Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

                                           Tel. 58 5633201         Email:predseda.as@ff.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 9. dubna 2008

 

 

 

Přítomno:          19  členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Omluveni:         Doc., PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr.

                        student Ivo Barteček

Hosté:              Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. Litt. (proděkan pro zahraniční záležitosti) 

                       

 

Program:

 1. Úvodního slova se ujal doyen AS FF UP, Prof., PhDr. Jaroslav Macháček
 2. Byl představen a schválen program 1. zasedání nově zvoleného AS FF UP (pro 19, proti 0, zdrželo se 0)
 3. Následovala volba předsedy senátu. Navrženi byli: Mgr. Petr Bilík, PhD. a Prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc. Oba kandidáti kandidaturu přijali.

Byli zvoleni skrutátoři: Mgr. Ondřej Kučera a Ing., PhD.Jaroslava Kubátová. Proběhlo hlasování. Pro Petra Bilíka hlasovalo 10 senátorů, pro Ludvíka Václavka hlasovalo 8 senátorů, zdržel se 1 senátor. Bylo nutno provést 2. kolo volby: Pro Petra Bilíka hlasovalo 9 senátorů,  pro Ludvíka Václavka hlasovalo 9 senátorů, zdržel se 1 senátor. Petr Bilík se následně vzdal kandidatury. Proběhlo 3. kolo volby. Kandidát byl jediný: Prof. Václavek. Předsedou AS FF UP byl 13 hlasy zvolen Ludvík Václavek.

 1. Následovala volba místopředsedy AS FF UP z řad učitelské komory. Navrženi byli PhDr. Libor Práger a Mgr. Ondřej Kučera, oba kandidáti kandidaturu přijali. Skrutátoři: Ondřej Kučera, Jaroslava Kubátová. Pro Libora Prágera hlasovalo 8 senátorů, pro Ondřeje Kučeru 10 senátorů, 1 hlas byl neplatný. Proběhlo 2. kolo volby. Pro Libora Prágera hlasovalo 9 senátorů, pro Ondřeje Kučeru 10 senátorů. Následovalo 3. kolo volby. Pro Libora Prágera hlasovalo 9 senátorů, pro Ondřeje Kučeru 10 senátorů. Místopředsedou AS FF UP byl zvolen Ondřej Kučera.
 2. Následovala volba místopředsedy AS FF UP z řad studentské komory. Navrženi byli: Libor Fůs, Jaroslav Pilný, Mgr. Ivana Bednaříková. Pro Libora Fůse hlasovalo 6 senátorů, pro Jaroslava Pilného 8 hlasovalo senátorů, pro Ivanu Bednaříkovou hlasovalo 5 senátorů. Do 2. kola postoupili pouze dva kandidáti s největším počtem hlasů, Jaroslav Pilný a Libor Fůs. Jaroslav Pilný získal 12 hlasů a byl zvolen místopředsedou AS FF UP.
 3. Slova se ujal předseda senátu AS FF UP Prof.. Václavek. Bylo dohodnuto, že senát se bude nadále scházet ve středu, ve 13. hod. v zasedací místnosti AS FF UP, na Křížkovského 10.
 4. V rámci bodu „Různé“ vystoupila Prof. Fialová s představením studentské „Petice za zářijový termín zkoušek jakožto řádný termín“ a vyzvala senátory k podpoře petice. Proběhla diskuze. Vystoupil Ondřej Kučera s návrhem na odklad zásadních rozhodnutí o faktických věcech na příští jednání, kdy již bude přítomna i proděkanka pro studijní záležitosti. Po té se ujal slova host, Doc. Wilken Engelbrecht, a podpořil odklad hlasováni o podpoře petice z důvodu zachování pravidel o průběhu jednání senátu. Proběhlo hlasování o návrhu usnesení č. 1. (pro 11 senátorů, proti 4, zdrželi se 4). Usnesení bylo přijato.
 5. Dále Prof. Fialová vyzvala senát, aby se v dalších volbách zasadil o korektnější a slušnější průběh předvolebního boje a voleb samotných. Reagovala jediná přítomná členka volební komise, Ing. Jaroslava Kubátová, dále se do diskuze zapojili Ondřej Kučera a Mgr. Petr Bilík, kteří obhajovali čistý a korektní průběh voleb. Petr Bilík zadal senátu, aby do příštího zasedání promyslel složení právní a ekonomické komise, které budou pracovat na vytvoření plánu rozdělování financí na FF UP, a zároveň vybídl senát k projednání zásadního úkolu, prohloubit a zprůhlednit komunikaci senátu s akademickou veřejností a zajistit větší publicitu všech jednání senátu.
 6. Byli navrženi kandidáti na zástupce senátu v kolegiu děkana: Prof. Ludvík Václavek, Ondřej Kučera a Jaroslav Pilný. Ondřej Kučera se vzdal kandidatury. Byli tedy zvoleni Jaroslav Pilný (pro 18 hlasů, proti 0, zdržel se 1 senátor) a Prof. Ludvík Václavek (18 hlasů, proti 0, zdržel se 0).
 7. Prof. Fialová představila senátu text o modelu rozdělování financí na FF UP a vyzvala ho k jeho prostudování do příštího zasedání.
 8. Byl stanoven termín dalšího zasedání AS FF UP na 23. dubna ve 13. hod. do zasedací místnosti AS FF UP na Křižkovského 10, přízemí.
 9. Předseda senátu Prof. Ludvík Václavek ukončil zasedání.

 

           

 

Usnesení č.1

Senát podporuje petici za zářijový termín zkoušek jakožto řádný termín a vyzývá děkana, aby celou věc vyřešil.

 

V Olomouci, dne 9. dubna 2008

 

Prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.

předseda AS FF UP

Zapsala: Mgr. Ivana Bednaříková ProcházkováDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).