Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

                                           É 777 827207 É 585 633434   e-mail: petr.bilik@email.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 18. října 2006

 

Přítomno:         15 členů AS FF UP  

Omluveni:         Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A, Mgr. Jan Stejskal, Ph.D., Ivo Barteček, Zdeněk  Hazdra, Ester Kadlecová, Jiří Stříbrný

Hosté:              Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (děkan FF UP)

Prof. MUDr. Evžen Weigl,CSc. (prorektor pro záležitosti rozvoje a výstavby)

Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. Litt. (proděkan pro zahraniční záležitosti) 

PhDr. Jaroslava Honová (proděkanka pro studijní a pedagogické záležitosti)

Ing. Jiřina Menšíková (tajemnice FF UP)

Mgr. Blanka Kollárová  (vedoucí personálního oddělení)

 

Program:  

 

 1. Zasedání zahájil předseda AS FF UP, Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

 

 1. Následovalo schválení zápisu ze zasedání AS FF UP konaného dne 19. června 2006. Pro schválení se vyslovilo 13 přítomných senátorů, proti bylo 0 senátorů, 0 senátorů se zdrželo hlasování.

 

 1. Poté vystoupil prorektor pro záležitosti rozvoje a výstavby, Prof. MUDr. Evžen Weigl CSc. a podal informace o harmonogramu a finančně-technickém zabezpečení rekonstrukce budov Křížkovského 10 a školy Na Hradě. Následující diskuze se kromě senátorů zúčastnil také děkan FF UP a proděkan pro zahraniční záležitosti, Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. Litt.
 2. Následovalo informativní vystoupení děkana FF UP, jehož součástí bylo představení nové personalistky Mgr. Blanky Kollárové a nové tajemnice fakulty Ing. Jiřiny Menšíkové. Děkan podal informace o aktuálním dění na fakultě (např. otázka akreditací, organizačních opatření, rekonstrukce atd.). Po proběhlé diskuzi bylo konstatováno, že otázkou plateb FF UP za služby (tedy položkami účtu 518-100) se bude nadále zabývat ekonomická komise AS FF UP.

 

 1. Dalším bodem programu bylo projednání materiálů od proděkanky pro studijní a pedagogické záležitosti, PhDr. Jaroslavy Honové. Paní proděkanka informovala senát o směrnici týkající se magisterského programu Euroculture. Proběhla diskuze, v níž  bylo podáno několik pozměňovacích návrhů. Senát posléze přistoupil k hlasování o dané směrnici ve znění pozměňovacích návrhů: pro bylo 15 senátorů, proti bylo 0 senátorů, zdrželo se 0 senátorů.

 

 1. Předseda AS FF UP podal senátu informace o postupu vytváření nového Volebního a jednacího řádu AS FF UP. Následně proběhla diskuze.

 

 1. Na pořadu jednání poté bylo informativní vystoupení proděkana Doc. Dr. Wilkena Engelbrechta cand. Litt o činnosti proděkanátu pro zahraniční záležitosti.  

 

 1. V rámci bodu Různé proběhla diskuze o firmě CC Systems a.s., která je navržena, aby se v rámci fakulty zabývala granty z Evropského sociálního fondu. Děkan informoval o úmyslu uspořádat výběrové řízení na správce fondu, jenž by měl na starosti grantové aktivity fakulty. Ze strany AS zaznělo několik návrhů, jak danou situaci řešit především s ohledem na vědecké a rozvojové granty. Podle názoru vystoupivších senátorů došlo k promeškání možnosti centrálního fakultního administrování první vlny úspěšných projektů ESF.

 

 1. Další diskutované téma se týkalo aspektů souvisejících s rekonstrukcí objektů FF UP. Senátoři dále diskutovali záležitosti týkající se samoplátců na katedrách, SCIO testů a databáze akreditací.

 

 1. Příští zasedání AS FF UP proběhne 29. listopadu 2006

 

 1. Předseda AS FF UP ukončil zasedání AS FF UP.

 

 

V Olomouci, dne 20. října 2006                                                                  

                                                                                                        Mgr. Petr Bilík, Ph. D.

                                                                                                             předseda AS FF UP

 

Zapsala: Monika Meislová

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).