Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Univerzitní 3, 771 80  OLOMOUC

                                           É 777 827207 É 585 633434   e-mail: petr.bilik@email.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 10. října 2007

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: doc. Pavel Šaradín, Monika Meislová, doc. Ludmila Veselovská, Mgr. Erik Gilk, Ph.D., Ester Kadlecová, Ivo Barteček

 

Program:

1)      Předseda Bilík zahájil zasedání.

2)      Dr. Bilík navrhl změnu programu (viz. příloha – program jednání AS FF UP 10. 10. 2007) (pro všichni přítomní, proti 0, zdržel 0).
Senát odmítl schvalování dokumentu „Přijímací řízení 2008 na FF UP v Olomouci“ (pro 0, proti 9, zdržel 4), jelikož nebyl senátorům postoupen s dostatečným předstihem.

3)      Proděkanka Honová seznámila senátory s obsahem dokumentu „Přijímací řízení 2008 na FF UP v Olomouci“ a poté proběhla krátká diskuse.

4)      Prof. Daniel informoval AS FF UP o stávající podobě návrhu Studijního a zkušebního řádu doktorského studia FF UP. Z následné diskuse vyplynulo několik úprav, které budou zapracovány.
AS FF UP schválil usnesení č. 1 (pro 12 přítomných, proti 0, zdržel 0)

5)      Děkan FF UP se vyjádřil k předkládanému návrhu decentralizace finančních prostředků na FF UP, poté tajemnice FF UP Ing. Menšíková prezentovala podrobnosti o průběhu implementace výše zmíněného návrhu.
Prof. Fialová přednesla své připomínky k návrhu, dále si slovo vzala Ing. Kubátová, Ph.D., následovaná příspěvkem Mgr. Kučery, Ph.D. a diskusí.
Ing. Kubátová navrhla usnesení č. 2 (pro 9, proti 1, zdržel 1)
AS FF UP schválil usnesení č. 3 ( pro 8, proti 1, zdrželi 2)

6)      AS FF UP schválil usnesení č. 4 (pro 11, proti 0, zdržel 0)


 

Usnesení č. 1:

AS FF UP schvaluje Studijní a zkušební řád doktorského studia FF UP v Olomouci ve znění změn, diskutovaných na zasedání AS FF UP.

 

Usnesení č. 2:

AS FF UP pověřuje děkana, aby byl rozvíjen model financování FF paralelně s aktualizací dlouhodobého záměru AS FF UP a přípravou podmínek pro jednotlivá pracoviště tak, aby mohla podávat optimální pracovní výkon.

 

Usnesení č. 3

AS FF UP pověřuje děkana, aby předložil komparaci stávajícího modelu s modelem alternativním, založeným na studento-osobách a studento-kreditech.

 

Usnesení č. 4

AS FF UP jmenuje Vladimíra Petrůje studentským zástupcem v kolegiu děkana FF UP.

 

Zapsal: František ZouharDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).