Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

                                           Tel. 58 5633201         Email:predseda.as@ff.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 29. dubna 2008

 

Přítomno:          19  členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Omluveni:         Doc., PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr.

                        student Ivo Barteček

Hosté:             Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (děkan FF UP)

                        Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. Litt. (proděkan pro zahraniční záležitosti)

                        Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. (proděkan pro vědu)

                        Ing. Jiřina Menšíková (tajemnice FF)

                        Ing. Jana Tobolová (vedoucí ekonomického oddělení)

                         

                       

Program:

1) Kontrola zápisu o schůzi 9.dubna.

2) Prezentace návrhu rozpočtu FF UP (děkan FF UP, Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. a tajemnice

    FF, Ing. Jiřina Menšíková)      

3) Navržení zástupců AS FF pro ekonomickou a legislativní komisi AS UP.

4) Různé

 

 

Bod 1)

     Zasedání zahájil předseda senátu Prof. Václavek.

     Byl schválen program aktuálního zasedání (pro 19, proti 0, zdrželo se 0), viz. příloha.

     Byl shrnut program a schválen zápis z minulého zasedání AS FF UP ze dne 09.04. 2008 (pro 19, proti 0, zdrželo se 0). (Předseda poukázal na zmatečný postup při volbě místopředsedy senátu z řad pedagogů - diskuzi k tomuto bodu přesunul ale do bodu Různé)

 

Bod 2)

     Vystoupil děkan FF UP, Prof. Ivo Barteček, a představil návrh rozpočtu FF UP na rok 2008.

     Hlasováním (pro 18, proti 0, zdržel se 1) bylo odsouhlaseno, že senát bude jednat a hlasovat o tom, kdy hlasovat o schválení návrhu rozpočtu FF UP, až po prezentaci návrhu.

     Tajemnice děkana, Ing. Jiřina Menšíková prezentovala návrh rozpočtu FF UP na rok 2008.

     Proběhla diskuse k návrhu rozpočtu. O slovo se přihlásil Mgr. Petr Bilík, Ph.D. s dotazem o způsobu dofinancování „propadových“ kateder. Odpověděla Ing. Menšíková ve smyslu, že rezerva, využitelná k tomuto účelu, je tvořena díky vstřícnosti kateder (psychologie, sociologie a andragogika) s vysokým počtem studentů a studentohodin (i pomocí studentohodin z kombinovaného studia). Děkan doplnil, že vedoucí FF UP musejí mimo jiné přijmout za svou praxi dosažení vyváženosti hospodaření kateder. Jako příklad uvedl Katedru historie. Prof. Fialová připomněla, že model přerozdělování financí na rok 2008 by se – přesně dle usnesení odstoupivšího senátu - ještě neměl dotýkat úvazků. Doc. Jiří Lach apeloval na  děkana, aby fakulta regulovala pro následující rok(y) počty studentů přijímaných jednotlivými katedrami, a to z důvodu znevýhodňování kateder navzájem. Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. navrhl řešení pomocí kvót. Petr Bilík vznesl dotaz, jakým způsobem budou katedry informovány o tom, jak velké jsou rezervy, určené na výplatu mezd, odměn, atd. Ing. Menšíková informovala, že ekonomické oddělení FF UP je ochotno zaškolit vybrané osoby z jednotlivých kateder, které by mohly pravidelně dostávat tzv. ekonomický vhled. Ondřej Kučera vznesl návrh na eliminaci nákladů na ostrahu. Prof. Fialová vysvětlila položku „Nadační profesura“.

     Proběhlo hlasování o tom, zda hlasovat o schválení návrhu rozpočtu již na tomto zasedání (pro 8, proti 3, zdrželo se 8). Hlasování o schválení rozpočtu bylo tedy odročeno na příští zasedání.

 

Bod 3)

     Proběhla volba zástupců do ekonomické a legislativní komise Akademického senátu UP. Do ekonomické komise byli navrženi Jiří Lach, Ladislav Jakub a Jaroslava Kubátová. Jiří Lach kandidaturu odmítl, Ing. Kubátová se zřekla kandidatury ve prospěch Mgr. Jakuba. Ten kandidaturu přijal. Proběhlo hlasování. Mgr. Ladislav Jakub byl volen poměrem: pro 18, proti 0, zdržel se 1. Do legislativní komise byl navržen Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. Kandidaturu přijal. Proběhlo hlasování. Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. byl zvolen poměrem pro 18, proti 0, zdržel se 1.

     Do disciplinární komise FF UP byli navrženi a schváleni tři zástupci studentské komory Akademického senátu FF UP: Mgr. Klára Bendová, Radka Spurná a Libor Fůs.

     Proběhla diskuse na téma nezbytnosti existence komisí Akademického senátu FF UP, ve které převážil názor, že existence komisí, jakožto poradních orgánů Akademického senátu FF UP, je nutná. Proběhlo hlasování o sestavení ekonomické komise Akademického senátu FF UP (pro 18, proti 1, zdržel se 0). Na předsedu ekonomické komise byla navržena Ing. Kubátová. Ta kandidaturu přijala a byla zvolena (pro 18, proti 1, zdržel se 0). Předsedkyně Ing. Kubátová navrhla na členy ekonomické komise Ladislava Jakuba a Doc. PhDr. Jiří Štefanides (který není členem Akademického senátu FF UP). Proběhlo hlasování o složení ekonomické komise (pro 12, proti 5, zdrželo se 2).

     Bylo navrženo ustavení studijní komise. Proběhlo hlasování o ustavení komise (pro 19, proti 0, zdrželo se 0). Na předsedu studijní komise byla navržena Mgr. Andrea Preissová, Ph.D., která kandidaturu přijala. Byla zvolena poměrem: pro 18, proti 0, zdržel se 1. Mgr. Andrea Preissová, Ph.D., navrhla další dva členy komise: studenta Libora Fůse a PhDr. Libora Práger.  Oba navržení kandidaturu přijali. Proběhlo hlasování (pro 15, proti, zdrželi se 4), na základě kterého byli oba navržení kandidáti zvoleni.

     Prof. Fialová navrhla zvolení osoby, která by koordinovala styk AS FF UP s akademickou (i širší) veřejností. Proběhla diskuze na toto téma, která byla uzavřena s tím, že za pověření kompetentní osoby a koordinaci styku s veřejností je zodpovědný předseda senátu.

 

Bod 4)

     Děkan FF UP vystoupil s prezentací dislokace UP. V rámci prezentace zmínil i fakt, že FF UP nebude navyšovat počty studentů (maxima již bylo dosaženo a celou problematiku je nutno řešit v rámci jednání s jednotlivými katedrami). Dále uvedl, že od 1.září 2008 se obslužná plocha UP zvýší o 26 tis. m2. V důsledku toho bude zahájeno dislokační řízení (v rámci FF UP se jedná o budovy na Wurmově ulici a Křížkovského 8). Dále informoval, že na rok 2009 je plánována rekonstrukce budovy na Křížkovského 10. Výhledově je plánována i rekonstrukce budov na Křížkovského 12 a 14.

     Předseda senátu se vrátil k bodu 3 jednání a upozornil na to, že na minulém zasedání došlo ke zmateční volbě místopředsedy Akademického senátu z řad pedagogů. S právním dobrozdáním tohoto znění z pera Dr. Antonů polemizoval Mgr. Kučera, doplnila Ing. Kubátová. Pro fungování dvou místopředsedů se vyslovil i host, Doc. Engelbrecht, který ji podpořil na základě dobře fungující tradice a praxe. Senát se dohodl, že se zasadí o to, aby byl uveden do souladu Statut AS FF UP (kde druhý místopředseda nefiguruje) a Volební a jednací řád AS FF UP (kde druhý místopředseda figuruje) a že Statut bude upraven v části II, článek 3, bod 1.

     Mgr. Prágerová vznesla dotaz na tajemnici děkana o způsobu tvoření a čerpání sociálního fondu. (Tajemnice odpověděla ve smyslu, že způsob čerpání soc. fondu si určují sami zaměstnanci. Příspěvek na penzijní fond nelze čerpat zpětně.)

     Mgr. Bednaříková poukázala na nesouhlas velké části akademické veřejnosti s návrhem nového loga UP a dotázala se, zda by se senát FF UP k tomuto návrhu nechtěl vyjádřit. Prof. Macháček připojil dotaz, zda je vůbec změna loga UP nutná. Prof. Daniel poukázal na to, že jakékoliv vyjádření Akademického senátu k dané problematice by ještě před oficiální prezentací, která proběhne 30.4. 2008, nebylo morální a tím celou diskuzi uzavřel.

     Vzhledem k nutnosti hlasování o rozpočtu bylo další zasedání senátu navrženo na nejbližší možný termín, tj.  na úterý 06.05. 2008 v 18.15.

     Předseda Akademického senátu FF UP, Prof. Ludvík Václavek, ukončil zasedání.

 

 

V Olomouci, dne 29. dubna 2008

Prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.

předseda AS FF UP

Zapsala: Mgr. Ivana Bednaříková Procházková

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).