Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

                                           Tel. 58 5633201         Email:predseda.as@ff.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 3. června 2008

 

Přítomno:         16  členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

 

Omluveni:         Doc., PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr.

                        Mgr. Petr Bilík, PhD.

                        PhDr. Libor Práger

                        Mgr. Markéta Šůstková, Ph.D.

                        Mgr. Ivana Bednaříková Procházková

 

Hosté:             Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (děkan FF UP)

Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. Litt. (proděkan pro zahraniční záležitosti)

Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D

Ing. Pavlína Grigárková

Doc. PhDr. Lubomír Machala, CSc.

                        PhDr. Jan Schneider, PhD.

 

Program:

 

1)      Schválení programu mimořádného zasedání

2)      Diskuse ve věci přijímacího řízení

3)      Studijní oddělení UP

4)      Různé

 

1)                 Byl schválen program mimořádného zasedání. (16 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

 

2)                 Předseda AS zahájil diskusi ve věci přijímacího řízení. Děkan informoval AS o průběhu přijímacího řízení a o operativních změnách počtu přijímaných studentů vzhledem k nařízení MŠMT ČR. Jaroslava Kubátová položila dotaz děkanovi ohledně obeslání dvojnásobného počtu studentů s tím, že to automaticky neznamená uspokojení počtů všech kateder. Děkan se vyjádřil ve smyslu, že cílem je naplnit jednotlivé obory jako v minulosti. Mgr. Kučera vysvětlil, že krácením došlo k porušení rozhodnutí AS z loňského podzimu a dochází k nerovnováze mezi obory a - pokud nastoupí výrazně méně studentů - , mohlo by dojít k menšímu přísunu financí. Děkan poté doplnil, že i v tomto ohledu je potřeba nastavit pravidla, která budou jasně respektována. Prof. Fialová potom přednesla návrh usnesení č. 1 (16 pro, 0 proti, 0 zdržel se). Doc. Lach vznesl doplňující dotaz na odvolací řízení a navrhl řešení, které by vycházelo z počtu studentů přijímaných bez přijímacího řízení, včetně přesunutí zápisu na přelom června a července a umožnilo dohadovacího řízení mezi katedrami. Děkan uvedl jako příklad katedru historie a obor archivnictví, kdy je přijímáno 15 studentů, ale osloveníhodných je pouze 20, více nesplňuje požadavky. Jaroslava Kubátová vznesla připomínky k navrhovanému usnesení, s tím, že s ní osobně nebylo nic konzultováno a měla jiné informace. Prof. Fialová navrhla, aby na příštím zasedání po ukončení PŘ předložil děkan zprávu o PŘ a návrh průběhu PŘ v příštím akademickém roce. Děkan upozornil na nebezpečí dalšího krácení financí ze strany MŠMT.

Dikuse se dále týkala přijímacích zkoušek na magisterské obory. Dr. Preissová uvedla závěry z jednání s proděkankou Honovou. Doc. Lach navrhl ponechat systém, který fungoval loni. Tuto vizi podpořil i prof. Macháček. Slovo si vzal host Lubomír Machala a poznamenal, že je nutné jasně stanovit pravidla vztahů mezi AS, vedoucími kateder a děkanátem. Ondřej Kučera upřesnil, že vztahy těchto institucí řeší zákon. Prof. Fialová přednesla návrh usnesení. Dr. Preissová navrhla, aby studijní komise do příště vypracovala návrh řešení harmonogramu. Toto bylo schváleno jako usnesení č. 2 (16 pro, 0 proti, 0 zdržel se).

 

3)      Děkan FF UP sdělil AS, že havárie vodovodního řádu znemožnila fungování studijního oddělení v současných prostorách. Budou zahájeny rekonstrukční práce v předním traktu a současně rekonstrukce SO. SO určí dislokační komise náhradní prostory, patrně po dobu nejméně jednoho semestru.

 

4)      Předseda AS otevřel rubriku Různé. Dr. Prágrová vznesla dotaz na děkana ohledně budoucnosti britského centra na K14. Děkan odpověděl, že toto téma se má projednat na výjezdním zasedání, zatím žádné další informace o budově K14 nemá.

Mgr. Kučera navrhnul debatu a usnesení ohledně návrhu na jednotný vizuální styl UP. Prof. Fialová navrhla, aby promluvili doc. Schneider a prof. Daniel. Doc. Schneider přednesl základní argumenty proti návrhu nového jednotného visuálního stylu. Prof. Daniel vysvětlil, proč nové logo podporuje a proč je současný stav nedostatečný. Do diskuse se dále zapojili prof. Macháček, Ondřej Kučera, Jaroslava Kubátová, Jiří Lach a zástupci studentů. Jaroslav Pilný poté přednesl návrh usnesení č. 3.  (15 pro, 1 proti, 0 zdržel se).

Jiří Lach přednesl problém ohledně zapisování zahraničních studentů do STAGu. Děkan odpověděl, že se nejedná o pochybení fakulty.

 

 

Usnesení č. 1:

AS FF UP bere na vědomí, že operativní změny počtů přijímaných, který nařídilo vedení fakulty bez předchozího projednání se senátem FF UP, si vyžádala neblahá praxe MŠMT. Do budoucna žádá AS FF UP, aby se podmínky přijímacího řízení a také počty přijímaných studentů odvíjely od jasně formulované vize vedení fakulty o profilu a směřování FF UP.

 

Usnesení č. 2:

AS FF UP vyzývá studijní komisi, aby pokračovala v jednání s proděkankou Honovou ve věci harmonogramu příštího akademického roku.

 

Usnesení č. 3:

AS FF UP vyjadřuje nesouhlas s tím, aby UP přijala výsledky veřejné soutěže na jednotný vizuální styl, jejíž součástí je i návrh nového loga UP. Doporučuje rektorovi odmítnout předložený návrh a po diskusi v akademické obci přijmout taková pravidla jednotného vizuálního stylu, která by zahrnovala použití stávajícího tradičního znaku UP.

 

V Olomouci, 3. 6. 2008

 

Zapsal: Libor FůsDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).