Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

                                           Tel. 58 5633201         Email:predseda.as@ff.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

dne 25. června 2008

 

Přítomno:          15  členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Omluveni:         Doc., PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr.

                        Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

                        PhDr. Libor Práger

                        Milada Jiráková

                        Radka Spurná

                        Libor Fůs

Hosté:            

                        PhDr. Jaroslava Honová (proděkanka pro studijní a sociální záležitosti)

Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.(statutární zástupce děkana, proděkan pro vědu)

                        Ing. Jiřina Menšíková (tajemnice FF)

                        Ing. Jana Tobolová (vedoucí ekonomického oddělení)

Mgr. Bronislava Macháčková (metodička pro Stag)

                       

Program:

1) Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze zasedání dne 3.června 2008
2) Schválení návrhu
zohlednění akreditačních kritérií v ekonomickém modelu decentralizace finančních prostředků na FF UP

3) Různé

 

Bod 1)

▪ Zasedání zahájil předseda AS FF UP, Prof. Václavek.

▪ Byl schválen program zasedání (pro 12, proti 0, zdržel se 2).

▪ Předseda AS FF UP shrnul průběh minulého zasedání AS FF UP ze dne 3.6.2008.

▪ Prof. Daniel omluvil děkana FF UP z jednání AS FF UP z důvodu jeho účasti na kolegiu rektora.

▪ Mgr. Krejčí, zástupkyně AS FF UP ve Studijní komisi, podala zprávu o výsledku jednání o harmonogramu akademického roku 2008-2009, které se konalo na zasedání SK AS FF UP dne 11.6. 2008. Doplňující komentář k přijatému harmonogramu podala proděkanka pro studijní záležitosti, PhDr. Jaroslava Honová.

Mgr. Jakub podal zprávu z jednání AS UP (především k věci jednotného vizuálního vzhledu UP).

▪ Byl schválen zápis z 3.6. 2008 (pro 13, proti 0, zdrželo se 1).

 

Bod 2)

▪ Tajemnice děkana FF UP, Ing. Jiřina Menšíková podala komentář k návrhu dokumentu zohlednění akreditačních kritérií v ekonomickém modelu decentralizace finančních prostředků na FF UP. Proběhla diskuze k tématu kreditového ohodnocení předmětu reálně odučeného docentem a profesorem. Bylo přijato usnesení č. 1 (pro 13, proti 0, zdržel se 2).

Následovala diskuze k jednotlivým kritériím udělování kreditů. Prof. Fialová navrhla přidělovat částku přidělovanou MŠMT jako „specifický výzkum“ jednotlivým katedrám dle kritérií vědy a výzkumu (viz usnesení AS FF UP v prosinci 2007), k těmto kritériím ale přidat kritérium grantové úspěšnosti pracoviště. Mgr. Kučera a doc. Lach navrhli, aby zohlednění publikační činnosti a vědecké úspěšnosti bylo ponecháno v kompetenci vedoucích kateder. Mgr. Ladislav Jakub znovu zopakoval, že je nutno vyzvat děkana k vypracování normy, která stanoví jednoznačná kritéria pedagogického a vědeckého výkonu akademických pracovníků.  Prof. Fialová znovu formulovala svůj návrh v následujícím znění: Na základě výpočtu „studentokreditů“ násobených koeficientem akreditačních kritérií (viz materiál děkanátu z 9.6.2008) přidělovat jednotlivým katedrám 50 % celkové částky dotačních prostředků (A + B1 + B2) a zbylou částku dotačních prostředků (50/25%) rozdělovat katedrám dle kritérií „excelentnosti oboru“, jež budou kvantifikovány dle tzv. fuzzy-metod. Mgr. Prágerová navrhla, zda by nebylo možné uplatňovat jiný způsob přerozdělování dle akreditačních kritérií pro bakalářský program a jiný  pro magisterský a doktorský program (kritérium excelentnosti). 

▪ Prof. Fialová přednesla návrh usnesení č. 2. Senát toto usnesení přijal (pro 9, proti 0, zdrželo 6).

 

Bod 3)

▪ Mgr. Krejčí komentovala jednání SK AS FF UP s proděkankou pro studijní záležitosti, PhDr. Jaroslava Honová a vedoucí studijního oddělení, konaného dne 11.6. 2008. Následně proběhla diskuze o komentářích k harmonogramu akademického roku 2008-2009. Prof. Macháček navrhnul, aby se změnila formulace bodu b) v kapitole „Termín pro SZZk v září“ v tom smyslu, aby byl tento termín přijat jako první řádný pro studenty, kteří část studia absolvují v zahraničí. Proběhlo hlasování o tomto návrhu (pro 13, proti 0, zdrželo se 2).

Senát se dále shodl na tom, aby pro příští rok byl harmonogram přijat bez jakýchkoliv komentářů, tedy ve dvou částech: harmonogram a metodická příručka.

▪ Mgr. Kučera navrhl, aby AS FF UP oficiálně vyjádřil svůj názor na reformy financování vysokých škol ČR (koncepce tzv. „Bílé knihy“). Komentoval Prof. Daniel a přednesl závěry z jednání s ministrem školství a dalšími zodpovědnými pracovníky MŠMT. Zároveň senátu prezentoval usnesení AS FF UK k tomuto tématu. Dále senátu důrazně doporučil, aby se seznámil s obsahem „Bílé knihy“. Bylo přijato usnesení č. 3 (pro 11, proti 0, zdrželo se 0). Usnesení bude odesláno pražským kolegům z FF UK.

▪ Mgr. Kučera vznesl dotaz na způsob financování rekonstrukce budovy Studijního oddělení z prostředků určených na provoz fakulty. AS FF UP vyzývá děkana, aby upřesnil financování opravy Studijního oddělení s ohledem na možnost financování z prostředků na rok 2009.

▪ Dále Mgr. Kučera přednesl téma „zprostředkování výsledků auditu UP“. AS FF UP žádá děkana o maximální možnou míru zprostředkování informací o výsledku auditu UP.

▪ Mgr. Klára Bendová navrhla, aby senát na svém příštím zasedání znovu otevřel téma bezdrátového připojení FF UP k univerzitnímu internetu (grant Přírodovědecké fakulty)

▪ Mgr. Krejčí navrhla, aby senát na svém příštím zasedání otevřel znovu otázku přijímacího řízení na rok 2009/2010. Bylo přijato  usnesení č. 4. (pro 12, proti 1, zdrželo se 0).

▪ Datum dalšího zasedání AS FF UP bylo stanoveno na 17.9.  2008 ve 13.00.

 

Usnesení č.1:

AS FF UP schvaluje zohlednění akreditačních kritérií v ekonomickém modelu decentralizace finančních prostředků na FF UP ve smyslu 20% zvýšení váhy kreditového ohodnocení předmětu reálně odučeného docentem a profesorem.

Usnesení č. 2:

AS FF UP žádá vedení fakulty, aby se pokusilo modelově (tzv. fuzzy-metodami)  kvantifikovat kritéria excelentnosti oboru pro účely rozdělování finančních prostředků na FF UP od roku 2009, která jsou přílohou zápisu.

Usnesení č. 3:

AS FF UP podporuje usnesení AS FF UK ve věci současného stavu financování vysokých škol a chystaných reformních kroků v oblasti terciárního vzdělávání obsažených v tzv. „Bílé knize“ ze dne 12.6. 2008 v plném znění.

Usnesení č. 4:

AS FF UP považuje za nutné, aby na všech oborech FF UP byly provedeny přijímací zkoušky pro akademický rok 2009/2010.

 

 

V Olomouci, dne 25. června 2008

Prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.

předseda AS FF UP

Zapsala: Mgr. Ivana Bednaříková Procházková

 

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).