Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

                                           Tel. 58 5633201         Email:predseda.as@ff.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 6. května 2008

 

Přítomno:          18  členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Omluveni:         Doc., PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr.

Mgr. Andrea Preissová Krejčí, PhD.

                        student Ivo Barteček

Hosté:             Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (děkan FF UP)

                        PhDr. Jaroslava Honová (proděkanka pro studijní a sociální záležitosti)

Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. Litt. (proděkan pro zahraniční záležitosti)

doc. PhDr. Dušan Šimek (proděkan pro organizaci a rozvoj)

                        Ing. Jiřina Menšíková (tajemnice FF)

                        Ing. Jana Tobolová (vedoucí ekonomického oddělení)

                       

Program:

1) Kontrola zápisu ze zasedání dne 29.dubna 2008
2) Schválení návrhu rozpočtu FF UP

3) Diskuze o metodice přípravy rozpočtu FF UP na rok 2009
4) Různé

 

Bod 1)

▪ Zasedání zahájil předseda AS FF UP. Proběhlo hlasování o schválení programu zasedání (pro 17, proti 0, zdržel se 1).

▪ Předseda AS FF UP shrnul zasedání AS z 29.4.2008. Děkan FF UP upozornil na nepřesný zápis svého výroku ohledně doporučení katedrám na vyvážené hospodaření (viz. zápis z 29.4.). Formulace byla v zápise opravena. Byl schválen zápis z 29.4. 2008 (pro 17, proti 0, zdrželo se 1).

Bod 2)

▪ Předseda AS FF UP zahájil diskuzi o schválení návrhu rozpočtu FF UP. Ing. Kubátová doplnila několik dalších údajů ke zprávě Ekonomické komise AS FF UP, která byla senátorům předložena před zahájením zasedání, a obrátila se na děkana FF UP s žádostí o zodpovězení otázek, uvedených ve zprávě. Prof. Macháček připomněl, že EK je poradním orgánem AS FF UP, což znamená, že není oprávněna obracet se přímo na děkana a všechny připomínky plynoucí z jí vypracované zprávy by měly být nejprve projednány senátem. Doc. Lach navrhl, aby byly tyto připomínky projednány na příštím zasedání AS FF UP. Proběhlo hlasování o tomto návrhu (pro 17, proto 0, zdrželo se 1).

▪ Prof. Macháček poděkoval Ekonomické komisi za zodpovědně a detailně vypracovanou zprávu. PhDr. Libor Práger vznesl dotaz, zda by bylo možno vypracovat před diskuzí o rozpočtu na následující rok 2009 i vizi směřování FF UP, od které se bude odvíjet rozpočet. Děkan FF UP reagoval v tom smyslu, že rozpočet se odvíjí především od počtu přijatých studentů. Ing. Menšíková doplnila, že obecná ekonomická vize pro následující rok je nárůst dotace o pouhých 0,8 %. Děkan dále doplnil, že k jednání o dlouhodobém záměru a směřování FF UP je nutno přizvat i vedoucí kateder.

▪ Proběhlo hlasování o schválení návrhu rozpočtu FF UP (pro 16, proti 0, zdrželi se 2).

▪ Děkan poděkoval senátu a týmu, který rozpočet připravil.

Bod 3)

▪ Byla zahájena diskuze o metodice přípravy rozpočtu FF UP na rok 2009. Slova se ujala Prof. Fialová a zopakovala své připomínky k tématu, které zveřejnila již dříve, zdůraznila především nutnost zařadit do úvah o přidělování financí jednotlivým katedrám kritéria vědy a výzkumu. Navrhla senátu, aby požádal děkana FF UP, aby do příštího zasedání předložil tři varianty dělení příspěvků, které by ve větší či menší míře ke kritériím vědy a výzkumu přihlížely. Mgr. Kučera reagoval ve smyslu, že není dobré vracet diskuzi o přerozdělování financí na FF UP na začátek a poukázal na to, že senát AS FF UP již rozhodl o tom, že přerozdělování bude fungovat na základě počtu studentohodin. Poukázal také na to, že nesouhlasí s tím, aby byl současný model označován jako „nepřátelský vědě“, a to především proto, že stanoví jednoznačná pravidla hry, kdy přerozdělení financí je přenecháno samotným katedrám. V momentě, kdy do hry vstoupí více kritérií, bude efektivita dělení financí značně snížena. Reagoval děkan FF UP s tím, že byla zveřejněna tzv. Bílá kniha MŠMT, s jejímž textem by se měl senát ještě před dalším jednáním o tomto tématu seznámit, protože přináší značné množství změn, stejně tak jako připravovaná novela školského zákona. Doc. Lach podpořil návrh Mgr. Kučery s žádostí, aby se pokračovalo v modelu přijatém na rok 2008 (usnesení odstoupivšího senátu z 12.12. 2007) a zároveň aby senát začal jednat o změnách a zpřesňování tohoto modelu a připravil vylepšenou verzi. Prof. Fialová vyzvala senát k tomu, aby tedy jednal o zařazení kritérií vědy a výzkumu jako o zpřesnění již fungujícího modelu. Reagoval Mgr. Bilík ve smyslu, že pro podporu vědy a výzkumu byly stanoveny nástroje jako je dotace MŠMT zvaná „specifický výzkum“, GAČR a další projektové programy. Vyjádřil názor, že je nesmyslné, aby normativ na studenta byl regulován kritérii vědy. O slovo se přihlásil Mgr. Kučera s tím, že věda by měla být podporována tzv. projektovým způsobem. Jiří Lach znovu apeloval na to, aby se spíše konkretizovala pravidla již fungujícího systému a neplýtvalo se energií při vytváření nového modelu, který vnese další zmatek do již silně nepřehledné situace. Děkan FF UP doplnil, že požadavky většiny vedoucích kateder na upřesnění již fungujícího modelu se týkají právě přihlédnutí ke kritériím vědy a výzkumu. PhDr. Práger podpořil žádost Doc. Lacha o to, aby senát nejprve prostudoval materiály, které již schválil předešlý senát a debata o tomto tématu aby byla přesunuta na příští zasedání.

Prof. Fialová vznesla návrh, aby senát přijal usnesení č.1 (pro 11, proti 4, zdrželo se 3).

Proděkan Šimek doplnil diskuzi o informaci o nadcházejícím procesně-personálním auditu, který by měl vyjasnit situaci. Upřesnil informace o firmě, která bude audit provádět.

Bod 4)

▪ V rámci bodu Různé požádala Ing. Kubátová senát, aby hlasoval o usnesení č. 2 (pro 12, proti 1, zdrželo se 5).

▪ Bylo znovu předneseno téma petice za zářijový termín. Proděkanka Honová vyzvala členy Studijní komise AS FF UP k účasti na jednání, které se uskuteční dne 12.5. ve 13.00 na Katedře žurnalistiky.

▪ Datum dalšího zasedání AS FF UP bylo stanoveno na  25.6. 2008 ve 13.00.

 

Usnesení č.1:

Senát žádá vedení fakulty, aby k diskuzi předložilo zpřesněný model dělení financí jednotlivým katedrám, z něhož bude jasně vidět, že jsou zohledňována akreditační kritéria Ministerstva školství.

Usnesení č. 2:

Senát žádá děkana FF UP, aby po ukončení procesního auditu informoval AS FF UP o výsledcích auditu, čímž zároveň odpoví na podnět ekonomické komise z 5. 5. 2008.

 

 

 

 

V Olomouci, dne 6. května 2008

Prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.

předseda AS FF UP

Zapsala: Mgr. Ivana Bednaříková Procházková

 

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).