Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Místopředseda

Křížkovského 12, 771 80  OLOMOUC

                                           É 777 608 972 e-mail: monika.meislova@email.cz

 

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu FF UP

 

dne 15. května 2006

 

Přítomno 18 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Omluveni: Mgr. Petr Bilík, Mgr. Jan Stejskal, M.A.,Ph.D.

Neomluveni: Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

 

 

Program:

1) Zasedání zahájila místopředsedkyně Meislová.

2) Děkan FF UP prof. Barteček podal základní informace o rozpočtu FF UP na rok 2006 a podrobně senátory s podobou rozpočtu seznámil tajemník FF UP Ing. František Pěruška. Stanovisko ekonomické komise AS FF UP k rozpočtu představil doc. Štefanides. Následovala diskuse, po níž bylo přijato usnesení č. 1 (pro 17 přítomných senátorů, proti 0, zdržel 0).

3) AS FF UP přijal usnesení č. 2 poměrem 17 hlasů přítomných senátorů pro, 0 proti, hlasování se zdrželo 0 senátorů.

 

 

AS FF UP přijal následující usnesení:

Usnesení č. 1

AS FF UP požaduje předložit do 15.  září 2006 k nahlédnutí kompletní rozpis položek účtu 518 a kompletní účetní dokumentaci k analytickému účtu 518-100 za prvních 6 měsíců roku 2006.

 

Usnesení č. 2

Akademický senát FF UP schválil rozpočet FF UP na rok 2006.

 

 

 

V Olomouci, dne 15. května 2006

 

Monika Meislová, v.r.

místopředsedkyně AS FF UP

 

 

Zapsal: František Zouhar

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).