Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Univerzitní 3, 771 80  OLOMOUC

                                           É 777 827207 É 585 633434   e-mail: petr.bilik@email.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 19. června 2006

 

Přítomno 13 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Omluveni: Monika Meislová, Dr. Martin Elbel, Doc. Ludmila Veselovská, Zdeněk Hazdra, prof. Jaroslav Macháček, Doc. Josef Jodas, Ivo Barteček, Ester Kadlecová

Hosté: prof. Ivo Barteček, Ing. Zdeněk Puchinger

 

Program:

  1. Předseda Mgr. Petr Bilík, Ph.D. přivítal přítomné a zahájil jednání.
  2. AS FF UP schválil program zasedání (pro 11, proti 0, zdržel 0).
  3. AS FF UP schválil zápis ze zasedání AS FF UP ze dne 31. 5. 2006 (pro 11, proti 0, zdržel 0, přítomno 11 členů AS).
  4. Jako další bod jednání byly prodiskutovány materiály poskytnuté děkanem FF UP Akademickému senátu FF UP v období po předchozím zasedání AS FF UP (31. 5. 2006).
  5. Děkan FF UP prof. Ivo Barteček informoval AS FF UP o personálních změnách ve vedení FF UP (odvolání tajemníka FF UP Ing. Františka Pěrušky).
  6. Dále představili děkan FF UP prof. Ivo Barteček, Ing. Zdeněk Puchinger a Ing. Jaroslava Kubátová návrh dělení finančních prostředků na FF UP pro rok 2007. Následovala diskuse.
  7. Dalším bodem byla diskuse s děkanem FF UP prof. Ivo Bartečkem o aktuálních problémech FF UP, v níž senátoři ocenili dynamiku probíhajících změn na FF UP, zároveň ale upozornili na potřebu koncepčních a důsledných řešení některých problémů.   
  8. Následující zasedání AS FF UP bylo určeno na 27. září 2006.

 

 

V Olomouci, dne 20. června 2006

 

Mgr. Petr Bilík, v.r.

předseda AS FF UP

Zapsal: František ZouharDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).