Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

                                           É 777 827207 É 585 633434   e-mail: petr.bilik@email.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 14. února 2007

 

Přítomno:         14 členů AS FF UP 

Hosté:              Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (děkan FF UP)

RNDr. et Ing. Lenka Cimbálníková (proděkanka pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání)

Ing. Jiřina Menšíková (tajemnice FF UP)

                        Ing. Jana Tobolová (vedoucí ekonomického oddělení FF UP)

Prof. MUDr. Evžen Weigl,CSc. (prorektor pro záležitosti rozvoje a výstavby)

 

 

Program: 

 

 1. Zasedání zahájil předseda AS FF UP, Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

 

2.      Následovalo schválení programu zasedání. Pro bylo všech 13 přítomných senátorů, proti bylo 0 senátorů, 0 senátorů se zdrželo.

 

 1. Poté bylo na řadě schválení zápisu ze zasedání AS FF UP konaného dne 29. listopadu 2006. Pro schválení se vyslovilo 13 přítomných senátorů, proti bylo 0 senátorů, 0 senátorů se zdrželo hlasování.

 

 1. Následně vystoupil prorektor pro záležitosti rozvoje a výstavby, Prof. MUDr. Evžen Weigl CSc. a podal informace o stavu rekonstrukce budov FF UP. Proběhla diskuze, do které se zapojili senátoři i děkan FF UP.

 

 1. Dalším bodem programu byla diskuze nad aktuálními problémy FF UP. Nejprve paní Ing. Jiřina Menšíková, tajemnice FF UP, poskytla analýzu ekonomického oddělení FF UP. Zmínila, co se v oddělení během posledních měsíců odehrálo a co lze očekávat v budoucnu.

 

 1. Po proběhnuvší diskuzi přišla na pořad jednání decentralizace peněz na FF UP. Děkan FF UP, Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., představil základní data týkající se personálního zabezpečení, mzdového ohodnocení, kvalitativních a kvantitativních parametrů. Do debaty o mzdových předpisech přispěla rovněž RNDr. et Ing. Lenka Cimbálníková, proděkanka pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání.

 

 1. Senátoři potom přistoupili ke schválení usnesení č. 1, které bylo přijato počtem 12 kladných hlasů. 0 senátorů hlasovalo proti, 0 senátorů se zdrželo hlasování.

 

 1. Následovalo přijetí usnesení č. 2. Pro hlasovalo 12 senátorů, 0 senátorů proti, 0 senátorů se zdrželo hlasování.

 

 1. V rámci bodu Různé jmenoval AS FF UP Vladimíra Petrůje do funkce člena kolejní komise. Studentská komora podala návrh na zřízení odpadkových košů na tříděný odpad v areálu FF UP.

 

 1. Předmětem dalších diskuzí byl harmonogram studia na FF UP, možnost přístupu na pracoviště v sobotu a neděli, prospěchová stipendia a zveřejňování studijních výsledků. Děkan FF UP také informoval o blížících se výběrových řízeních na post předsedů dvou kateder FF UP. Senát na svém příštím zasedání jmenuje svého zástupce do výběrové komise.

 

 1. Příští zasedání AS FF UP proběhne 14. nebo 21. března

 

 1. Předseda AS ukončil zasedání AS FF UP.

 

 

 

Usnesení č. 1:

AS FF UP žádá děkana FF UP, aby se i nadále pokračovalo 1) v rozvoji decentralizace financování FF UP a 2) ve spolupráci se stávajícími členy ekonomické komise.

 

Usnesení č. 2:

AS FF UP doporučuje děkanovi FF UP, aby stanovil cíle personálního auditu FF UP a provedl průzkum nabídky auditorských firem.

 

V Olomouci, dne 20. února 2007                                                               

                                                                                                        Mgr. Petr Bilík, Ph. D.

                                                                                                             předseda AS FF UP

 

Zapsala: Monika Meislová

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).