Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

                                           É 777 827207 É 585 633434   e-mail: petr.bilik@email.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 29. listopadu 2006

 

Přítomno:         15 členů AS FF UP 

Omluveni:         Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A, Mgr. Jan Stejskal, Ph.D., Ivo Barteček, Zdeněk  Hazdra, Ester Kadlecová, Jiří Stříbrný

Hosté:              Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. Litt. (proděkan pro zahraniční záležitosti) 

PhDr. Jaroslava Honová (proděkanka pro studijní a pedagogické záležitosti)

Doc. PhDr. Dušan Šimek (proděkan pro organizaci a rozvoj)

 

Program: 

 

  1. Zasedání zahájil předseda AS FF UP, Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

 

  1. Následovalo schválení zápisu ze zasedání AS FF UP konaného dne 18. října 2006. Pro schválení se vyslovilo 13 přítomných senátorů, proti bylo 0 senátorů, 0 senátorů se zdrželo hlasování.

 

  1. Poté bylo na řadě schválení programu zasedání AS  FF UP. Pro bylo 13 přítomných senátorů, proti bylo 0 senátorů, 0 senátorů se zdrželo hlasování.

 

  1. Dalším bodem programu bylo projednání aktualizovaného Volebního a jednacího řádu AS FF UP. Senátoři  Ing. Jaroslava Kubátová a Mgr. Ondřej Kučera informovali senát o provedených změnách a po proběhnuvší diskuzi bylo schváleno usnesení č. 1. Pro se vyslovilo 15 senátorů, proti 0 senátorů a 0 senátorů se zdrželo hlasování.

 

  1. Poté podali zástupci studentské komory AS FF UP stručnou zprávu o jednání týkajícího se informačního systému STAG.

 

  1. Předseda AS posléze upozornil, že dva pozměněné názvy kateder, resp. pracovišť FF UP (Institut celoživotního vzdělávání a Katedra aplikované ekonomie) nebyly doposud řádně implementovány do materiálů UP.

 

  1. Následovala debata o studijních záležitostech, v níž vystoupili také přítomní proděkani a proděkanka. Bylo zmíněno, že jednou z možností, která stojí za zvážení, je odstranění hranice mezi prvním a druhým blokem studia. Dále bylo upozorněno na potřebu zajistit dostupnost potřebných dokumentů na internetových stránkách univerzity. Senátoři poté přistoupili ke schválení usnesení č. 2, které bylo přijato počtem 14 kladných hlasů.

 

  1. Po diskuzi týkající se stravování zaměstnanců FF UP, přijal senát usnesení č. 3. Pro hlasovalo 13 senátorů, 0 senátorů proti, 0 senátorů se zdrželo hlasování.

 

  1. Příští zasedání AS FF UP proběhne 14. února 2006.

 

  1. Předseda AS ukončil zasedání AS FF UP.Usnesení č. 1:

AS FF UP schvaluje Volební a jednací řád AS FF UP ve znění předkládaném děkanem FF UP. 

 

Usnesení č. 2

AS FF UP žádá děkana FF UP, aby prověřil možnost užívání elektronického podpisu  v rámci agendy FF UP.

 

Usnesení č. 3

AS FF UP vyzývá děkana, aby se zabýval možností změny systému v přidělování příspěvků na stravování zaměstnanců.

 

 

 

V Olomouci, dne 30. listopadu 2006                                                                 

                                                                                                        Mgr. Petr Bilík, Ph. D.

                                                                                                             předseda AS FF UP

 

Zapsala: Monika MeislováDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).