Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Univerzitní 3, 771 80  OLOMOUC

                                           É 774 409 069 É 585 633434   e-mail: petr.bilik@email.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 30. ledna 2008

 

Přítomno 11 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Omluveni: Monika Meislová, Doc. Ludmila Veselovská, Ivo Barteček, Dr. Martin Elbel, Dr. Jan Stejskal

Hosté: Doc. Wilken Engelbrecht, Ingeborg Fialová,

 

Program:

  1. Předseda Mgr. Petr Bilík, Ph.D. přivítal přítomné a zahájil jednání.
  2. AS FF UP schválil program zasedání (pro 11, proti 0, zdržel 0).
  3. AS FF UP schválil zápis ze zasedání AS FF UP se změnou, týkající se Usnesení č. 2 (nebylo přijato) ze dne 12. 12. 2007 (pro 11, proti 0, zdržel 0, přítomno 11 členů AS).
  4. Jako další bod jednání byly prodiskutovány nadcházející volby do AS FF UP. Na základě Volebního a jednacího řádu AS FF UP byl diskutován předběžný harmonogram a podmínky voleb.

Byl stanoven následující harmonogram:

Do 29. 2. 2008 lze přijímat kandidátní listiny.

Do 14. 3. musí volební komise získat souhlas navržených kandidátů.

  1. 4. a 2. 4. 2008 je navržený termín pro konání voleb.

Všemi přítomnými hlasy bylo přijato Usnesení č. 1.

  1. Návrh volební komise. Petr Bilík navrhuje Jaroslavu Kubátovou, Erika Gilka, Pavla Šaradína, Vladimíra Petrůje a Moniku Meislovou. Jaroslava Kubátová je navržena na předsedu.
    J. Kubátová z časových důvodů předsednictví odmítla. Pavel Šaradín souhlasil s nominací na předsedu VK. Volební komise byla zvolena následujícím způsobem:

Ing. Jaroslava Kubátová (11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Doc. Pavel Šaradín (10 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

Mgr. Erik Gilk, Ph.D. (10 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

Vladimír Petrůj (10 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

Monika Meislová (11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Návrh na předsedu VK Doc. Pavla Šaradína (10 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

  1. Vystoupila Ingeborg Fialová s reakcí na poslední zasedání AS FF UP, kde proběhlo schválení nového ekonomického modelu fakulty. Reagoval P. Bilík, J. Štefanides, který zdůraznil dlouhodobý cíl reformy ekonomického modelu fakulty. Dále se do diskuze zapojili P. Šaradín, který vývoj reformy považuje za manažerské selhání vedení fakulty, Macháček, Lach, Schneider, Engelbrecht.
  2. Doc. Engelbrecht informoval o iniciativě, ve které se dotazuje partnerských univerzit na jejich systém výuky, kreditových dotací na hodinu apod.

 

 

 

Usnesení č.1

AS FF UP vyhlašuje volby do AS FF UP a AS UP pro volební období 2008-2011. Stanovuje termín konání voleb na 1.-2. dubna 2008 v časech 9:00-16:00h. Volby se budou konat v Zasedací místnosti děkanátu FF UP.

Kandidatury pro volby do AS FF UP a do AS UP je možné podávat do 29. února 2008 12:00 h do rukou předsedy volební komise dle Volebního a jednacího řádu AS FF UP.

AS FF UP zvolil následující členy volební komise pro volby do AS FF UP:

Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D., Doc. Pavel Šaradín, Ph.D., Mgr. Erik Gilk, Ph.D., Vladimír Petrůj, Monika Meislová. Předsedou komise byl zvolen Doc. Pavel Šaradín, Ph.D.

 

V Olomouci, dne 30. ledna 2008

 

Mgr. Petr Bilík, v.r.

předseda AS FF UP

Zapsal: Vladimír Petrůj

 

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).