Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

                                           É 777 827207 É 585 633434   e-mail: petr.bilik@email.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 12. prosince 2007

 

Přítomno:         18 členů AS FF UP 

Omluveno:       dle prezenční listiny

Hosté:             dle prezenční listiny

 

Program: 

 1. Zasedání zahájil předseda AS FF UP, Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

2.      Následovalo schválení zápisu ze zasedání AS FF UP konaného dne 22. října 2007.  Pro bylo všech 17 senátorů, proti 0 senátorů, 1 senátor se zdržel hlasování.

 1. Poté bylo na řadě schválení programu zasedání. Pro schválení se vyslovilo 18 přítomných senátorů, proti bylo 0 senátorů, 0 senátorů se zdrželo hlasování.
 2. Stěžejním bodem programu bylo schvalování nového ekonomického modelu fakulty. Po úvodním slovu Petra Bilíka shrnula tajemnice FF UP, Ing. Jiřina Menšíková, Návrh decentralizace finančních prostředků na FF UP ze dne 24. listopadu 2007. Slovo dále dostali členové ekonomické komise AS FF UP, resp. předkladatelé jednotlivých návrhů (Ing. Jaroslava Kubátová, Doc. Jiří Štefanides a Mgr. Ondřej Kučera).
 3. Na toto téma proběhla diskuze, jíž se zúčastnili senátoři i hosté.
 4. Následovalo hlasování, zda senát udělíl slovo hostům z řad akademické obce. 14 senátorů bylo pro, 4 senátoři se hlasování zdrželi. Po jejich vstupech následovala další rozprava.
 5. Senát přistoupil k hlasování o možných variantách stanovení poměru výuky k vědě, výzkumu a tvůrčí činnosti dle Návrhu decentralizace finančních prostředků na FF UP ze dne 24. listopadu 2007. Pro model 3.2.1. (výuka 95%, věda, výzkum a tvůrčí činnosti 5 %) hlasovalo 9 senátorů, proti 7 senátorů, 1 senátor se zdržel hlasování. Návrh byl schválen.
 6. Posléze hlasovali senátoři o tom, zda na rok 2008 zavést model 3.1.1. dle Návrhu decentralizace finančních prostředků na FF UP ze dne 24. listopadu 2007 (studentohodiny). Pro tento model se vyslovilo 10 senátorů, 7 senátorů proti, 1 senátor se zdržel hlasování. Návrh byl schválen.
 7. Následovalo hlasování o usnesení č. 1. Souhlasně se vyjádřilo 14 senátorů, proti 1 senátor, 1senátor se zdržel hlasování.
 8. Posléze senát nepřijal usnesení č. 2. 7 senátorů hlasovalo pro, 5 senátorů proti a 2 senátoři se hlasování zdrželi.
 9. Následně bylo schváleno usnesení č. 3. 13 senátorů se vyslovilo pro schválení, 0 senátorů bylo proti a 0 se jich zdrželo hlasování.
 10. V rámci bodu Různé upozornila senátorka doc. Ludmila Veselovská na zprávu společnosti Scio zveřejněnou na internetu s tím, že je nutné ji buďto zpřesnit či odstranit.

13.  Prof. Jaroslav Macháček vznesl dotaz ohledně podávání přihlášek na dvouoborové studium na FF UP, který mu vzápětí zodpověděla proděkanka pro studijní a pedagogické záležitosti, PhDr. Jaroslava Honová.

14.  Příští zasedání AS FF UP proběhne po diskuzi o vhodném termínu.

15.  Předseda AS ukončil zasedání AS FF UP.

 

Usnesení č. 1

AS FF UP žádá děkana FF UP, aby předložil vedoucím kateder a AS FF UP do 31. ledna 2008 kvantitativní poměr efektivity výuky jednotlivých oborů (kredity děleno hodinami). Tento princip by měl být východiskem při dělení finančních prostředků od 1. ledna 2009.

 

Usnesení č. 2

AS FF UP žádá děkana, aby ve spolupráci s AS FF UP a ekonomickou komisí AS FF UP v průběhu roku 2008 připravil přechod na model 3.1.2. (studentokredity) dle Návrhu decentralizace finančních prostředků na FF UP ze dne 24. listopadu 2007 a zároveň řešil optimalizaci rozdělení mzdových prostředků tak, aby tato pravidla byla uplatňována od 1. ledna 2009, přičemž finanční prostředky přidělované katedrám v roce 2008 budou přidělovány stejným způsobem jako v roce 2007. 

 

 

 

 

Usnesení č. 3

AS FF UP vyzývá děkana FF UP ke konzultaci rozpočtu ještě před jeho předložením AS FF UP s ekonomickou komisí AS FF UP.

 

 

V Olomouci, dne 17. prosince 2007                                                               

                                                                                                        Mgr. Petr Bilík, Ph. D.

                                                                                                             předseda AS FF UP

 

Zapsala: Monika Meislová

 

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).