Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

                                           É 777 827207 É 585 633434   e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 20. června 2007

 

 

 

Přítomno:       15 členů AS FF UP 

Hosté:            Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (děkan FF UP)

Prof. Ladislav Daniel

Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. Litt.

PhDr. Jaroslava Honová

Ing. Jiřina Menšíková

Omluveni:

Ester Kadlecová, Jan Schneider, Martin Elbel, František Zouhar, Jan Stejskal, Jiří Stříbrný

 

Program: 

 

  1. Zasedání zahájil předseda AS FF UP, Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

 

  1. Následovalo schválení programu zasedání AS FF UP. Pro bylo 12 přítomných senátorů, proti bylo 0 senátorů, 0 senátorů se zdrželo hlasování.

 

  1. Poté přišlo na řadu schválení zápisu ze zasedání AS FF UP konaného dne 29. března 2007. Pro schválení se vyslovilo 12 přítomných senátorů, proti bylo 0 senátorů, 0 senátorů se zdrželo hlasování.

 

  1. Dalším bodem programu byla prezentace paní tajemnice Ing. Jiřiny Menšíkové s tématem „2. etapa decentralizace finančních prostředků na FF UP  - rozhodnutí děkana 1/2007“. Prezentace obsahovala jak zhodnocení první etapy, tak i návrhy pro druhou etapu. Připomínky jednotlivých senátorů zdůranily potřebu ekonomického tlaku na katedry ve smyslu zefektivnění jejich činnosti. Ze strany vedení FF UP byla konstatována připravenost zakomponovat do ekonomické transformace rovněž limity rozsahu výuky.

 

  1. Po proběhnuvší diskuzi nastala kontrola plnění předchozích usnesení AS FF UP. Děkan se postupně věnoval jednotlivým usnesením, které senát přijal od ledna 2007, přičemž u každého z nich zhodnotil míru jejich plnění. Do následné diskuze se zapojili senátoři i hosté.

 

  1. Na pořad jednání posléze přišla diskuze nad zkušeností s přijímacími zkouškami na FF UP. Většinový názor AS FF UP preferuje soběstačné rozhodování jednotlivých kateder o podobě příjimacího řízení na FF UP. Proděkanka PhDr. Jaroslava Honová do konce června shromáždí od kateder podklady a hlasování o přijímacím řízení pro rok 2008 proběhne per rollam.

 

  1. Bod Různé zahrnoval debatu o dislokaci FF UP a problematiku obsazování velkých učeben. Senátoři rovněž diskutovali o návrhu studijního řádu doktorského studia a návrhu směrnice děkana o státních závěrečných zkouškách na FF UP. V této souvislosti byli pověřeni zástupci senátu v AS UP, aby na zasedání AS UP vznesli dotaz týkající se klasifikace celkového výsledku státní závěrečné zkoušky. Podklady pro hlasování o stuidijím řádu dokjtorského studia dodá v aktualizované podobě proděkan prof. Ladislav Daniel.

 

  1. Předseda AS ukončil zasedání AS FF UP.

 

V Olomouci, dne 22. června 2007                                                                 

                                                                                                        Mgr. Petr Bilík, Ph. D.

                                                                                                             předseda AS FF UP

Zapsala: Monika Meislová

 

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).