Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

                                           É 777 827207 É 585 633434   e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 29. března 2007

 

 

 

Přítomno:       14 členů AS FF UP  

Omluveni:      Jaroslava Kubátová, Jaroslav Macháček, Pavel Šaradín, Zdeněk  Hazdra, Ester Kadlecová, Jiří Stříbrný, Monika Meislová

Hosté:                        Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (děkan FF UP)

Ing. Jiřina Menšíková (tajemnice FF UP)

Ing. Jana Tobolová (ekonomka FF UP)

 

Program:  

 

  1. Zasedání zahájil předseda AS FF UP.
  2. Následovalo schválení zápisu ze zasedání AS FF UP konaného dne 15. února 2007. Pro schválení se vyslovilo 14 přítomných senátorů, proti bylo 0 senátorů, 0 senátorů se zdrželo hlasování.
  3. Tajemnice a děkan FF UP prezentovali detailní formu rozpočtu FF UP pro rok 2007. Následující diskuze upřesnila některé nejasnosti, poukázala především na nutnost koordinace reformy dělení financí FF UP s koncipováním rozpočtu. Ze strany AS FF UP jsou ve věci postupující reformy dělení financí žádoucí konzultace ekonomické komise FF UP a vedení FF UP s AS FF UP a to především před stěžejními rozhodnutími. 
  4. Bylo hlasováno usnesení 1. schvalující rozpočet FF UP pro rok 2007 (Pro bylo 14 senátorů, proti 0, žádný se nezdržel hlasování).
  5. Do výběrové komise na místa vedoucích kateder byla nominována Doc. Ludmila Veselovská (13 pro, 0 proti, 1 se zdržela hlasování), do výběrové komise na vybavení interiérů byl nominován Doc. Jiří Lach (13 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování).
  6. Senát byl děkanem FF UP a předsedou AS FF UP informován o obsahu stížnosti s jednacím číslem 150/29 3 2007 a přijal usnesení 2.
  7. V bodu „Různé“ byla opětovně diskutována nutnost harmonizace grantových projektů a jejich administrace na FF UP.
  8. Předseda AS FF UP ukončil zasedání AS FF UP.

 

Usnesení č. 1: AS FF UP schválil návrh rozpočtu FF UP pro rok 2007 předložený děkanem FF UP.

Usnesení č. 2: AS FF UP se seznámil se stížností (Jednací číslo 150/29 3 2007) a očekává, že děkan bude na příštím zasedání informovat o postupu řešení.

 

 

V Olomouci, dne 29. března 2007                                                                 

                                                                                                        Mgr. Petr Bilík, Ph. D.

                                                                                                             předseda AS FF UP

 

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).