla diskuze, přičemž dalším projednáváním tohoto bodu byla pověřena komise AS FF UP pro STAG.

5) Dále byl projednáván statut Letní školy slovanských studií (LŠSL). Předseda AS FF UP nejprve podal obecný komentář ohledně statutu LŠSL spolu s doporučením, aby senát s jeho projednáváním vyčkal do doby, až bude přítomen pan děkan. Poté ředitel LŠSL, Dr. Petr Pořízka, referoval o změnách a podobě nového statutu LŠSL. Proběhla diskuse. Věc bude podána k projednání právnímu oddělení, přičemž Letní školou se bude AS FF UP zabývat i na svém příštím zasedání.

6) Dalším bodem programu bylo odměňování externistů. Senátorka Ing. Jaroslava Kubátová zhodnotila tajemníkem předloženou analýzu současných možností odměňování externistů. Po debatě, na níž se podíleli senátoři a tajemník FF UP, Ing. František Pěruška, přijal AS FF UP usnesení č. 1. Usnesení bylo schváleno všemi 20-ti přítomnými senátory.

7) Předseda AS FF UP předložil návrh na výměnu 8. bodu programu za bod č. 7.

8) Coby další bod jednání následovala změna statutu FF UP. Ing. Jaroslava Kubátová a Mgr. Petr Bilík stručně shrnuli vývoj situace v dané oblasti. AS FF UP schválil usnesení č. 2, pro nějž hlasovalo všech 20 přítomných  senátorů.  

9) Na programu byla poté nominace člena ekonomické komise AS UP. Doc. PhDr. Jiří Štefanides zdůvodnil svoji rezignaci na funkci zástupce senátu v ekonomické komisi AS UP. V proběhnuvší diskuzi byli na nového zástupce v ekonomické komise AS UP nominováni: PhDr. Jan Schneider, Ph.D., Mgr. Jan Stejskal, Ph.D., PhDr. Jiří Lach, Ph.D. a Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. Jako jediný nominaci přijal Mgr. Jan Stejskal, Ph.D. Jeho jmenování bylo schváleno 18-ti senátory, 1 senátor byl proti.

10) Předseda AS FF UP informoval o potřebě přizpůsobit Volební a jednací řád AS FF UP novému znění Zákona o vysokých školách. Bylo doporučeno odložit projednání tohoto bodu na příští zasedání senátu, tedy až po provedení řádné právní analýzy. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. byl pověřen předložením různých modelů volebních a jednacích řádů akademických senátů (do příštího zasedání); předseda AS FF UP zajistí právní konzultaci.

11) Dále bylo přistoupeno k návrhu nového zadání pro ekonomickou komisi AS FF UP. Z úst předsedy AS FF UP zazněly informace shrnující funkci této komise. Po diskuzi bylo konstatováno, že komise bude i nadále pověřena kontrolou účetnictví FF UP prostřednictvím přístupu do systému SAP. Případné závěry a zjištění předloží komise senátorům.

 

12) Poté bylo na pořadu jednání zhodnocení informační strategie AS FF UP. Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. předložil návrh textu určeného do tiskových materiálů fakulty (tzv. „modrá kniha“), jenž se týkal funkce a složení AS FF UP. V debatě vyjádřili senátoři k tomuto textu své připomínky.

13) Předseda AS FF UP informoval o změnách provedených na webových stránkách senátu a o vypracování aktualizovaného seznamu senátorů. Přednesl také úmysl provést výtah těch částí nového Zákona o vysokých školách, které se přímo dotýkají akademických senátů, a umístit jej na webové stránky. Debatován byl také jeho návrh na každoroční veřejné vystoupení AS FF UP.

14) Poté proběhla debata o tom, zda a jakým způsobem umístit na webové stránky senátu fotografie senátorů. Dle názoru většiny by toto opatření výrazně přispělo k lepší komunikaci mezi senátem a akademickou obcí. Pro uveřejnění fotografií se vyslovilo 16 senátorů, 2 senátoři se zdrželi hlasování.

15) Následovala diskuze o vyhledávatelnosti senátorů v INISu. Senátoři se shodli, že by bylo vhodné, aby byly kontakty na ně prostřednictvím tohoto systému k nalezení. AS FF UP prostřednictvím Mgr. Ondřeje Kučery, Ph.D. požádá CVT o poskytnutí informací o systému INIS.  

16) Posléze byla projednána výzva Katedry politologie a evropských studií. Senátor PhDr. Jiří Lach, Ph.D. osvětlil původ této výzvy. Po proběhnuvší diskuzi nabídl tajemník FF UP, Ing. František Pěruška, že na kolegiu tajemníků fakult navrhne společný postup ve věci usnadnění vyúčtování grantových prostředků. Tímto zadáním byl pověřen i zástupce senátu v ekonomické komisi AS UP.

17) Různé: Doc. Phdr. Dušan Šimek a senátem jmenovaní členové výběrové komise (prof. Jaroslav Macháček a Ing. Jaroslava Kubátová) se vyjádřili k výběrovému řízení na post tajemníka FF UP v tom smyslu, že výběrové řízení proběhlo podle všech pravidel a bez komplikací.

18) Z úst Doc. PhDr. Jiřího Štefanidese zazněla informace, že se na dalším zasedání AS UP bude schvalovat výroční zpráva UP za rok 2005 obsahující neprůkazné údaje o publikační činnosti FF UP. AS FF UP přijal usnesení č. 3, které bylo schváleno všemi 14-ti přítomnými senátory.

20) Předseda AS informoval o základních myšlenkách dramaturgie a organizace Academia Film Olomouc 2007.

21) Poté se AS FF UP zabýval potřebou centrální korektury anglických názvů předmětů, diplomových a bakalářských prací.

22) Příští zasedání proběhne 24. května 2006 ve 13:30 hod.

 

Na jednání byla přijata následující usnesení:

 

Usnesení č. 1

AS FF UP žádá děkana FF UP, aby podal návrh na změnu mzdového předpisu UP čl. 9. předkládaný text změny mzdového předpisu UP čl. 9 odst. 1 písm. c: c) až do výše 250 % ve mzdových třídách 9 až 13.

Usnesení č. 2

AS FF UP žádá děkana FF UP, aby vydal nové znění statutu FF UP ve smyslu přijatých změn. 

Usnesení č. 3

AS FF UP pověřuje děkana, aby prověřil metodiku evidence publikační činnosti v připravované výroční zprávě UP v Olomouci za rok 2005 a v dalších relevantních databázích a pokusil se o aktualizaci údajů týkajících se FF UP.

 

 

V Olomouci, dne 20. dubna 2006                                                                 

                                                                                                             Mgr. Petr Bilík, v.r.

                                                                                                             předseda AS FF UP

 

Zapsala: Monika MeislováDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).